Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Välismaalase taustaga inimene kuriteo ohvrina

viro

Sellele lehele on kogutud teave kriminaalprotsessi kohta ning juhised ja nõuanded välismaalastele ja välismaa taustaga kuriteo ohvritele ja nende lähedastele. Selgitused on mõeldud ennekõike neile, kes ei ole Soome ametkondliku tegevuse ega õigussüsteemiga varasemast tuttavad. RIKU muudelt lehtedelt saab üksikasjalikumat teavet mitmesuguste kuritegude ja kriminaalprotsessiga seotud asjaolude kohta.

Inimkaubanduse ja sellele vastava ärakasutamise ohvritele on RIKUs eraldi tugiteenus, millega saab otse ühendust võtta mistahes keeles, kui te olete sattunud inimkaubanduse või muu ärakasutamise ohvriks. Lugege lähemalt: Inimkaubandus Tutvuge ka abistavate küsimustega meie teenuste tutvustuses.

Soomes on kriminaalprotsess kõigile ühesugune olenemata inimese taustast, varalisest seisust, soost, seksuaalsest orientatsioonist, tervislikust seisundist ja muudest isikuga seotud asjaoludest. Soomes esineb korruptsiooni vähe ja kõik ametkonnad, ka politsei, peavad kohtlema kõiki inimesi võrdselt. Igal kuriteo ohvril on õigus esitada kuriteoteade ning vajaduse korral saada tugiteenuseid, kaitset ja õigusabi, näiteks kasutada kriminaalprotsessis õigusabilist.

Muukeelne ohver peab saama kõigis kuriteo uurimisega seotud olukordades kasutada keelt, mida ta oskab. Vajaduse korral peab ametkond korraldama ohvrile tõlke keelde, mida ta oskab. Oma emakeeles suhtlemine on oluline ka juhul, kui saaksite protsessi käigus põhimõtteliselt hakkama ka soome või rootsi keelega. Kuriteoohvrile tõlgi leidmine on ametkonna vastutusel, kuid tõlgi vajadusest tuleb ametkonda enne teavitada.

Kuriteoohvrite valveteenus pakub kriminaalprotsessis vajalikku praktilist nõu ja tuge. Kuriteoohvrite valveteenus aitab lahendada ka mitmesuguseid muid olukordi, näiteks elamisloaga seotud muresid. RIKUga saab ühendust võtta näiteks kontakteerumisvormi kaudu. Kui vajate tõlki, tuleks sellest teada anda juba kontakteerumisvormi täites.

Kuriteoteate esitamine

Kuriteoteate võib esitada mistahes politseijaoskonnas. Kui teil on Soome internetipanga salasõna ja kasutajatunnus, saate esitada kuriteoteate ka elektrooniliselt politsei veebilehel: Politsei: Elektrooniline asjaajamisteenus. Kuriteoohvrite valveteenus pakub nõu ja abi kuriteoteate esitamiseks.

Soome politsei saab üldjuhul uurida ainult Soomes toime pandud kuritegusid. Kui kuritegu on toime pandud välismaal või internetis, võite esitada kuriteoteate, kuid juhtumi uurimine võib aega võtta, sest välismaal asuvate kurjategijate Soomest kättesaamine võib olla keeruline.

Kuriteo ohvriks sattumine ja kuriteoteate esitamine ei mõjuta elamisloaga seotud küsimusi. Elamisloa seisukohast võib tähtsust omada see, kui kriminaalprotsessi tõttu lõppeb elamisloa eelduseks olev pereside või töösuhe.

Kriminaalprotsess

Kriminaalprotsessiks nimetatakse protsessi, mis saab alguse kuriteoteate esitamisest. Kriminaalprotsess koosneb eeluurimisest, süüdistuse esitamisest, kohtuprotsessist ja karistuse täidesaatmisest. Kriminaalprotsessi eesmärk on välja selgitada, kas on toime pandud kuritegu ja kes on selles süüdi, milline karistus kuriteo eest määratakse ja kas ohvril on õigus kahjuhüvitisele.

Kriminaalprotsessi kohta saab lisateavet nt väljaandest: Kuriteo ohver kriminaalprotsessis

Õigusabilise kasutamine

Soomes menetletavate kriminaalasjade korral on kuriteo ohvril ehk kannatanul õigus kasutada õigusabilist ja saada õigusabi Soome õigusaktide kohaselt, olenemata kannatanu kodakondsusest ja asukohamaast. Õigusabilisena võib tegutseda advokaat või tegevusloa saanud muu õigusabiline.

Võimalus saada õigusabi riigi kulul sõltub kannatanu sissetulekust. Väikese sissetulekuga isikutel on enamasti õigus saada õigusabikulu katmist tervikuna või vähemalt osaliselt. Õigusabikulu ei tasuta üldjuhul siis, kui kannatanul on õiguskaitsekindlustus, mille alusel saab kulu hüvitada. Tõsise isikuvastase kuriteo ohvril on võimalus saada täielikult riigi varast tasustatav abiline olenemata tema sissetuleku suurusest. Sellised kuriteod on näiteks rasked vägivallaaktid, enamik seksuaalkuritegusid, tõsisem lähisuhtevägivald ja inimkaubandus.

