Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ohjeita rikosasian todistajalle

Rikosasioissa on usein epäselvyyttä tai erilaisia näkemyksiä siitä, mitä on tapahtunut. Oikeudenkäynnissä selvitetään tapahtunut ja todistajilla on erittäin tärkeä osa. Henkilötodistelu on suullista ja se tapahtuu tuomioistuimen edessä asioista kertomalla. Poliisin aiempiin kuulusteluihin ja niistä tehtyihin kuulustelupöytäkirjoihin ei voi vedota.

Todistajalla on positiivinen totuusvelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että hänen on oma-aloitteisesti ja totuudenmukaisesti kerrottava kaikki, mitä hän tutkittavasta asiasta tietää. Hänen tulee lisäksi vastata esitettyihin kysymyksiin. Jos todistajan havaitaan poikenneen totuudesta tai salanneen jotakin, hän joutuu itse syytteeseen perättömästä lausumasta. Siitä tuomitaan yleensä vankeusrangaistukseen.

Itseään ja omaa lähiomaistaan (puoliso, entinen puoliso, kihlattu, sukulainen suoraan etenevässä ja takanevassa polvessa tai tällaisen sukulaisen puoliso tai entinen puoliso, sisarus tai sisaruksen puoliso) saa suojella, joten todistaja voi kieltäytyä todistamasta eikä hänen tarvitse vastata sellaisiin kysymyksiin, joilla hän voi saattaa itsensä tai lähiomaisensa syytteen vaaraan. Todistajan ei myöskään tarvitse paljastaa liike- tai ammattisalaisuutta, ellei oikeus häntä siihen erikseen velvoita.

Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea todistajalle

Katso Tuomioistuinviraston video todistamisesta oikeudenkäynnissä!

Vaikka todistajalla olisikin oikeus kieltäytyä todistamasta, hänen on kutsun saatuaan kuitenkin aina tultava oikeuteen. Jos todistaja ei käytä kieltäytymisoikeuttaan, hänen on kerrottava asiasta samalla totuusvelvollisuudella kuin muunkin todistajan. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön salassapitovelvollisuus voidaan murtaa ja heidät voidaan velvoittaa todistamaan myös salassa pidettävistä asioista.

Todistaminen on kansalaisvelvollisuus, josta ei voi kieltäytyä. Yleensä todistajat kutsutaan oikeuteen sakon uhalla. Todistaja saa kirjallisen kutsun oikeudenkäyntiin. Hänen on tultava oikeuteen kutsussa mainittuna aikana, ellei hänellä ole sellaista estettä, jonka vuoksi hän ei pääse tulemaan. Tällainen este voi olla esimerkiksi sairaus tai yleisen liikenteen keskeytyminen. Esteen hyväksyttävyydestä päättää oikeuden puheenjohtaja eli tuomari. Esteestä on ilmoitettava etukäteen oikeuden puheenjohtajalle tai sille henkilölle, jonka pyynnöstä todistaja on kutsuttu oikeuteen. Jos esteenä on sairaus, todistajan on toimitettava oikeudelle lääkärintodistus.

Oikeuden odotustilan seinällä on lista, josta käy ilmi käsiteltävien rikosasioiden käsittelyjärjestys. Koska käsittelyaikaa on vaikea arvioida, todistajan kannattaa varautua odottelemaan vuoroaan. Joskus asian käsittely voidaan vielä tässä vaiheessa joutua perumaan esimerkiksi siksi, että joku asianosaisista ei ole saapunut paikalle.

Todistajat kutsutaan yksi kerrallaan nimeltä oikeussaliin. He ovat siellä vain sen ajan, jonka hänen todistamisensa kestää. Todistaja ei kuitenkaan saa poistua oikeuden istuntopaikalta ennen kuin asian käsittely on päättynyt, ellei oikeuden puheenjohtaja ole antanut siihen lupaa.

Todistajan vakuutus

Todistaja antaa vakuutuksen. Rikosjutussa tietyt syytetyn lähiomaiset eivät kuitenkaan anna vakuutusta. Vakuutus lausutaan puheenjohtajan sanelun perässä.

Todistajan vakuutus

  • Minä N. N. lupaan ja vakuutan kunnian ja omantuntoni kautta, että minä todistan ja kerron kaiken totuuden tässä asiassa siitä mitään salaamatta tai siihen mitään lisäämättä taikka sitä muuttamatta.

