Mikä on Rikosuhripäivystys ja miten me toimimme?

Rikosuhripäivystys (RIKU) on vuonna 1994 toimintansa aloittanut yhteistyösopimukseen perustuva toiminta. Sitä ylläpitävät Suomen Punainen Risti, Ensi- ja turvakotien liitto, Suomen Mielenterveysseura, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ja Kirkkohallitus. Toimintaa koordinoi valtakunnallisesti Suomen Mielenterveysseura

Organisaatiokaavio

RIKU kuuluu jäsenenä eurooppalaiseen rikosuhrityön kattojärjestöön Victim Support Europeen (VSE). Järjestössä on yli 20 jäsenmaata ja sen keskustoimisto sijaitsee Brysselissä.

RIKUn johtokunnassa on edustus kaikista toteuttajajärjestöistä ja Kirkkohallituksesta. Lisäksi siellä on jäsen oikeusministeriöstä, sekä asiantuntijajäsenet sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Poliisihallituksesta. 

RIKUn arvot

RIKUn arvoja ovat asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, luotettavuus, tasapuolisuus sekä yhteistyön ja välittämisen kulttuurin edistäminen yhteiskunnassa.


RIKUn perustehtävä ja palvelut

RIKUn perustehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Pyrimme toimimaan rikoksen uhrin puolestapuhujana ja tarpeiden tulkitsijana.

Yksi vaikuttamiskeinoista on osallistuminen rikoksen uhrin asemaa parantavien työryhmien työhön yhdessä viranomaisten ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Rikoksen uhrin asemasta ja tarpeista annettavat lausunnot, koulutus, tiedotus, rikosuhrin asemaan liittyvän tutkimuksen edistäminen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun ovat myös RIKUn perustyötä.

Tukipalveluiden osalta RIKU tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville. Autamme rikoksen uhria toimimaan oikeuksiensa mukaisesti ja tuemme hänen selviytymistään rikoskokemuksesta.

Toiminta perustuu ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistyöhön, joka täydentää olemassa olevia palveluja välttäen päällekkäispalvelujen tuottamista. Tavoitteena on rikoksen uhrin tarpeenmukainen, inhimillinen ja tasavertainen kohtelu. Palveluja tuotetaan valtakunnallisina puhelin- ja verkkoauttamispalveluina sekä henkilökohtaisina palveluina 30 palvelupisteessämme ympäri Suomea.

RIKUn asiakastyön toimintaperiaatteet

  • kunnioittaa uhrin itsemääräämisoikeutta
  • noudattaa vaitiolovelvollisuutta
  • kohdella tasapuolisesti kaikkia rikosuhreja
RIKUssa on lisäksi sitouduttu noudattamaan Rikosuhripäivystyksen yleisiä toimintalinjoja ja periaatteita, vapaaehtoisen puhelin- ja verkkoauttamisen eettisiä periaatteita sekä NuSuVeFo:n (Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi) laatimia verkkoauttamisen eettisiä periaatteita.

Rikosuhripäivystys (RIKU) toimii koko maassa

Rikosuhripäivystyksellä on keskustoimiston lisäksi 7 aluetoimistoa ja 29 palvelupistettä eri puolilla maata. Niissä työskentelee lähes 40 pääasiassa sosiaalialan ammattilaista koko- tai osapäivätoimisesti. Rikosuhrityön vapaaehtoisena toimii runsaat 300 yksityishenkilöä eri puolella maata. Heistä 25 on juristeja. Tärkeä lisäresurssi on tiivis yhteistyö viranomaisten, esimerkiksi poliisin, ja muiden uhreja kohtaavien tahojen kanssa. Vuonna 2013 RIKUlla oli noin 38 000 asiakaskontaktia.


RIKU tuottaa materiaalia

RIKU on julkaissut kirjan ”Rikoksen uhrin käsikirja” . Lisäksi RIKU on julkaissut oppaita (nämä linkkeinä) mm. Käytännön oikeusopas rikoksen uhrille , Ulkomaalaistaustaisen rikoksen uhrin kohtaaminen sekä Rikosprosessiopas nuorelle rikoksen uhrille. Lisäksi RIKUlla on omat nuorille suunnatut informatiiviset verkkosivut www.riku.fi/nuoret , joista löytyy mm. erilaisia videoita, pelejä ja testejä.

RIKU-lehti on Rikosuhripäivystyksen julkaisu, joka ilmestyy kolme kertaa vuodessa. Lehti käsittelee rikoksen uhriksi joutumista ja rikoksen uhriin liittyviä ajankohtaisia asioita asiantuntevasti ja kansantajuisesti. Lehteä ei voi tilata, mutta sen voi vapaasti lukea RIKUn verkkosivuilta . Painettua versiota jaetaan mm. RIKUn tilaisuuksissa.

Rahoittajat

Pääasialliset rahoittajat ovat Raha-automaattiyhdistys ja valtio.