Nopea poistuminen Siirry sisältöön

Juristi vastaa: Mikä on lähisuhdeväkivallan uhrin oikeus saada korvausta valtiolta oikeudenkäyntikuluihinsa?

Lain oikeudenkäynnistä rikosasioissa (ROL) 2 luvun 1 a §:n mukaan tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle eli rikoksen uhrille oikeudenkäyntiä varten avustajan silloin, kun kyse on tietyistä henkeen tai terveyteen kohdistuvista rikoksista, ja avustajan määräämistä on asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde huomioon ottaen pidettävä perusteltuna. Tällaisia henkeen tai terveyteen kohdistuvia rikoksia ovat tappo, murha, surma, lapsensurma, pahoinpitely sekä törkeä pahoinpitely.

Avustajan määräämistä on pidettävä asianomistajan ja rikoksesta epäillyn välinen suhde huomioon ottaen perusteltuna erityisesti lähisuhdeväkivalta-tapauksissa. Lisäedellytyksenä avustajan määräämiselle on, että lähisuhdeväkivallan uhrilla eli oikeudenkäynnin asianomistajalla on oikeudenkäynnissä vaatimuksia. Joskus tuomioistuin joutuu arvioimaan, milloin kyseessä on sellainen tilanne, että väkivalta voidaan katsoa lähisuhteessa tapahtuneeksi.

Edellä kuvatuissa lähisuhdeväkivaltaa koskevissa tilanteissa tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle avustajan jo esitutkintaa varten.

Lisäksi tuomioistuin voi määrätä asianomistajalle oikeudenkäyntiavustajan esitutkintaa ja, silloin kun asianomistajalla on vaatimuksia syyttäjän ajamassa asiassa, oikeudenkäyntiä varten silloin, kun kyse on tietyistä seksuaalirikoksista, jollei avustajan määräämistä pidetä erityisestä syystä tarpeettomana. Samoin avustaja on mahdollista määrätä henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvissa rikosasioissa, jos se rikoksen vakavuus, rikoksen uhrin henkilökohtaiset olosuhteet ja muut seikat huomioiden on perusteltua. Mikäli käräjäoikeus katsoo, että lähisuhteen kriteerit eivät täyty, oikeudenkäyntiavustajan voi saada myös tämän kohdan perusteella. Tuomioistuimella on harkintavalta näissä tilanteissa.

Edellä kuvatuissa tilanteissa asianomistajalle määrätään avustaja hänen tuloistaan riippumatta ja avustajan palkkio ja kulut maksetaan valtion varoista.

Avustajan määräystä kannattaa aina hakea, jos arvelee, että siihen on mahdollisuus. Helpointa on hakeutua asianajajan tai oikeudenkäyntiluvan saaneen lakimiehen luokse, joka tekee hakemuksen ja arvioi tarvittaessa muita mahdollisuuksia kattaa oikeusavustajan kuluja.

Mikäli kyse ei ole edellä kuvatunlaisista rikoksista taikka tuomioistuin ei muusta syystä katso avustajan määräämistä asianomistajalle tarpeelliseksi ROL:n perusteella, on lähisuhdeväkivallan uhrilla mahdollisuus saada yleistä oikeusapua, jos oikeusapulaissa säädetyt edellytykset oikeusavun saamiselle täyttyvät.

Oikeusapua annetaan valtion varoin henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa, ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapua on mahdollista saada korvauksetta tai tiettyä omavastuuosuutta vastaan hakijan taloudellisen aseman perusteella.

Hakijan taloudellinen asema arvioidaan hänen kuukausittain käytettävissään olevien varojen ja varallisuuden perusteella. Käyttövara lasketaan lähtökohtaisesti hakijan ja hänen puolisonsa kuukausittaisten tulojen, välttämättömien menojen ja elatusvelvollisuuden perusteella. Mikäli asianomistajalla on hänen oikeudenkäyntikulunsa kattava oikeusturvavakuutus, on se ensisijainen oikeusapuun nähden. Oikeusapua on kuitenkin mahdollista saada oikeusturvavakuutuksen omavastuuosuuteen, mikäli hakijalla on oikeus oikeusapuun korvauksetta. Oikeusapulaskurin avulla voi myös itse tarkistaa, onko oikeutettu oikeuapuun.

Mika Haavisto
asianajaja, Turku
Asianajotoimisto Kivikoski & Haavisto

Lue koko lehti (pdf)

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 2/2019


Lue lisää

Lähisuhdeväkivalta