Quick quit Skip to content

Seasonal Work Helpline – КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СЕЗОННЫХ РАБОТНИКОВ – Neuvontapalvelu kausityöntekijöille

Advisory service for seasonal workers

June 17th to September 10th, Monday-Friday 14:00-18:00

Number: +358 40 664 1707 (call, SMS, WhatsApp)

Email: help@riku.fi

The service answers questions in Russian, English, Finnish and Swedish on the phone and using messaging apps. Help is also available in other languages with the help of professional translators. You can write messages to the service in any language.

The service is confidential and no information provided by the contact will be passed on to outsiders without his or her permission.

The service is intended to serve especially foreign workers who suspect that they have been exploited at work. The helpline advises for example on legal working conditions such as working hours and salaries, housing and hygiene conditions, as well as available legal remedies. If the employee gives their consent to do so, the matter may be referred to the authorities for further investigation.


КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ ДЛЯ СЕЗОННЫХ РАБОТНИКОВ

17 июня – 10 сентября, понедельник-пятница 14: 00-18: 00

Номер: +358 40 664 1707 (звонок, SMS, WhatsApp, Viber)

Почта: help@riku.fi

Служба отвечает на вопросы на русском, английском, финском и шведском языках по телефону и с помощью приложений для обмена сообщениями. Помощь также доступна на других языках с помощью профессиональных переводчиков. Вы можете писать сообщения в сервис на любом языке.

Услуга является конфиденциальной, и никакая информация, предоставленная контактом, не будет передана посторонним без его разрешения.

Услуга предназначена в первую очередь для иностранных рабочих, подозревающих, что они подвергаются эксплуатации на работе. По телефону доверия можно узнать, например, о юридических условиях труда, таких как часы работы и заработной платы, жилищные и гигиенических условиях, а также о доступных средствах правовой защиты. Если работник дает на это согласие, вопрос может быть передан властям для дальнейшего расследования.


Neuvontapalvelu kausityöntekijöille

17.6–10.9 ma–pe klo 14–18

Numero: +358 40 664 1707 (puhelu, tekstiviesti, WhatsApp)

Sähköposti: help@riku.fi

Palvelussa vastataan kysymyksiin venäjän, englannin, suomen ja ruotsin kielellä puhelimessa ja tavallisissa viestisovelluksissa. Tarvittaessa apua saa tulkin avulla myös muilla kielillä. Viestejä voi kirjoittaa millä kielellä tahansa.

Palvelu on luottamuksellinen ja mitään yhteydenottajan antamia tietoja ei viedä eteenpäin ilman, että hän on erikseen antanut siihen luvan.

Palvelu on tarkoitettu erityisesti ulkomaalaisille työntekijöille, jotka epäilevät tulleensa hyväksikäytetyiksi. Neuvoja annetaan esimerkiksi lainmukaisista työehdoista kuten työajoista ja palkkauksesta, asumis- ja hygieniaolosuhteista sekä käytettävissä olevista oikeusturvakeinoista. Asia voidaan myös ohjata viranomaiselle selvitettäväksi, mikäli yhteyttä ottava työntekijä antaa siihen luvan.