Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Äldre personer som brottsoffer

Personer som fyllt 65 klassificeras i allmänhet som äldre personer baserat på den allmänna pensionsåldern. Uppfattningen om åldrandet baserat på prestationsförmågan definierar att ålderdomen börjar först vid 75 års ålder. Åldern i sig gör inte människan särskilt utsatt för brott men den skyddar inte heller mot brott.

I bedömningen av målsägandes personliga behov av skydd som utförs i samband med förundersökningen utgör åldern ett kriterium och kan vara orsaken till att en person definieras tillhöra gruppen för särskilt sårbara. Begränsningarna som åldern medför kan inverka på personens förmåga att sköta alla ärenden som brottsprocessen medför samt att hitta nödvändiga tjänster åt sig själv.

Brottstyper

Äldre personer kan falla offer för vilket brott som helst. Åldern skyddar till exempel inte mot våld i nära relationer eller sexuellt våld. Psykiskt och fysiskt våld är inte beroende av ålder.

Rent typiskt kan vi tänka att äldre personer är mer utsatta för exempelvis vanskötsel eller försummelse. Vissa typer av bedrägerier och bluffmakerier kan riktas särskilt mot äldre personer. Deras bristande förmåga att till exempel sköta om nätbanksärenden kan utsätta dem för ekonomiskt utnyttjande.

Många är beroende av andras hjälp vilket kan leda till situationer där den äldre personen inte klarar av, kan eller vågar söka hjälp. Även skam som situationen orsakar kan utgöra ett hinder för att söka hjälp.

Utmaningar med att göra brottsanmälan

Vilket brottsoffer som helst kan känna skam på grund av det som hänt vilket kan leda till att brottet inte anmäls. Äldre personers attityd kan vara ner kritisk, särskilt om den brottsmisstänkte är en familjemedlem eller annars en närstående person.

Det är nödvändigtvis inte så lätt att göra brottsanmälan på nätet om personen inte är van att använda datateknik. Eventuella problem med hörseln försvåra skötseln av ärenden per telefon. Då måste man åka till polisstationen för att göra brottsanmälan vilket kan försvåras av rörelsebegränsningar.

För att göra brottsanmälan och under hela brottsprocessens gång kan det vara nödvändigt att skaffa en stödperson.

Särskilda utmaningar i brottsprocessen

Förståelse för straff- och ersättningskraven och deras betydelse kan var svårt eller till och med övermäktigt för vissa äldre personer. Den allmänna stressen och oron som en lång brottsprocess orsakar kan vara särskilt tung i en äldre persons liv och försämra personens allmänna prestationsförmåga. Behovet av stöd är uppenbar för personer som bor ensamma och även närstående till äldre personer är ofta i behov av råd och stöd.

Den förväntade förmågan av målsägande att logiskt berätta om brottshändelsen under rättegången är ett betydande krav. För vissa äldre personer kan det vara omöjligt att komma ihåg detaljer om det som skett. Rättegången kan orsaka ångest och rädsla.

Möjliga brottsföljder

Eventuella fysiska skador läker ofta sämre och långsammare än hos yngre människor och bestående men eller skador uppstår lättare. Den psykiska återhämtningen kan räcka länge och alla återhämtar sig inte helt från sin upplevelse. Brottshändelsens fysiska och psykiska följder kan göra den äldre personens normala vardag omöjlig och leda till behov av vård på institution.

Vissa brott, till exempel bedrägerier eller förskingring, kan leda till direkta inkomstproblem.

Tjänster och stöd

Vem som helst kan göra en så kallad orosanmälan då man möter en äldre person som utsatts för vanvård eller försummelse. Orosanmälan till socialmyndigheterna kan även göras av den äldre personen som är i behov av hjälp och stöd på grund av eventuellt brott.

Man kan fråga efter tjänster för äldre från den egna hemkommunens sociala arbete för äldre personer eller i brådskande fall socialjouren. På Suomi.fi-portalen finns information om offentliga förvaltningens tjänster för äldre personer och deras närstående.

Brottsofferjourens tjänster är även ämnade för äldre personer och deras närstående. Man kan fråga efter en personlig stödperson från Brottsofferjourens verksamhetsställe.

Suvanto ry erbjuder stöd för äldre personer som fallit offer för vanvård och våld. Information om tjänster för äldre personer kan även erhållas av Centralförbundet för de gamlas väl ry, Närståendevårdarnas förbund, Förbundet för Familjevård i Finland rf och Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto (på finska).