Anna palautetta PoistuNopea poistuminen Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste: Seminaari/Koulutus – Keskustoimisto

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: MIELI Suomen Mielenterveys ry / Rikosuhripäivystys (RIKU) keskustoimisto
Osoite: Maistraatinportti 4 A, 4. krs, 02400 Helsinki
Puhelin: 050 365 6307
Sähköposti: lauri.hovi@riku.fi
Yhteyshenkilö: Lauri Hovi

2. Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään tapahtumaan ilmoittautuneiden (Rekisteröidyn) henkilötietoja.

3. Henkilötietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on organisoida ja koordinoida edellä mainitun tilaisuuden järjestäminen, minkä takia osallistujista kerätään tietoja heidän ilmoittautuessa tilaisuuteen. Tilaisuuden jälkeen lähetetään myös mahdollisesti materiaalia ja palautekysely.

Käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty suostumus. Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tilaisuuteen osallistumiseksi täyttäessään ilmoittautumiskaavakkeen.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään Rekisteröidyn henkilö- ja yhteystietoja sekä muita tilaisuuteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja mahdollisesti ovat:

 • etu- ja sukunimi
 • kotipaikka
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • organisaatio jota edustaa
 • erityisruokavalio ja/tai allergiat tilaisuuteen osallistuvan oman nimenomaisen ilmoituksen perusteella mahdollisen tarjoilun asianmukaiseksi järjestämiseksi
 • tarve kuljetukselle tai majoitukselle, mikäli sellaista tarjotaan

Henkilötietojen antaminen on tilaisuuteen osallistumisen edellytys.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään Rekisteröidyltä itseltään internet-kyselylomakkeen kautta tai ilmoittautuminen tehdään lähettämällä sähköposti.

6. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Rekisteriin kirjattuja henkilötietoja säilytetään luottamuksellisina.

Rekisteritietoja käyttää ainoastaan rekisterinpitäjä ja sellaiset RIKUn palveluksessa olevat, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi

Manuaalisena aineistona on mahdollisesti lista tilaisuuteen osallistujista.

7. Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilörekisterin tiedot on tarkoitettu tilaisuuden järjestäjän ja RIKUn sisäiseen käyttöön. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.

Tilaisuuteen osallistuva voi antaa nimenomaisen suostumuksen siihen, että hänen nimensä ja taustaorganisaationsa voidaan julkaista tilaisuuden osallistujalistalla raksittamalla tätä kohtaa koskevan kysymyksen ilmoittautumislomakkeessa.

8. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Mahdollinen manuaalinen aineisto sekä atk:lla käsitellyt tiedot poistetaan 3 kk kuluessa tilaisuuden päättymisestä.

10. Profilointi

Profilointia ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

 • saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
 • saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot;
 • vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
 • vaatia henkilötietojensa poistamista
 • peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
 • saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot
 • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. RIKU voi pyytää Rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan Rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. RIKU voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

12. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa Rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli Rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

13. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä tilaisuuden järjestäjälle.

14. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 13.11.2020.

Lue lisää

Rikosuhripäivystyksen tietosuoja