Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Erilaisia seksuaalirikoksia 1.1.2023 alkaen

Seksuaalirikoksia koskevissa pykälissä käytetään määritelmiä sukupuoliyhteys ja seksuaalinen teko.

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukuelimellä tehtävää taikka sukuelimeen tai peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon, toisen sukuelimen ottamista omaan kehoon taikka toisen sukuelimen tai peräaukon koskettelua sukuelimellä tai suulla.

Seksuaalisella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon ottaen on seksuaalisesti olennainen.

Raiskaus

Raiskaus on sukupuoliyhteys sellaisen henkilön kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti.

Vapaaehtoisuus tulee ilmaista sanallisesti (esim. nimenomaisesti sanomalla, että haluaa), käytöksellä (esim. osallistumalla aktiivisesti sukupuoliyhteyteen ja sitä edeltävään seksuaaliseen kanssakäymiseen) tai muulla tavalla.

Jos mitään edellä mainittua vapaaehtoisuuden ilmaisua, joka osoittaa henkilön tahdon osallistua sukupuoliyhteyteen, ei ole, henkilön ei katsota osallistuvan sukupuoliyhteyteen vapaaehtoisesti.

Vapaaehtoisuus puuttuu myös, jos henkilö on pakotettu sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkauksella. Vapaaehtoisuutta ei ole myöskään silloin, jos henkilö ei ole voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan tiedottomuutensa, sairautensa, vammaisuutensa, pelkotilansa, voimakkaan päihtymistilansa tai heikentyneen tajunnantilansa takia. Myös tilanteen äkillisyys voi aiheuttaa sen, ettei henkilö ole voinut muodostaa tai ilmaista tahtoaan. Lisäksi laissa mainitaan erityisen valta-aseman vakava väärinkäyttö tilanteena, jolloin henkilöllä ei ole ollut mahdollisuutta muodostaa tai ilmaista tahtoaan.

Kysymys on törkeästä raiskauksesta, jos raiskauksessa

 1. käytetään tai uhataan käyttää vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
 2. rikoksen tekee useampi kuin yksi henkilö,
 3. rikoksella aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä,
 4. rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai
 5. kohteena on 18 vuotta nuorempi lapsi

ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Raiskauksen yritys on rangaistava.

Seksuaalinen kajoaminen

Seksuaalinen kajoaminen koskee muita seksuaalisia tekoja kuin sukupuoliyhteyttä (ennen 1.1.2023 pakottaminen seksuaaliseen tekoon). Kysymys on koskettelemalla tai muulla tavoin tehdyistä seksuaalisista teoista, joihin toinen ei osallistu vapaaehtoisesti ja jotka olennaisesti loukkaavat toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Henkilön suostumus tai vapaaehtoisuuden puute arvioidaan vastaavalla tavalla kuin raiskauksessa.

Esimerkkejä: voimakas kosketteleminen seksuaalisesti merkityksellisiin ruumiinosiin (esim. rinnat, sukuelin, takapuoli, kaula, reidet), toisen saaminen katsomaan tekijän seksuaalista kanssakäymistä tai itsetyydytystä tai ryhtymään häneen itseensä kohdistuvaan seksuaaliseen tekoon. Seksuaalista kajoamista voi olla myös toisen henkilön sukuelinten tai sukupuoliyhteyden kuvaaminen.

Kysymys on törkeästä seksuaalisesta kajoamisesta, jos teossa

 1. käytetään tai uhataan käyttää vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa,
 2. rikoksentekijöiden lukumäärän tai muun syyn vuoksi rikoksella aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä tai se tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai
 3. kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi

ja seksuaalinen kajoaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Seksuaalisen kajoamisen yritys on rangaistava.

SEKSUAALINEN AHDISTELU

Seksuaalista ahdistelua on koskettelun lisäksi myös muilla tavoin tehdyt toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta omiaan loukkaavat seksuaaliset teot, kun ne ovat yhtä vakavia kuin koskettelu voimakkuutensa tai toistuvuutensa vuoksi.

Seksuaalinen ahdistelu voi olla esimerkiksi sanallista, viestin tai kuvan lähettämistä tai esittämistä, kuvan ottamista tai itsensä paljastamista.

SEKSUAALISEN KUVAN LUVATON LEVITTÄMINEN

Seksuaalisen kuvan luvattomaan levittämiseen voi syyllistyä, jos esittää tai levittää oikeudettomasti toista seksuaalisesti esittävän kuvan tai kuvatallenteen (video, tiedosto) siten, että teko loukkaa olennaisesti tämän seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Esimerkiksi jos esittää tuttavilleen tai levittää internetissä seksuaalisen kuvan/videon, joka on aikoinaan otettu/tehty yhteisymmärryksessä molemman osapuolen kanssa, eikä esittämiseen/levittämiseen ole kuvassa esiintyvän suostumusta, kysymys voi olla rikoksesta.

SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ

Seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva rikoslain pykälä on tarkoitettu erityisen haavoittuvien uhriryhmien lisäsuojaksi ja se käsittää tekoja, joissa tekijä saa asemaansa hyväksikäyttäen erityisessä heikommassa tai haavoittuvassa asemassa olevan henkilön osallistumaan sukupuoliyhteyteen tai seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon.

Laissa luetellaan seuraavat heikommassa tai haavoittuvassa asemassa olevat henkilöryhmät:

 1. koulussa, laitoksessa, työsuhteessa tai vapaa-ajan toiminnassa olevat 18 vuotta nuoremmat henkilöt, jotka ovat tekijän määräysvallan tai valvonnan alaisena taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa tekijään
 2. 18 vuotta nuorempi henkilö, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä
 3. henkilö, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja jonka mahdollisuus muodostaa tai ilmaista tahtoaan on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkoudentilan vuoksi heikentynyt
 4. henkilö, jonka mahdollisuus muodostaa tai ilmaista tahtoaan on heikentynyt toisen henkilön erityisen valta-aseman väärinkäytön vuoksi.

