Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Milloin ja mistä oikeudenkäynnin päätöksen saa? Voiko tuomiosta valittaa?

Rikosasiassa tuomio voidaan niin sanotusti julistaa istunnon päätteeksi myös samana päivänä, jolloin tuomari selostaa tuomion sisällön suullisesti paikalla oleville asianosaisille ja yleisölle. Tässä tilanteessa asianosaisen on hyvä pyytää vielä erikseen, että tuomio toimitetaan hänelle myös kirjallisesti (jos asianomistaja esimerkiksi tarvitsee kirjallisen tuomion vahingonkorvausten hakemiseksi). Eli käräjäoikeudelle tulee antaa sähköpostiosoite tuomion lähettämistä varten. Mikäli asianosaisella on avustaja, käräjäoikeus lähettää tuomion avustajalle.

Useimmiten käräjäoikeus antaa tuomion kuitenkin kansliatuomiona, eli tuomari kertoo istunnon päätteeksi päivän, jolloin tuomio annetaan. Tämä päivä on yleensä noin kahden viikon sisällä suullisesta istunnosta. Tässä tilanteessa tuomari kysyy paikalla olevilta asianosaisilta yhteystiedot tuomion lähettämiseksi ja yleensä tuomio lähetetään sähköpostitse. Mikäli asianosaisella on avustaja, käräjäoikeus lähettää kansliatuomion avustajalle, joka ilmoittaa siitä sitten omalle päämiehelleen.

Voiko oikeudenkäynnin päätöksestä valittaa?

Kyllä, käräjäoikeuden tuomiosta on mahdollisuus valittaa hovioikeuteen joko suoraan tai jatkokäsittelylupaa pyytämällä. Käräjäoikeus antaa jokaisen tuomion yhteydessä ohjeet siitä, miten muutosta haetaan ja minne valituskirjelmä tulee toimittaa.

Käräjäoikeuden tuomioon muutosta hakevan on muistettava ilmoittaa ensin tyytymättömyyttä 7 päivän kuluessa tuomion antamisesta lukien asian ratkaisseelle käräjäoikeudelle joko suullisesti tai kirjallisesti. Oikeus.fi: Lomake tyytymättömyyden ilmoittamiseksi

Varsinainen kirjallinen valitus on toimitettava käräjäoikeudelle 30 päivän kuluessa tuomion antamisesta.

Mihin oikeusasteeseen valitus tehdään?

Valituskirjelmä osoitetaan aina seuraavalle oikeusasteelle. Esimerkiksi käräjäoikeuden tuomiosta valitus osoitetaan hovioikeudelle, mutta valituskirjelmä tulee toimittaa käräjäoikeudelle. Lue lisää: Tuomioistuinlaitos: Käräjäoikeuden ratkaisusta valittaminen hovioikeuteen

Hovioikeuden tuomioon pyydetään valituslupaa ja valitetaan korkeimmalle oikeudelle. Tässäkin tapauksessa valitus osoitetaan korkeimmalle oikeudelle, mutta valituskirjelmä toimitetaan hovioikeudelle. Valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen on aikaa 60 päivää siitä, kun hovioikeuden ratkaisu annettiin. Korkeinoikeus.fi: Valituslupahakemus ja valitus

Miten valitus tehdään?

Valitusta tehdessä on hyvä käyttää lakimiehen apua, jotta se on laadittu oikein ja toimitettu oikealle taholle määräajassa. Valituksen tekeminen myöhässä johtaa siihen, että valitusta ei käsitellä. Lue lisää: Tuomioistuinlaitos: Valituksen tekeminen

Usein kysyttyä

Saako jostain tietää, milloin rikoksen tekijä menee suorittamaan vankeusrangaistuksen?

Mikäli tekijä vangitaan tuomiolla, tämä lukee tuomiossa. Muutoin tieto siitä, milloin tekijä joutuu menemään vankilaan, ei ole julkinen. Tiettyjen rikosten uhreilla on kuitenkin oikeus pyytää saada tieto vankilasta vapautumisesta. Lue lisää: Oikeus.fi: Tieto vangin tai tutkintavangin vapautumisesta

Voivatko omaiset saada avoimin ovin käytyjen istuntojen paperit tai pöytäkirjat?

Pääsääntöisesti oikeudenkäynnit, asiakirjat sekä tuomiot ovat julkisia eli kenellä tahansa on oikeus saada niistä tieto. Lue lisää oikeudenkäynnin ja asiakirjojen julkisuudesta: Oikeus.fi: Julkisuus yleisissä tuomioistuimissa

Mitä asiakirjatilaus maksaa?

Jäljennökset tuomioistuinten päätöksistä ovat maksullisia ulkopuolisille. Jos asiakirja on valmiiksi sähköisessä muodossa ja sen pyytää sähköpostilla, siitä ei kuitenkaan peritä maksua, mikäli sen lähettäminen ei vaadi erityistoimenpiteitä (esimerkiksi tietojen salaamista). Lisätietoa maksuista

Yhteenveto

Oikeudenkäynnin ratkaisu voidaan antaa suullisesti istunnon päätteeksi, jolloin asianosainen saa tuomion kirjallisesti vain erikseen pyydettäessä. Jos tuomio annetaan myöhemmin, se lähetetään asianosaisille pääsääntöisesti sähköpostilla.

Päätöksestä voi valittaa seuraavaan oikeusasteeseen, ja valitus tulee tehdä määräajassa muutoksenhakuohjeita noudattaen. Valituksen laadinnassa kannattaa kääntyä lakimiehen puoleen, jotta se on laadittu oikein ja toimitettu oikealle taholle määräajassa.

Lue lisää: Usein kysyttyä rikosprosessista

Ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen

Rikosuhripäivystys 116 006
RIKUchat
Tukihenkilö palvelupisteestä
Muut palvelut