Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Ulkomaalaistaustainen ihminen rikoksen uhrina

Tällä sivulla on tietoa rikosprosessista sekä ohjeita ja neuvoja ulkomaalaisille ja ulkomaalaistaustaisille rikoksen uhreille ja heidän läheisilleen. Sivu on suunnattu erityisesti niille ihmisille, joille Suomen viranomaistoiminta ja oikeusjärjestelmä eivät ole entuudestaan tuttuja. Muualta RIKUn verkkosivuilta saat yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisista rikoksista ja rikosprosessiin liittyvistä asioista.

Tämä sivu on tarjolla näillä kielillä: selkokieli | englanti | ruotsi | somali | sorani | ukraina | venäjä | viro

Ihmiskaupan ja sen kaltaisen hyväksikäytön uhreille RIKUssa on erityistukipalvelu, johon voit olla suoraan yhteydessä millä tahansa kielellä, jos pohdit, oletko saattanut joutua ihmiskaupan tai vastaavan hyväksikäytön uhriksi. Lue lisää: Ihmiskauppa Tutustu myös apukysymyksiin palveluesitteessämme.

Suomessa rikosprosessi on kaikille sama riippumatta ihmisen taustasta, varallisuudesta, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, terveydentilasta tai muusta henkilöön liittyvästä seikasta. Suomessa korruptio on vähäistä ja viranomaisten, kuten poliisin, tulee kohdella kaikkia ihmisiä yhdenvertaisesti. Kaikilla rikoksen uhreilla on oikeus esimerkiksi rikosilmoituksen tekemiseen sekä tarvittaessa tukipalveluihin, suojeluun ja oikeudelliseen apuun, kuten oikeusavustajan käyttämiseen rikosprosessissa.

Muunkielisen uhrin on saatava käyttää kaikissa rikoksen selvittämiseen liittyvissä tilanteissa kieltä, jota hän osaa. Tarvittaessa viranomaisen on järjestettävä uhrille tulkkaus jollekin hänen osaamalleen kielelle. Oma tunnekieli on tärkeä, vaikka pystyisikin periaatteessa selviytymään prosessista suomen tai ruotsin kielellä. Tulkin hankkiminen rikoksen uhrille on viranomaisen vastuulla, mutta tulkin tarpeesta tulee ilmoittaa viranomaiselle etukäteen.

Rikosuhripäivystyksestä voi saada käytännön neuvoja ja tukea rikosprosessiin. Rikosuhripäivystyksessä huomioidaan erilaiset tilanteet, kuten esimerkiksi oleskelulupiin liittyvät huolet. Voit ottaa RIKUun yhteyttä esimerkiksi yhteydenottolomakkeella. Jos tarvitset tulkkia, on hyvä mainita asiasta jo yhteydenottopyynnön yhteydessä.

Rikosilmoituksen tekeminen

Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisiasemalla. Jos sinulla on suomalaiset verkkopankkitunnukset kirjautumista varten, voit tehdä rikosilmoituksen myös sähköisesti poliisin verkkosivuilla: Poliisi: Sähköinen asiointipalvelu Rikosuhripäivystyksestä voit saada neuvoja ja tukea rikosilmoituksen tekoon.

Suomen poliisi voi tutkia pääosin vain Suomessa tapahtuneita rikoksia. Jos rikos on tapahtunut ulkomailla tai internetissä, voit tehdä rikosilmoituksen, mutta asian eteneminen voi olla epävarmaa, sillä ulkomailla olevien tekijöiden tavoittaminen Suomesta voi olla vaikeaa.

Rikoksen uhriksi joutuminen tai rikosilmoituksen tekeminen eivät sinänsä vaikuta oleskelulupa-asioihin. On kuitenkin hyvä huomioida, että mikäli rikosprosessin myötä oleskeluluvan edellytyksenä oleva perheside tai työsuhde päättyy, tällä voi olla merkitystä oleskeluluvan kannalta.

Rikosprosessi

Rikosprosessiksi kutsutaan prosessia, joka alkaa rikosilmoituksen tekemisestä. Rikosprosessi kokonaisuudessaan koostuu esitutkinnasta, syyteharkinnasta, oikeudenkäynnistä ja rangaistuksen täytäntöönpanosta. Rikosprosessin tarkoituksena on selvittää, onko tapahtunut rikos ja kuka siihen on syyllistynyt, minkälainen rangaistus rikoksesta annetaan ja onko uhrilla oikeus vahingonkorvauksiin.

Lisätietoa rikosprosessista saat esimerkiksi esitteestä: Rikoksen uhri rikosprosessissa

Oikeusavustajan käyttäminen

Suomessa käsiteltävässä rikosasiassa rikoksen uhrilla eli asianomistajalla on oikeus käyttää oikeusavustajaa ja saada oikeusapua suomalaisen lainsäädännön mukaisesti – riippumatta asianomistajan kansallisuudesta tai asuinmaasta. Oikeusavustajana voi toimia asianajaja tai luvan saanut oikeusavustaja.

Mahdollisuus saada oikeusapua valtion varoista riippuu hakijan tuloista. Pienituloisilla on useimmiten oikeus saada oikeusapua kattamaan kulut kokonaan tai ainakin osittain. Oikeusapua ei yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta kulut voidaan korvata. Vakavan henkilöön kohdistuvan rikoksen uhrilla on mahdollisuus tuloistaan riippumatta saada kokonaan valtion varoista kustannettava avustaja. Tällaisia rikoksia voivat olla esimerkiksi vakavat väkivaltarikokset, useimmat seksuaalirikokset, lievää vakavampi lähisuhdeväkivalta sekä ihmiskauppa.