Seksuaalisen hyväksikäytön yritys on rangaistava.

LAPSIIN KOHDISTUVIA SEKSUAALIRIKOKSIA 1.1.2023 ALKAEN

LAPSENRAISKAUS

Sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan lapsen kanssa on pääsääntöisesti lapsenraiskaus. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden, kysymys on lapsenraiskauksesta, jos lapsi on 16 mutta ei 18 vuotta täyttänyt.

Kysymys on törkeästä lapsenraiskauksesta, jos lapsenraiskauksessa

 1. käytetään tai uhataan käyttää vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai aiheutetaan toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila,
 2. rikoksen tekee useampi kuin yksi henkilö,
 3. rikoksella aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä,
 4. rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla,
 5. kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa tai
 6. rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi

ja lapsenraiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Lapsenraiskauksen yritys on rangaistava.

SEKSUAALINEN KAJOAMINEN LAPSEEN

Seksuaalinen kajoaminen lapseen korvaa aikaisemmin voimassa olleen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja siinä on kysymys muista seksuaalisista teoista kuin sukupuoliyhteydestä.

Kysymys on alle 16-vuotiaan koskettelusta tai muulla tavoin tehdystä seksuaalisesta teosta, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai lapsen saamisesta ryhtymään sellaiseen tekoon. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden, kysymys on seksuaalisesta kajoamisesta, jos lapsi on 16 mutta ei 18 vuotta täyttänyt.

Esimerkkejä:

 • Rintojen ja sukuelimen alueelle tapahtuvat koskettelut, suuteleminen yms.
 • Lapsen houkutteleminen katsomaan masturbointia, yhdyntää, sukuelimen esittämistä tai pornografisia kuvia tai videoita
 • Itsetyydytystä tai sukupuoliyhteyttä kuvaavien eleiden esittäminen
 • Lapsen pyytäminen tai saaminen toimimaan seksuaalisväritteisellä tavalla
  • Saadaan lapsi pukemaan paljastavat vaatteet tai riisuutumaan alastomaksi
  • Saadaan lapsi masturboimaan tai virtsaamaan tekijän päälle
  • Pyydetään lasta piirtämään sukuelimiä esittäviä kuvia
  • Valokuvataan alastonta lasta
  • Pyydetään lasta esiintymään seksuaalisessa kuvassa, ottamaan itsestään tällaisen kuvan tai lähettämään tekijälle tällaisen kuvan
 • Seksuaalisesti latautuneiden tapahtumien kertominen ja niistä keskusteleminen
 • Seksuaalisväritteisten viestien lähettäminen

Kysymys on törkeästä seksuaalisesta kajoamista lapseen, jos seksuaalisessa kajoamisessa lapseen

 1. käytetään tai uhataan käyttää vakavaa henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa,
 2. rikoksentekijöiden lukumäärän tai muun syyn vuoksi rikoksella aiheutetaan erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä tai se tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla,
 3. kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa tai
 4. rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Yritys on rangaistava. 

LAPSEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ

Kysymys on lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, jos lapsenraiskaus tai seksuaalinen kajoaminen lapseen on kokonaisuutena arvostellen rikoksen vakavuutta vähentävien seikkojen vallitessa tehty, kun huomioon otetaan lapsen ja tekijän ikä ja kypsyys, osapuolten suhde sekä muut teko-olosuhteet.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritys on rangaistava.

LAPSEN HOUKUTTELEMINEN SEKSUAALISIIN TARKOITUKSIIN

Ns. grooming tarkoittaa tapaamisen tai muun kanssakäymisen ehdottamista lapselle siten, että ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten ilmenee tekijän tarkoituksena olevan lasta seksuaalisesti esittävän kuva/kuvatallenteen valmistaminen taikka kohdistaa lapseen jokin seksuaalirikos.

Lisätietoja esim: Pelastakaa lapset: Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming)

KORVAUKSEN TARJOAMINEN NUOREEN KOHDISTUVASTA SEKSUAALISESTA TEOSTA

Korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta rangaistaan sitä, joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa 18 vuotta nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon.

Korvauksen tarjoamisesta nuoreen kohdistuvasta seksuaalisesta teosta tuomitaan myös se, joka on osapuolena 18 vuotta nuoremman henkilön kanssa sukupuoliyhteydessä tai muussa seksuaalisessa teossa, joista toinen on luvannut tai antanut korvauksen.

Yritys on rangaistava.


Lue lisää

Ohjeet raiskauksen uhrille
Seksuaalinen häirintä ja laki
Kriittiset pisteet seksuaalirikoksen uhrin polulla
Pojat ja miehet seksuaalirikoksen uhrina
Minut on raiskattu
Lapsi ja nuori seksuaalirikoksen uhrina
Seksityöntekijöihin kohdistuvat seksuaalirikokset
Kun seksuaalirikoksesta jätetään syyttämättä
Erityisen suojelutarpeen arviointi seksuaalirikoksissa
Kouluissa tarvitaan tietoa seksuaalirikoksista
Juristi vastaa: Mitä korvauksia raiskauksen uhri voi saada?
Juristi vastaa: Raiskauksen uhrin tiedottomuus, pelkotila tai muu avuton tila rikoslain mukaan
Seri-keskukset: Eri puolilla Suomea toimivia seksuaaliväkivallan uhreille suunnattuja tukiyksiköitä yli 16-vuotiaille sukupuolesta riippumatta. Seri-keskuksiin voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana.