Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Miten Vastaamo-tapaus etenee uhrin näkökulmasta?

Päivitetty 27.11.2023 kello 9.30

Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurto on Suomessa ennennäkemätön rikoskokonaisuus. Tällä sivulla käydään läpi erilaisia mahdollisuuksia, mitä prosessissa voi tapahtua uhrien näkökulmasta. Vaihtoehtoja on useita, ja tapauksen käsittely jatkunee vielä vuosia.

Tässä vaiheessa uhrin kannattaa seurata erityisesti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden tiedotusta. Lue lisää: Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Jos haluat käytännön neuvoja rikosprosessissa tai henkistä tukea, ota yhteyttä maksuttomiin palveluihimme: 

Usein kysyttyjä kysymyksiä tällä sivulla 👇

Rikosprosessi tietomurtajaa vastaan 

Tietomurrosta epäilty on otettu kiinni. Poliisin esitutkinta on valmistunut, ja syyttäjä on 18.10.2023 ilmoittanut nostavansa syytteen epäiltyä vastaan. Oikeudenkäynti alkaa marraskuussa 2023 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Lue lisää: Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Oikeudenkäynnin myötä uhreilla on mahdollisuus vaatia rikoksentekijältä vahingonkorvauksia. Käräjäoikeus on päättänyt erottaa uhrien vahingonkorvausvaatimuksia koskevat asiat käsiteltäväksi erillisessä prosessissa.

Tällöin vahingonkorvauksia voi vaatia koko rikosasian käsittelyn ajan, joka kestää marraskuusta alkaen useita kuukausia. Käräjäoikeus lähettää lokakuussa uhreille kirjeen, jossa on ohjeet vahingonkorvausten vaatimisesta kirjallisesti. Samassa kirjeessä on todistus tiedoksiannon vastaanottamisesta, joka tulee palauttaa käräjäoikeudelle 7 päivän kuluessa sen saamisesta.

Rikosprosessin keskeneräisyyden vuoksi on ennenaikaista arvioida sitä, kuinka todennäköistä on saada vahingonkorvauksia tietomurtajalta.

Vahingonkorvauksia voi vaatia itse

Syyttäjälaitos on elokuussa 2023 lähettänyt kirjeen niille asianomistajille, jotka ovat tehneet asiasta rikosilmoituksen. Syyttäjä ilmoitti kirjeessä, ettei tule ajamaan asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksia, koska asianomistajia on niin paljon.

Tämä tarkoittaa sitä, että uhrien tulee esittää itse rikoksen tekijään kohdistuvat mahdolliset korvausvaatimuksensa. Poliisin kuulusteluvaiheessa uhria neuvottiin ilmoittamaan, että hän tulee vaatimaan korvauksia, mutta esittää tarkemmat perustellut summat lähempänä oikeudenkäyntiä.

Käräjäoikeus pyytää asianomistajia toimittamaan korvausvaatimukset etukäteen kirjallisesti. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus postittaa kirjeellä lisätietoja uhreille lokakuussa 2023.

Lue lisää: Vahingonkorvaukset rikosvahingoissa

Jos käyttää avustajaa, kulujen kattaminen kannattaa selvittää etukäteen

Jos uhri haluaa apua korvausvaatimusten esittämiseen, hän voi olla yhteydessä oikeusaputoimistoon, yksityiseen asianajajaan tai luvan saaneeseen oikeudenkäyntiavustajaan eli ns. lupalakimieheen, jonka tulee selvittää, kattaako uhrin oikeusturvavakuutus kulut tai onko ne mahdollista saada katettua julkisista varoista. Lue lisää: Oikeusavustajan kulujen kattaminen

Syyttäjä on 18.10.2023 ilmoittanut nostavansa syytteen. Oikeudenkäynti alkaa marraskuun puolivälissä ja käräjäoikeus on päättänyt erottaa vahingonkorvauksia koskevat asiat käsiteltäväksi erikseen riita-asiain oikeudenkäynnistä säädetyssä järjestyksessä. Tämä voi vaikuttaa siihen, saako asianomistaja katettua lakimiehensä kulut rikosprosessissa oikeusturvavakuutuksesta tai valtion varoista. Uhrin kannattaa keskustella kuluasiasta valitsemansa juristin kanssa.

Tarkempaa tietoa oikeudenkäynnistä ja korvausten vaatimisesta toimitetaan asianomistajille kirjeellä lokakuussa, kun syyttäjän syyte on tullut käräjäoikeuteen vireille. Lue lisää: Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Kannattaa aina keskustella lakimiehen kanssa, mistä varoista hänen palkkionsa maksetaan.

Oikeudenkäynnin seuraaminen

Koska uhreja on niin paljon, kaikki osapuolet eivät mahdu oikeussaliin. Tämän vuoksi uhreille eli asianomistajille on varattu mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä etänä muualta. RIKU tarjoaa oikeudenkäynnin alkuvaiheessa tukea ja käytännön neuvoja uhreille popup-pisteillä näissä paikoissa. Tukea ja neuvoja saa myös Rikosuhripäivystys 116 006 -puhelinpalvelusta ja RIKUchatista.

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus kertoo oikeudenkäynnin seuraamisesta tarkemmin uhreille lähetetyssä kirjeessä.

Istuntopaikat, jotka käräjäoikeus on varannut asianomistajia varten, on jaettu asianomistajan sukunimen alkukirjaimen mukaan. Ota mukaan henkilöllisyystodistus. Tarkistathan oman istuntopaikkasi käräjäoikeuden kirjeestä.

Usein kysyttyjä kysymyksiä


 

 

 

Kaavio erilaisista mahdollisuuksista vaatia vahingonkorvauksia Vastaamo-tietomurtoon liittyen

Vahingonkorvausvastuu voi olla usealla taholla 

Tietomurtaja ei ole ainoa taho, joka saattaa olla vahingonkorvausvelvollinen tapauksessa. EU:n tietosuoja-asetus määrittelee organisaatioille henkilötietojen keräämistä, säilytystä ja hallinnointia koskevat vaatimukset, joiden laiminlyömisestä voi seurata sanktioita. Asetuksessa on määritelty myös kaksi roolia, jotka hoitavat henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä päättää henkilötietojen käsittelytarkoituksesta ja -tavasta, ja henkilötietojen käsittelijä säilyttää ja käsittelee tiedot rekisterinpitäjän puolesta. 

Vastaamo on toiminut pääasiassa tietomurrossa vuotaneiden henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Poikkeuksen tähän muodostaa tilanteet, joissa terveydenhuollon organisaatio on ostanut Vastaamolta palveluja – tällöin rekisterinpitäjä on ollut tämä kyseinen terveydenhuollon organisaatio, kun taas Vastaamo on toiminut henkilötietojen käsittelijän roolissa. 

Tietosuoja-asetuksen mukaisesti Vastaamolla rekisterinpitäjänä on ollut vastuu tietosuojasta. Niinpä myös Vastaamoon on kohdistettu oikeustoimia, koska sen on katsottu rikkoneen tätä vastuutaan. Yritysten osalta sanktiointi tietosuojarikoksissa on toteutettu hallinnollisilla seuraamuksilla. Julkisoikeuden professori Tomi Voutilainen Itä-Suomen yliopistosta kertoi keväällä 2021, että siinä missä tietomurtajan osalta asiaa käsitellään vahingonkorvauslain perusteella, Vastaamon osalta asiaa käsitellään tietosuoja-asetuksessa säädettyjen vahingonkorvaussäännösten perusteella. 

Voutilainen huomauttaa, että Vastaamon ja tietomurtajan korvausvastuu ei koske samoja vahinkoja. Esimerkiksi tietomurtajan aiheuttama vahinko, joka ei ole enää rekisterinpitäjään sidoksissa, ei ole rekisterinpitäjän vastuulla. Tämän eron tiedostaminen on oleellista myös tapauksen uhrien näkökulmasta, sillä Vastaamoa ja tietomurtajaa koskevat vahingonkorvausprosessit ovat keskenään varsin erilaisia. 

Vastaamo haettiin helmikuussa 2021 konkurssiin ja sen liiketoiminta myytiin helmikuussa toiselle yhtiölle. Miljoonien eurojen velat jäivät Vastaamolle. Lue lisää: Vahingonkorvausten hakeminen Vastaamon konkurssipesältä 

Tietosuojavaltuutetun toimisto totesi joulukuussa 2021, että Vastaamo on rikkonut yleisen tietosuoja-asetuksen säännöksiä, ja määräsi sille hallinnollisen seuraamusmaksun. Tietosuojavaltuutetun toimisto: Psykoterapiakeskus Vastaamolle seuraamusmaksu tietosuojarikkomuksista 

608 000 euron seuraamusmaksu määrättiin maksettavaksi valtiolle, joten siitä ei seuraa suoraan korvauksia uhreille. ”Hallinnollinen sakko on konkurssissa viimesijainen saatava. Seuraamusmaksu ei siis pienennä muihin konkurssisaataviin, kuten mahdollisiin vahingonkorvauksiin käytettävissä olevia varoja”, tietosuojavaltuutetun päätöksessä kirjoitetaan. 