Rikosuhripäivystys voi auttaa ja neuvoa rikoksen uhria oikeusavustajan löytämisessä sekä mahdollisten kustannusten selvittämisessä.

Ulkomaalaisiin tai ulkomaalaistaustaisiin kohdistuvat rikokset

Ulkomaan kansalaiset tai Suomessa vakituisesti asuvat ulkomaalaistaustaiset henkilöt voivat joutua rikoksen uhriksi siinä missä muukin väestö. Lähtökohtana on, että lait ja rikosprosessi ovat kaikille ihmisille samat. Käytännössä on kuitenkin tilanteita, joissa rikoksen uhrin kulttuurilla, etnisellä taustalla tai esimerkiksi oleskelulupaan liittyvillä kysymyksillä saattaa olla merkitystä.

  • Ennakkoluuloinen tai rasistinen suhtautuminen voi johtaa syrjintään esimerkiksi työn tai asunnon haussa. Syrjintä voi täyttää rikoksen tunnusmerkistön. Syrjintään liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä yhdenvertaisuusvaltuutetun puoleen. Mikäli muulla rikoksella, kuten uhkailulla tai väkivallalla, on rasistinen motiivi, kyse voi olla niin kutsutusta viharikoksesta.
  • Työsuhteisiin liittyviä epäselvyyksiä esiintyy usein erityisesti silloin, kun työntekijä ei tunne Suomessa käytössä olevia työn ja palkkauksen ehtoja. Toisinaan näissä tilanteissa työntekijä on voinut joutua rikoksen uhriksi. Täältä voit lukea erilaisista työperäisen hyväksikäytön muodoista tai katsoa usealla eri kielellä toteutetun animaation työntekijän oikeuksista. Jos epäilet joutuneesi työperäisen hyväksikäytön uhriksi, voit olla yhteydessä esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen palveluun ihmiskaupan ja ihmiskaupan lähirikosten uhreille. Voit ottaa yhteyttä halutessasi nimettömästi ja omalla äidinkielelläsi. Palvelussa käytetään tarvittaessa luotettavaa tulkkia.
  • Ihmiskaupalla viitataan tilanteeseen, jossa henkilö on uhkailemalla, pelottelemalla tai haastavaa elämäntilannetta hyväksikäyttämällä ajettu tilanteeseen, jossa hän ei ole vapaa päättämään omista toimistaan. Ihmiskauppaa on monenlaista ja se voi ilmetä esimerkiksi työperäisenä tai seksuaalisena hyväksikäyttönä, pakottamisena rikolliseen toimintaan tai pakottamisena avioliittoon. Jos epäilet itsesi tai jonkun muun saattaneen joutua ihmiskaupan uhriksi, voit olla yhteydessä esimerkiksi Rikosuhripäivystyksen palveluun ihmiskaupan ja ihmiskaupan lähirikosten uhreille. Voit ottaa yhteyttä halutessasi nimettömästi ja omalla äidinkielelläsi. Palvelussa käytetään tarvittaessa luotettavaa tulkkia. Palvelu neuvoo myös ihmiskaupan tai sen kaltaisen hyväksikäytön uhreja oleskelulupaan liittyvissä asioissa.
  • Kunniaan liittyväksi väkivallaksi (myös kunniaväkivalta, yhteisöllinen väkivalta, kunniakonflikti, häpeärikos) kutsutaan mitä tahansa väkivallan muotoa, mikä toteutetaan perheen, suvun tai yhteisön sisällä yhteisön kunnianormeihin vedoten esimerkiksi tilanteessa, jossa perheenjäsenen on koettu käyttäytymisellään loukanneen perheensä kunniaa yhteisön silmissä. Fyysisen väkivallan lisäksi ilmenemismuotoina voi olla esimerkiksi uhkailu ja kiristäminen, painostaminen, eristäminen, liikkumisen rajoittaminen sekä arjen ja talousasioiden kontrollointi. Suomessa on useita tahoja, joista saa apua ja tukea esimerkiksi perheen sisäiseen väkivaltaan sekä yhteisön kunniaan ja siihen liittyviin konflikteihin liittyvissä kysymyksissä. Lue lisää: Kunniaan liittyvä väkivalta

Perheen tai suvun sisäiset asiat

Suomen lain mukaan myös perheen sisäiset asiat kuuluvat viranomaisille. Esimerkiksi perheenjäseneen kohdistuva väkivalta, myös lasten ruumiillinen kurittaminen, on lain mukaan rikos. Mikäli koet väkivaltaa tai sen uhkaa perheenjäsenesi tai muun läheisesi taholta, sinulla on oikeus hakeutua turvakotiin. Turvakodit Rikosuhripäivystyksestä saat tukea ja neuvoja. Halutessasi voit olla Rikosuhripäivystykseen yhteydessä myös nimettömästi.

Jokaisella on Suomessa oikeus itse päättää kehostaan. Toista ei saa pakottaa tai painostaa seksuaalisiin tekoihin silloinkaan, kun osapuolet ovat avioliitossa keskenään. Jokaisella on myös itse oikeus päättää avioitumisestaan sekä erota avioliitosta Suomen lakien mukaisesti.

Ihmisellä on Suomessa lain mukaan aina oikeus tehdä rikosilmoitus riippumatta oman yhteisön säännöistä. Saat tarvittaessa apua ja tukea tähän Rikosuhripäivystyksestä. Jos haluat keskustella haastavasta tilanteesta perheessäsi tai suvussasi, voit olla yhteydessä myös esimerkiksi oman kuntasi sosiaalitoimeen. Katso myös hyödylliset linkit auttaviin palveluihin alta.

Palveluita ja tukea eri tilanteissa

Lue lisää

Rikosuhripäivystys 116 006
Jätä yhteydenottopyyntö