Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren (RIKU) är en verksamhet som grundar sig på ett samarbetsavtal och som inledde verksamheten år 1994. Verksamheten upprätthålls av Finlands Röda Kors, Förbundet för mödra- och skyddshem, MIELI Psykiska Hälsa Finland, Mannerheims Barnskyddsförbund, Finlands Settlementförbund och Kyrkostyrelsen. Verksamheten koordineras på riksomfattande nivå av MIELI Psykiska Hälsa Finland.

Brottsofferjourens organisationen

RIKUn organisaatiokartta ruotsiksi

 

RIKU är medlem i den europeiska takorganisationen för brottsofferarbete, Victim Support Europe (VSE). Organisationen omfattar fler än 20 medlemsländer och dess centralbyrå finns i Bryssel.

I RIKUs styrelse finns representanter från alla genomförandeorganisationer och från Kyrkostyrelsen. Dessutom ingår en ledamot från justitieministeriet, samt sakkunnigledamöter från social- och hälsovårdsministeriet och från Polisstyrelsen.  RIKUs verksamhetsledare fungerar i styrelsen som föredragare och utvecklingschefen som sekreterare. Som ordförande fungerar Pentti Lemmetyinen, verkställande direktör vid Finlands Settlementförbund.

Genom justitieministeriets beslut den 21.12.2017 ålades RIKU skyldigheten att i tio år framåt (2018–2027) tillhandahålla offentliga tjänster och producera och erbjuda allmänna stödtjänster för offer enligt brottsofferdirektivet. Dessa tjänster ska erbjudas avgiftsfritt och konfidentiellt i enlighet med offrets behov. Tjänsterna ska vara tillgängliga redan innan det straffsrättsliga förfarandet, under dess gång och vid behov även efteråt. Tjänsterna gäller även offrets familjemedlemmar.

RIKUS värden

RIKUs värden är kundorientering, ansvarsfullhet, pålitlighet, likabehandling samt att främja en kultur av samarbete och empati i samhället.

RIKUs basuppgifter och tjänster

RIKUs basuppgift är att förbättra brottsoffrets, hans eller hennes närmastes och vittnens ställning genom att påverka och producera stödtjänster. Vi strävar efter att fungera som brottsoffrets förkämpe och att tolka offrets behov.

Ett sätt att påverka är att delta i arbetsgrupper som arbetar för att förbättra offrets ställning tillsammans med myndigheter och andra aktörer inom den tredje sektorn. Utlåtanden som rör offrets ställning och behov, utbildning, information, främjande av forskning som rör brottsoffrens ställning samt deltagande i den offentliga debatten utgör även en del av RIKUs grundläggande arbete.

Vad gäller stödtjänster erbjuder RIKU praktiska råd och mentalt stöd till dem som har blivit offer för ett brott eller ett brottsförsök, deras närmaste och vittnen i brottmålet. Vi hjälper brottsoffret handla enligt de egna rättigheterna och vi erbjuder stöd så att han eller hon ska klara sig igenom brottsupplevelsen.

Verksamheten grundar sig på professionellt handlett frivilligarbete som kompletterar befintliga tjänster utan att producera överlappande tjänster. Målet är att bemöta offret enligt hans eller hennes behov och på ett mänskligt och jämlikt sätt. Tjänsterna produceras som riksomfattande telefon- och näthjälpstjänster samt som personlig service vid våra 30 serviceställen runt om i Finland.

viivadiagrammi RIKUn asiakasmäärien kehittymisestä

Verksamhetsprinciperna för RIKUs kundarbete

  • att respektera offrets självbestämmanderätt
  • att iaktta tystnadsplikt
  • att bemöta alla brottsoffer jämlikt

I RIKU har man dessutom förbundit sig till att följa Brottsofferjourens allmänna verksamhetslinjer och principer, de etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp samt de etiska principerna som NuSuVeFo (Forum för nätarbete riktat till unga) har utarbetat.

Brottsofferjouren (RIKU) fungerar i hela landet

Brottsofferjouren har, vid sidan av centralbyrån, sju regionala byråer och 31 serviceställen runt om i landet. I dessa arbetar cirka 80 yrkesmänniskor, huvudsakligen inom socialbranschen, antingen på heltid eller på deltid. Fler än 560 privatpersoner runt om i landet arbetar som frivilliga inom brottsofferarbetet. Av dem är 30 jurister. Ett tätt samarbete med myndigheterna, till exempel polisen och andra parter som möter offren utgör en viktig tilläggsresurs.

RIKU producerar material

RIKU har producerat boken Rikoksen uhrin käsikirja (Handbok till brottsoffer). Dessutom har RIKU publicerat guider, bland annat Praktisk rättsguide för brottsoffer på svenska, Att möta brottsoffer med utländsk bakgrund samt Brottsprocessinformation till unga brottsoffer på svenska.

Finansiärer

Penningautomatföreningen och staten är de huvudsakliga finansiärerna.