Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Oikeudenkäynnin todistajalle annettava tietoa ja tukea

Oikeudenkäynnissä kuultavalle todistajalle ja asianomistajalle tulisi nykyistä enemmän kertoa todistajana toimimiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista sekä antaa tukea oikeudenkäyntiin liittyvissä asioissa. Tarvittaessa todistajalle tulisi järjestää tukihenkilö mukaan oikeudenkäyntiin.

Tätä mieltä on asiaa pohtinut oikeusministeriön työryhmä, joka on saanut valmiiksi ehdotuksensa valtakunnalliseksi todistajantukiohjelmaksi.

Työryhmän mietintö sisältää ehdotuksia toimiksi, joiden avulla todistajan tukipalvelut organisoitaisiin yhdessä eri viranomaisten sekä uhrin tukemiseen keskittyvien järjestöjen kanssa. Tavoitteena on järjestää todistajalle mahdollisuus keskustella tulevasta oikeudenkäynnistä, vastata todistajaa askarruttaviin kysymyksiin sekä järjestää mahdollisuus tukihenkilöön koko maan kattavaksi.

Työryhmän mukaan todistajan tuen parantaminen ei edellytä lainmuutoksia. Keskeistä on, että rikosjutun käsittelyn eri vaiheisiin osallistuvien viranomaisten – poliisin, syyttäjien ja tuomioistuimen – välinen yhteistyö ja tiedonkulku toimivat käytännössä. Tärkeää on, että tieto tukea tarvitsevasta todistajasta välittyy entistä tehokkaammin esitutkinnasta syyteharkintaan ja edelleen tuomioistuimelle. Todistajalle on annettava tietoa, ja häntä on tuettava jutun käsittelyn eri vaiheissa.

Työryhmän mielestä poliisin ja syyttäjien tulisi nykyistä paremmin tiedottaa todistajalle myös asian etenemisestä. Poliisin tulisi lähettää tieto esitutkinnan lopettamisesta ja syyttäjän syyttämättäjättämispäätöksestään asianosaisen lisäksi myös todistajalle. Tiedot voitaisiin lähettää valmiilla lomakkeella, jossa myös kerrottaisiin, että asianomistaja voi edelleen nostaa syytteen, jolloin todistaja saattaa vielä joutua todistamaan.

Avainasemassa perustiedon jakamisessa ovat myös käräjäoikeuksien haastemiehet, sillä heidät todistaja kohtaa usein todistajankutsun tiedoksiantamisen yhteydessä ja yleensä myös käräjäpäivystyksessä ennen oikeuden istuntoa. Kutsun liitteenä lähetetään todistajalle jo nykyisin ohjeita oikeudenkäyntiä varten.

Muun tiedottamisen lisäksi myös todistajia koskevista esitteistä on kerrottava ja niitä on pidettävä nykyistä paremmin saatavilla, muistuttaa työryhmä. On osoittautunut, ettei todistajilla ole tietoa esitteiden olemassaolosta ja eivätkä esitteet ole olleet riittävän helposti saatavilla. Oikeusministeriö on laatinut mm. esitteen oikeudenkäyntiin todistajaksi tulevalle sekä yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa esitteen rikoksen kohteeksi joutuneelle.

Työryhmä ehdottaa, että käräjäoikeudet nimeäisivät käräjäoikeuteen yhteyshenkilön, joka yhteistyössä Rikosuhripäivystyksen kanssa hoitaisi todistajan tukitoimintaan liittyviä käytännön asioita. Todistajalle tulisi todistajan kutsun mukana antaa jatkossa myös tiedote mahdollisuudesta saada tukea.

Käräjäoikeuksiin ja hovioikeuksiin tulisi järjestää erillinen odotustila todistajille. Istuntosaleihin tulisi myös järjestää erillinen tila pelkäävän todistajan kuulemista varten. Tämä ei välttämättä edellyttäisi rakenteellisia muutoksia, vaan tila on tarvittaessa järjestettävissä esim. sermin avulla. Työryhmä toteaa, että tarvetta todistajan tukemiseen on myös hallinto-oikeuksissa, erityisesti lasten huostaanottoasioissa ja ulkomaalaisasioissa.

Rikosuhripäivystyksellä, joka on ammatillisesti ohjattuun vapaaehtoistoimintaan perustuva usean eri järjestön yhteistyöorganisaatio, on meneillään valtakunnallinen Todistajan tukipuhelin -kokeilu. Sen lisäksi on Turussa ja Rovaniemellä käynnistetty kokeilu, jossa todistajalla on mahdollisuus puhelinkeskustelun ja henkilökohtaisen tapaamisen lisäksi saada tarvittaessa tukihenkilö oikeudenkäyntiin. Työryhmän mielestä vastaavaa tukitoimintaa tulisi olla saatavissa koko maassa.

Todistajien tukemiseen voitaisiin nykyistä enemmän käyttää myös oikeusaputoimistoja. Niiden puitteissa on parhaillaan meneillään puhelinpalvelukokeilu, oikeusapuohjaus, jossa kysyjää ohjataan eteenpäin oikeudellisen ongelmansa selvittämisessä. Apua voidaan antaa myös oikeudenkäyntiin ja todisteluun liittyvissä asioissa, ja palvelussa voitaisiin jatkossa kertoa myös todistajille tarjolla olevista tukipalveluista.

Todistaja tulisi työryhmän mielestä ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon myös mm. poliisin ja oikeuslaitoksen koulutuksessa ja muussa ammatillisessa kehittämistoiminnassa, jotta tukipalveluista osattaisiin kertoa ja tarvittaessa ohjata tukea tarvitseva todistaja näiden palvelujen pariin.

Työryhmä pitää tärkeänä, että todistajan tukitoiminnan tarvetta selvitetään tutkimuksella, josta ilmenee minkä verran ja minkä laatuisia tukitoimia tarvitaan. Tukitoiminnan kehittymistä, palvelujen käyttöä ja henkilöstön riittävyyttä tulee seurata.

lähde:www.om.fi

Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön nettisivuilla osoitteessa www.om.fi/35408.htm