Mikä on Vastaamon vastuu? 

Vastaamon asiakkailla on oikeus tarkistaa, mitä tietoja itsestä on tallennettuna yrityksen rekisteriin. Koska Vastaamon toiminta on lakannut, siellä ei enää säilytetä asiakastietoja. Jos olet ollut Vastaamon asiakkaana kunnan, kuntayhtymän, sairaanhoitopiirin tai muun vastaavan organisaation kautta, voit pyytää asiakastietosi kyseiseltä organisaatiolta. 

Kaikki muut asiakastiedot on siirretty Kelan arkistoitavaksi. Kelasta asiakas voi tehdä tietopyynnön suojatulla sähköpostilla: Ohje tietopyynnön tekemiseen Kelasta 

Tietosuoja-asetuksen perusteella Vastaamo on rekisterinpitäjänä vastuussa sekä tietomurron aineellisista että sen aineettomista vahingoista, jos sen katsotaan laiminlyöneen tietosuoja-asetusta. Aineellinen vahinko voi viitata esimerkiksi taloudelliseen menetykseen ja aineeton taas esimerkiksi henkiseen kärsimykseen. Tässä tapauksessa kyseeseen voivat tulla molemmat vahingon muodot. 

Lue lisää: Vahingonkorvausten vaatiminen Vastaamon konkurssipesältä 

Konkurssi ei vaikuta niiden uhrien tilanteeseen, jotka on lähetetty esimerkiksi sairaanhoitopiiristä hoitoon Vastaamoon. Näissä vastuussa on lähettänyt sairaanhoitopiiri, jolle vahingonkorvausvaatimus on esitettävä tietosuoja-asetuksen perusteella. 

Sairaanhoitopiirien rooli ja vastuu tietomurrossa 

Jotkut sairaanhoitopiirit ovat lähettäneet asiakkaita Vastaamon palveluihin. Sairaanhoitopiirit ovat silloin toimineet itsenäisinä rekisterinpitäjinä, ja Vastaamo on toiminut henkilötietojen käsittelijänä sairaanhoitopiirien lukuun. 

Tietosuojavaltuutetun toimisto on selvittänyt niiden rekisterinpitäjien henkilötietojen käsittelyä, joiden lukuun Vastaamo on toiminut käsittelijänä, ja antanut joillekin rekisterinpitäjille huomautuksen.

Tietosuojavaltuutetun toimiston verkkosivuilta löytyy lisätietoa vahingonkorvausten vaatimisesta. Sivulla neuvotaan muun muassa ensisijaisesti esittämään korvausvaatimukset suoraan tietosuoja-asetusta rikkoneelle rekisterinpitäjälle tai henkilötietojen käsittelijälle. Lue lisää: Tietosuojavaltuutettu: Vahingonkorvausten vaatiminen tietosuoja-asetuksen rikkomisesta 

Mikäli vastuullinen taho, esimerkiksi sairaanhoitopiiri, on sote-uudistuksen jälkeen hyvinvointialueen hallinnoima, voi vaatimuksen lähettää hyvinvointialueelle tai HUS-yhtymälle. Vaatimus kannattaa toimittaa aina kirjaamon osoitteeseen.

Miten tästä eteenpäin? 

Uhrien oikeutta saada korvaus rikokseen perustuvasta vahingosta on suojattu erityissääntelyllä. Vahingonkorvausvelvollisuus ei vanhene sinä aikana, kun syyte on nostettuna, asia on käsittelyssä tuomioistuimessa tai syytetty on valittamassa päätöksestä hovioikeuteen tai korkeimpaan oikeuteen. Erityissääntely perustuu siihen, että oikeudenkäynnit ja niihin liittyvät valitusprosessit voivat pitää asiaa vireillä pahimmillaan vuosia. 

Tässä vaiheessa kannattaa seurata erityisesti Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden viestintää: Vastaamo-kokonaisuuden tuomioistuinkäsittely  Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa

Lue lisää