Nopea poistuminen Siirry sisältöön

คุณเป็นนักเก็บผลไม้ในฟินแลนด์ไหม?

(Kausityöntekijöille ja erityisesti marjanpoimijoille suunnattu esittely RIKUn kausityöneuvonnasta)

  • คุณเคยถูกกระทำไม่ดีหรือปล่ำว?
  • คุณเคยมีปัญหำกับกำรรับค่ำแรงไหม?
  • คุณจำเป็นต้องจ่ำยเงินเพื่อกำรมำประเทศฟินแลนด์ไหม?
  • คุณมีปัญหำกับเรื่องที่พักอำศัยที่นี่ไหม?
  • มีคำถำมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของคุณหรือปล่ำว?

บริกำรฟรีทำงกำรให้คำปรึกษำด้วยควำมไว้วำงใจได้อย่ำงเต็มรูปแบบ
จันทร์ – ศุกร์ 11:00-14:00 น. และ
13:00-18:00 น.
(ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม)

เบอร์โทร: +358 40 664 1707
อีเมล: help@riku.fi

เรำพร้อมรับโทรศัพท์ด้วยทั้งภำษำอังกฤษและรัสเซีย

คุณสามารถติดต่อเราด้วยภาษาใดก็ได้ด้วยการส่งข้อความมาก่อนแล้วเราจะโทรกลับโดยการใช้ล่าม
RIKU คือองค์กรสำธำรณะประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรเมืองหรือศำสนำ


องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมใน ฟินแลนด์ (RIKU) – Palveluesite thaiksi