Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Ikäihmisten taloudellinen hyväksikäyttö

Seuraavan viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä tulee kolminkertaistumaan. Sairaudet, toimintakyvyn heikkeneminen sekä riippuvuus toisen avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi.

Suurin osa ikäihmisistä pystyy hoitamaan raha-asiansa hyvin – itsenäisesti tai avustettuna. Ikääntyminen itsessään ei heikennä henkilön kykyä huolehtia raha-asioistaan tai tehdä niitä koskevia päätöksiä.

Sairaudet, toimintakyvyn heikkeneminen sekä riippuvuus toisen avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Muistia heikentäviin sairauksiin sairastuu vuosittain joka neljäs yli 65-vuotias. Muistisairauksien lisääntyminen altistaa myös kaltoinkohtelulle.

Joka neljäs yli 65-vuotias on kohdannut kaltoinkohtelua, joista moni juuri taloudellista kaltoinkohtelua.  Viime vuosina on saatu lukea lehdistä poikkeuksellisen paljon tilanteista, joissa ikäihmiset ovat joutuneet huijatuksi ja taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Tekijä on useimmissa tapauksissa ikääntyneen lähisukulainen tai muu lähipiirin kuuluva. Kuitenkin yhä kasvavampi suunta on, että tekijänä on ikääntyneelle ennestään tuntematon henkilö, joka ikääntyneen tilannetta hyväksikäyttäen käyttää saamaansa luottamusta väärin.

Ikäihmisiin kohdistuvat petokset lisääntyneet

On järkyttävää, että yli 65-vuotiaisiin kohdistuvat petosrikokset ovat lisääntyneet rajusti tämän vuosikymmenen alusta lähtien. Tapauksissa, joissa ilmoitetun petosrikoksen asianomistaja on yli 65-vuotias, on voimakasta kasvua viime vuosien aikana. Poliisille ilmoitettiin vuonna 2010 yhteensä noin 1000 petosta, joissa asianomistaja oli yli 65-vuotias. Vuonna 2016 vastaavien ilmoitusten määrä oli jo noin 3600.

On kohtuutonta, että ikäihmisen heikkoa asemaa käytetään rikollisessa ja epäeettisessä mielessä hyväksi. Tämä ilmenee esimerkiksi erilaisena ”pakkomyyntinä”, kuten puhelinmyynnin epäeettisinä muotoina tai tarpeettomien tuotteiden tai palveluiden myyntinä, joita voivat olla turhat kotiremontit ja tarpeettomat vakuutukset. Ikääntyneitä on huijattu muun muassa sijoitustoimintaan liittyen, heiltä on urkkimalla viety salasanoja sekä pankkitunnuksia ja he ovat joutuneet ryöstön kohteeksi esimerkiksi valepoliisien tai katuryöstäjien taholta.

Taloudellista hyväksikäyttöä on monenlaista, kuten rahan tai omaisuuden anastamista, haltuunottoa tai väärinkäyttöä ilman ikääntyneen lupaa. Se voi olla uhkailua, pakottamista ja painostamista tai harhauttamista, jolla pyritään saamaan ikääntynyt henkilö myymään tai luovuttamaan omaisuuttaan, laatimaan valtakirja iäkkään henkilön omaisuuden hoitamiseksi tai allekirjoittamaan testamentti vastoin hänen etuaan. Myös painostamista antamaan ennakkoperintö, laina tai lahja esiintyy. Ikääntynyt saatetaan viedä arvioitavaksi muulle kuin omalle lääkärille tavoitteena pääsy edunvalvojaksi. Muotoja on monia.

Hälytyskellot soivat, jos iäkkään seurassa on joku entuudestaan tuntematon henkilö, joka vaikuttaa painostavan tai henkilö, joka on erityisen kiinnostunut henkilön raha-asioista. Huoli voi herätä, jos huomaa, että ikääntyneen asiakkaan omaa tahtoa ja itsemääräämistä rajataan tai jos iäkkään henkilön käyttäytyminen tai ulkomuoto muuttuu.

Hyväuskoisuus ja riippuvuus muista lisäävät riskiä

Suurin riski joutua taloudellisen hyväksikäytön uhriksi on niillä, jotka tarvitsevat apua raha-asioidensa hoitamisessa tai jotka eivät ole koskaan niitä hoitaneet itsenäisesti. Myös ne, joilla toimintakyky on alentunut vamman tai sairauden johdosta ovat erityisessä riskiryhmässä.

taiveahoTurvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry työskentelee ikäihmisten kaikenlaisen kaltoinkohtelun, myös taloudellisen hyväksikäytön ehkäisemiseksi ja auttaa asiakkaita kaltoinkohtelutilanteissa esimerkiksi auttavan puhelimensa avulla.

Suvanto-linjalle tulleiden puheluiden määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana nelinkertaistunut. Vuonna 2016 joka kolmannen soiton aiheena oli ikääntyneen taloudellinen hyväksikäyttö tai muu omaisuuteen liittyvä epäselvyys. Suvanto-linjan lakineuvontaan tulleista puheluista kaksi kolmesta koskee ikääntyneen talouteen ja omaisuuteen liittyviä vaikeuksia ja hyväksikäyttöepäilyjä.

Teemme yhteistyötä eri viranomaisten, kuten poliisin kanssa

Julkistimme tänä vuonna oikeusministeriön rahoittaman TIKKA-hankkeen puitteissa pankeille ja maistraateille oppaan, jossa ohjeistetaan tarttumaan herkästi ikääntyneeseen henkilöön kohdistuvaan taloudellisen kaltoinkohtelun epäilyyn.  Ikääntyneiden taloudellinen hyväksikäyttö on mitä suuremmassa määrin piilorikollisuutta. Vain törkeimmät tapaukset tulevat esiin ja poliisin tietoon.

Pankkitoimihenkilöt ja maistraatin henkilökunta ovat avainasemassa tilanteiden tunnistamisessa ja puuttumisessa.  Konkreettiset toimintaohjeet ja työkalupakki tehostavat työntekijöiden toimintaa kiinnittämään huomiota riskitilanteisiin, nopeuttavat tilanteisiin puuttumista, estävät vakavampien rikosten toteutumista ja lisäävät yleistä turvallisuuden ilmapiiriä.

Kesäkuussa 2017 julkistettiin myös arjen turvallisuusopas ikääntyneille, joka on toteutettu yhteistyössä Vanhustyön keskusliiton kanssa. Siinä on ohjeita, kuinka omaa tai läheisten arjen turvallisuutta voi vahvistaa ja kuinka iäkäs voi toimia esimerkiksi sinnikkäiden myyjien kanssa.

Luottamuksen väärinkäyttö haavoittaa

Monesti taloudellinen hyväksikäyttö tapahtuu ikäihmisen lähipiiriin kuuluvien henkilöiden toimesta. Ikääntyvän äidin tai isän tili saatetaan tyhjentää eläkepäivänä, vaaditaan rahallista avustamista tai muutetaan esimerkiksi asumaan lupaa kysymättä iäkkään omaisen kotiin.

Haavoittavinta taloudellinen hyväksikäyttö onkin juuri silloin, kun se tapahtuu luottamuksellisissa ihmissuhteissa. Hyväksikäyttö jää usein pimentoon sen aiheuttaman häpeän vuoksi ja koska iäkäs haluaa suojata läheisiään asian esiintuomisen seurauksilta. Iäkäs henkilö saattaa jopa ajatella, että huono kohtelu on ansaittua tai se täytyy kestää osana läheisen roolia – silloinkin, kun hänen oma tilanteensa on jo tukala ja kohtuuton. Läheisissä ihmissuhteissa tapahtuva ikäihmisten kaltoinkohtelu on usein tabu, joka on uskallettava nostaa vahvemmin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Päihde- ja mielenterveysongelmien parissa painiva aikuinen lapsi tai lapsenlapsi saattaa käyttää ikäihmistä taloudellisesti hyväksi. Taloudelliseen väkivaltaan voi liittyä ja liittyy tällaisissa tilanteissa usein myös muuta uhkaamista, kiristystä ja väkivaltaa.

Ikäihmisten hyväntahtoisuutta käytetään toisinaan julmalla tavalla hyväksi. Moni ikäihminen saattaa myös olla herkempi altistumaan esimerkiksi internetin kautta tapahtuville taloudellisille huijauksille, koska internetmaailma voi olla vieraampi kuin nuoremmille. Ihmisen perustarpeita käytetään hyväksi, kuten vuorovaikutuksen, rakkauden ja hyväksytyksi tulemisen tarvetta. Rakkauden perässä useampi iäkäs ihminen on lähettänyt uskomattomiakin summia ulkomaalaisille ”rakkailleen”. Usein nettihuijarit lähestyvät erittäin ammattitaitoisesti ja lavastavat jopa skype-puheluita saadakseen luottamuksen rakennettua tällaisissa Auervaara-tilanteissa. Iäkkään elämänkumppaniksi saattaa löytyä erittäin vaikeassa elämäntilanteessa oleva nuori ihminen, joka häikäilemättömästi elää toisen kustannuksella.

Kaiken ikäiset ovat herkkiä tulla huijatuksi viranomaisia jäljitteleville yhteydenottajille, kuten viime aikoina esillä olleet pankkien tai verottajan nimisessä lähetetyt huijaussähköpostit ovat osoittaneet.  Yksinäisyys saattaa ajaa monenlaisiin epätoivoisiin tekoihin, kun juttukumppanin kaipuuta voi täyttää esimerkiksi sopivasti kohdalle osuva myyjä.

Maistraattien määräämät edunvalvojat ovat oleellisessa asemassa, jos henkilö ei itse kykene huolehtimaan itsestään ja varallisuuttaan koskevista asioista. Pelkkä edunvalvojan nimeäminen ei aina ratkaise asiaa, vaan esimerkiksi oikeustoimikelpoisuutta voidaan joutua rajaamaan.

Taloudellisen kaltoin kohtelun tunnistamiseksi ja siihen puuttumiseksi tarvitaan herkkää otetta meiltä kaikilta. Ikäihmiset täytyy suojata tämänkaltaiselta hyväksikäytöltä.

Satu Taiveaho
toiminnanjohtaja
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

Suvanto ry

  • Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on kansalais- ja asiantuntijajärjestö
  • Tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan ehkäiseminen sekä tietoisuuden lisääminen
  • Suvanto on perustettu vuonna 1990
  • Suvanto ry:n palvelut

Kirjoitus on julkaistu RIKU-lehdessä 3/2017.

Avaa koko lehti (pdf)