Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Henkirikoksen uhrien omaiset kaipaavat monipuolista tukea

Blogi

Paikallinen palvelupolku on uusi työkalu, joka auttaa henkirikoksen uhrien omaisia kohtaavia ammattilaisia, kirjoittaa suunnittelija Katja Sivill Rikosuhripäivystyksestä.

Katja Sivill

Henkirikoksen uhrien omaisten ohjautuminen tukipalveluiden piiriin on ollut hyvin sattumanvaraista. Paikkakuntakohtaiset erot palveluissa ovat luoneet oman haasteensa omaisten avun saamisessa. Usein alkuvaiheen kriisiapua on tarjolla melkein kaikilla paikkakunnilla.

Omaisten tuen tarve on kuitenkin hyvin moninainen. Apua kaivataan niin kriisin alkuvaiheessa, käytännön asioiden hoitamisessa kuin rikosprosessiin liittyvissä asioissa. Nämä ovat usein omaiselle vieraita asioita. Omainen saattaa sokkitilassa myös kieltäytyä tarjotuista palveluista. On tärkeää, että eri palveluissa toimivat ammattilaiset ymmärtävät omaisen tilannetta ja tarjoavat heille tukea yhä uudelleen palvelupolun eri vaiheissa.

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) ja Henkirikoksen uhrien läheiset ry:n (Huoma ry) kumppanuushankkeessa luotiin palvelupolun malli helpottamaan omaisten ohjautumista tukipalveluihin. Palvelupolun kuvauksen kautta voidaan entistä paremmin koordinoida omaisen tuen tarvetta yli organisaatiorajojen ja varmistaa, ”saattaen vaihtaen”, omaisen ohjautuminen jatkoavun piiriin. Palvelupolun avulla aineeton palvelu muutetaan näkyväksi kuvaukseksi.

Omaisen näkökulmasta palvelupolku tuo esiin myös niitä aukkoja, joita palveluiden tarjonnassa on. Alkuvaiheen avun tarjoajia on paljon ja omaiselle saattaa tulla runsaudesta ”palveluähky”. Mitä jos omainen kaipaa tukea vasta vuosia henkirikostapahtuman jälkeen? Mitä palveluita hänelle on silloin tarjota?

Palvelupolun rakentaminen tiivistää yhteistyötä

Hankkeen aikana paikallisia tai alueellisia palvelupolun kuvauksia on luotu henkirikoksen uhrien omaisten ammatillisissa tukiverkostoissa. Verkostot ovat RIKUn kokoamia ja edustajia on monesta eri organisaatiosta, kuten esimerkiksi poliisista, sosiaali- ja kriisipäivystyksestä, oikeusaputoimistosta, hautaustoimistoista, terveydenhuollosta, seurakunnasta ja HUOMA ry:stä. Verkostoista saadun palautteen mukaan palvelupolun rakentaminen on tiivistänyt ja selkeyttänyt yhteistyötä. Palvelupolun muokkaaminen on avannut muiden toimijoiden tehtävänkuvaa ja tuonut näkyväksi toimijoiden työn sisällön henkirikoksen uhrien omaisten auttamisessa.

Palvelupolut on luotu sähköiseen muotoon, jolloin niiden muokkaaminen ja päivittäminen on helppoa. Verkostoissa nähtiin tärkeäksi, että palvelupolusta löytyvät eri toimijoiden ajantasaiset yhteystiedot, jotta omaisen ohjaaminen jatkoavun piiriin olisi mahdollisimman helppoa.

Poliisi kohtaa henkirikoksen uhrin omaisen usein ensimmäisenä suruviestin viemisen yhteydessä ja on avainasemassa jatkoavun piiriin ohjaamisessa. Esitutkintalaki, rikosuhridirektiivi ja sosiaalihuoltolaki velvoittavat poliisia toimittamaan omaisen yhteystiedot tukipalveluihin. Palvelupolun kuvaus helpottaa poliisin työtä, kun polussa on määriteltynä selkeästi alkuvaiheen auttajatahot.

Alkuvaiheen auttajatahot koordinoivat omaisen avun ja tuen tarvetta. Tärkeää on varmistaa, että omainen saa ammattiapua kriisin ja trauman läpikäymiseen, mutta myös tietoa ja tukea rikosprosessiin liittyviin asioihin sekä apua käytännön asioiden hoitamiseen. Varmistetaan yhdessä, että henkirikoksen uhrien omaiset saavat tarvitsemansa avun ja tuen.

Klikkaa kuva suuremmaksi
Kaaviokuva palvelupolusta

Miksi palvelupolun kuvaus kannattaa?

👍 Sattumanvaraisuus palveluohjauksessa vähenee

👍 Saattaen vaihtaen palvelusta toiseen

👍 Ammattilaiset oppivat tuntemaan paremmin toistensa työn sisällön

👍 Muuttaa aineettoman palvelun näkyväksi kuvaukseksi

👍 Päivitetty tieto palveluista, helposti saatavilla sähköisessä muodossa

👍 Auttaa huomaamaan palvelun puutteita asiakkaan näkökulmasta

Lue lisää

Huoma ry