Kuriteoohvrite valveteenistus annab ohvritele abi ja nõu õigusabilise leidmisel ning võimalike kulude väljaselgitamisel.

Välismaalaste või välismaalase taustaga isikute vastu suunatud kuriteod

Välisriikide kodanikud ja Soomes alaliselt elavad välismaalase taustaga isikud võivad sattuda kuriteo ohvriks nagu muudki isikud. Üldpõhimõte on, et seadused ja kriminaalprotsess on kõigile inimestele samad. Praktikas esineb siiski ka olukordi, kus tähendust omavad kuriteo ohvri kultuur, etniline taust või näiteks elamisloaga seotud küsimused.

  • Eelarvamuslik või rassistlik suhtumine võib viia diskrimineerimiseni näiteks töö või elukoha otsimisel. Diskrimineerimine võib vastata kuriteo tunnustele. Diskrimineerimisega seotud küsimustes võib pöörduda võrdõiguslikkuse voliniku poole. Kui kuriteol, nt ähvardamisel või vägivallal, on rassistlik motiiv, võib tegemist olla nn vihakuriteoga.
  • Töösuhetega seotud ebaselgusi esineb tihti just siis, kui töötaja ei tunne Soomes kasutatavaid töö ja palkamisega seotud tingimusi. Sellistes olukordades võib töötaja sattuda kuriteo ohvriks. Siit saab lugeda mitmesuguste tööalase ärakasutamise vormide kohta ja vaadata mitmes eri keeles loodud animatsiooni töötaja õigustest. Kui kahtlustate, et olete sattunud tööalase ärakasutamise ohvriks, võite võtta ühendust näiteks kuriteoohvrite valveteenusega inimkaubanduse ja sellega seotud kuritegude ohvritele. Soovi korral saab ühendust võtta anonüümselt ja oma emakeeles. Teenusega seoses saab vajaduse korral kasutada usaldusväärset tõlki.
  • Inimkaubandus on seotud olukorraga, mille puhul on isik kas ähvardamise, hirmutamise või raske eluolu ära kasutamisega pandud situatsiooni, kus ta ei saa vabalt oma tegevuse üle otsustada. Inimkaubandust esineb mitmes vormis. See võib avalduda näiteks tööpõhise või seksuaalse ärakasutamisena, kuritegelikele tegudele või abiellu sundimisena. Kui kahtlustate, et olete ise või on keegi teine sattunud inimkaubanduse ohvriks, võite võtta ühendust näiteks kuriteoohvrite valveteenusega inimkaubanduse ja sellega seotud kuritegude ohvritele. Soovi korral saab ühendust võtta anonüümselt ja oma emakeeles. Teenusega seoses saab vajaduse korral kasutada usaldusväärset tõlki. Teenuse kaudu nõustatakse inimkaubanduse ja sellega samalaadse ärakasutamise ohvreid elamisloaga seotud küsimustes.
  • Auga seotud vägivallaks (ka auvägivald, sotsiaalne vägivald, aukonflikt, häbikuritegu) nimetatakse mistahes vormis vägivalda, mis pannakse toime pere, suguvõsa või kogukonna sees selle aukoodeksile apelleerides, näiteks olukorras, kus pereliige on oma käitumisega teiste silmis oma pere au haavanud. Lisaks füüsilisele vägivallale võib see ilmneda ka ähvardamise ja väljapressimise, survestamise, isoleerimise, liikumise piiramise või igapäevaelu ja majandusasjade kontrollimisena. Soomes on mitu organisatsiooni, kellelt saab abi näiteks pere sees toimuva vägivalla ning kogukonna au ja sellega seotud konfliktidega seotud küsimustes. Lugege lähemalt: Auga seotud vägivald

Pere- või suguvõsasisesed asjad

Soome seaduste kohaselt kuuluvad ka peresisesed juhtumid ametkondlikule lahendamisele. Näiteks pereliikme suhtes rakendatud vägivald, ka laste füüsiline karistamine, on seaduse kohaselt kuritegu. Kui kogete vägivalda või selle ohtu oma pereliikme või muu lähedase poolt, on teil õigus pöörduda turvakodu poole. Turvakodud Tuge ja nõu saab kuriteoohvrite valveteenusest. Soovi korral võib kuriteoohvrite valveteenuse poole pöörduda ka anonüümselt.

Soomes on igaühel õigus otsustada oma keha üle. Teist inimest ei tohi sundida ega survestada seksuaalaktile ka juhul, kui pooled on omavahel abielus. Igaühel on Soome seaduste kohaselt ka õigus otsustada oma abiellumise üle ja abielu lahutada.

Soomes on inimestel õigus esitada kuriteoteade olenemata oma kogukonnas kehtivatest reeglitest. Vajaduse korral saab abi kuriteoohvrite valveteenusest. Kui soovite arutada keerukat olukorda oma peres või suguvõsas, võite võtta ühendust näiteks elukohajärgse omavalitsuse sotsiaaltöötajatega. Vt ka alljärgnevaid kasulikke linke abistavatele teenustele.

Teenused ja tugi eri olukordades

Ulkomaalaistaustainen ihminen rikoksen uhrina