Todistajan kulujen korvaaminen

Jos todistajan on nimennyt virallinen syyttäjä tai asianosainen, jolle on myönnetty oikeusapua, todistajalle maksetaan valtion varoista seuraavat korvaukset:

  • Matkakulut halvimman kulkuneuvon (linja-auto, juna) matkalipun hinnan mukaan.
  • Taloudellinen menetys (esimerkiksi saamatta jäänyt työpalkka, ylimääräiset lastenhoitokulut) nettomääräisenä, koska valtion maksamat korvaukset ovat saajalleen verosta vapaata tuloa. Työpalkasta tms. todistajan on syytä ottaa mukaansa kuitti tai muu kirjallinen selvitys. Valtion varoista maksettavalle korvaukselle on kuitenkin säädetty yläraja.
  • Päiväraha, jonka suuruus riippuu oikeudessa olemiseen ja matkoihin kuluneesta ajasta.
  • Jos todistaja on niin kaukaa, että hän joutuu matkalla yöpymään, hänelle korvataan myös yöpymisestä aiheutuneet kustannukset. Korvaukselle on tietty yläraja.

Valtion varoista maksettavat korvaukset maksetaan yleensä jälkikäteen todistajan tilille. Maksun varmistamiseksi todistajan pitää ilmoittaa oikeudelle pankkiyhteystietonsa.

Jos todistajan on kutsunut oikeuteen yksityinen asianosainen, jolle ei ole myönnetty oikeusapua, hän maksaa todistajalle tulevat korvaukset. Todistaja voi esittää oikeudessa oman korvausvaatimuksensa. Oikeus päättää korvausten suuruuden kuultuaan sitä ennen asianosaista.

Todistaja voi myös pyytää ennakkoon korvausta matkakustannuksistaan. Joissain tapauksissa hän voi saada ennakkoon myös päivärahaa ja korvausta yöpymiskustannuksista. Virallisen syyttäjän nimeämä todistaja voi pyytää ennakkoa oleskelupaikkakuntansa poliisilaitokselta. Yksityisen asianosaisen kutsuma todistaja voi pyytää ennakkoa tältä asianosaiselta.

Poliisin esitutkinnassa kuultavalle todistajalle ei makseta matka- ja työaikakorvauksia valtion varoista.

Todistajan uhkaaminen

Todistajan uhkaaminen on rangaistava teko. Uhkailu- tai väkivaltatapauksessa todistajan tulee ottaa yhteyttä poliisiin tai syyttäjään. Uhkailusta on syytä ilmoittaa myös tuomioistuimelle. Todistajan tai hänelle läheisen henkilön suojelemiseksi todistajaa voidaan kuulla oikeudenkäynnissä niin, ettei joku asianosaisista ole läsnä.

Asiantunteva todistaja ja varsinainen asiantuntija

Lääkärit, terapeutit, kriisityöntekijät ja poliisit ovat hyvin tavallisia ammattilaisia, joita halutaan kuulla todistajana oikeudessa. Todistajan erityisen asiantuntemuksen vuoksi tällaista usein kutsutaan usein asiantuntevaksi todistajaksi. Asiantuntevan todistajan asema on sama kuin muidenkin todistajien. Tavallisimmin asiantuntevan todistajan nimeää syyttäjä.

Oikeudella on mahdollisuus määrätä juttuun myös varsinainen asiantuntija. Oikeus voi tarvittaessa hankkia virkamiehen, viraston tai muun alalla toimivan henkilön asiantuntijalausunnon sellaisissa kysymyksissä, jotka vaativat eritystä ammattitietoa. Asiantuntijana ei voi toimia sellainen henkilö, joka on asiaan tai jompaankumpaan asianosaiseen sellaisessa suhteessa, jolloin hänen luotettavuuttaan voidaan pitää vähentyneenä.

Tavallinen todistaja kertoo oikeudessa omista havainnoistaan jutun ratkaisemiselle merkityksellisistä asioista. Asiantunteva todistaja ja asiantuntija kertovat havainnoistaan tai aiheesta yleisesti asiantuntemuksensa perusteella. Esimerkiksi lapseen kohdistuneessa seksuaalisessa hyväksikäyttöasiassa hän voi kertoa sekä kyseisen lapsen oireista ja seurauksista että yleisellä tasolla siitä, mitä seksuaalinen hyväksikäyttö tarkoittaa lapsen kehitykselle ja psyykkiselle voinnille.

Usein asiantuntevan todistajan tai asiantuntijan kuuleminen todistajana perustuu hänen antamaansa kirjalliseen lausuntoon. Lausunnolta edellytetään tarkkaa selontekoa siitä, mitä tutkimuksessa on havaittu ja tähän nojautuvaa perusteltua lausuntoa esitetystä tiedosta.

Lue lisää

Rikosuhripäivystys tarjoaa tukea todistajalle
Lisätietoa Oikeus.fi-sivustolla: Todistajana oikeudenkäynnissä
Asianomistajana tai todistajana oikeudessa – käytännön ohjeita

Ota yhteyttä Rikosuhripäivystykseen

Rikosuhripäivystys 116 006
RIKUchat
Tukihenkilö palvelupisteestä
Muut palvelut