Quick quit Skip to content

Riktlinjer och principer som tillämpas i RIKU

Inom RIKUs verksamhet tillämpas RIKUs allmänna riktlinjer och principer, etiska principer för frivillig telefon- och webbhjälp samt de etiska principerna som NuSuVeFo (Forum för nätarbete riktat till unga) har utarbetat.

RIKUs riktlinjer och principer

Brottsofferjourens mål är att förbättra brottsoffrens ställning genom att påverka allmänna attityder, praxis, beslutsfattande och lagstiftning. Målet med tjänsterna är att lindra de konsekvenser som offret för ett brott upplever.

Verksamhetsprinciper

 • att respektera offrets självbestämmanderätt
 • att iaktta tystnadsplikt
 • att bemöta alla brottsoffer jämlikt

Verksamhetssätt

 • att förverkliga brottsofferverksamhet i form av hjälpverksamhet som grundar sig på professionellt styrt frivilligarbete
 • att i första hand fungera som en vägledande tjänst
 • att undvika uppkomsten av överlappande tjänster
 • att ta hänsyn till lokala behov av specialtjänster
 • att ordna grundutbildning och fortbildning för frivilliga inom telefonjouren och för stödpersoner
 • att erbjuda alla medarbetare tillräcklig handledning och tillräckligt stöd
 • att främja forskning som hör samman med brottsoffrens ställning
 • att påverka beslutsfattande som rör brottsoffrens ställning på både lokal och riksomfattande nivå

De etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp

Delegationen för de frivilliga telefon- och webbhjälparnas etiska principer godkände vid sitt möte 9.11.2016 principer, till vilka även RIKU har förbundit sig: De etiska principerna för frivillig telefon- och webbhjälp (på finska).

De etiska principerna som NuSuVeFo (Forum för nätarbete riktat till unga) har utarbetat

Rättigheter och skyldigheter för den som tar kontakt

 • Kontakttagaren har rätt att få veta för vilken åldersgrupp servicen är avsedd.
 • Kontakttagaren har rätt att få veta om han eller hon kan förbli anonym.
 • Kontakttagaren har rätt att få veta i vilken omfattning samtalet är konfidentiellt.
 • Kontakttagarens har rätt till en pålitlig, trygg och rättvis service.
 • Kontakttagaren vägleds vid behov till andra tjänster.
 • Kontakttagaren har rätt att få information om servicen och dess upprätthållare, om datasäkerhet och hantering av uppgifter samt ge respons om servicen.
 • Kontakttagaren är skyldig att följa tjänsternas regler.

Webbhandledarnas rättigheter och skyldigheter

 • Handledaren är en frivillig eller avlönad arbetstagare.
 • Handledaren har rätt att få utbildning och regelbunden handledning för sin uppgift.
 • Handledaren har rätt att få veta om han eller hon kan förbli anonym.
 • Handledaren har rätt att inte gå med på att bli oanständigt behandlade.
 • Handledaren är skyldig att ingripa i beteende som strider mot reglerna.
 • Handledaren har i servicen förbundit sig till att handla i enlighet sin bakgrundsorganisations verksamhetsprinciper och värden.
 • Handledaren har rätt att bryta tystnadsplikten ifall planer på ett brott eller ett redan utfört allvarligt brott framkommer eller jouren misstänker barnskyddsbrott. Ifall handledaren ämnar bryta tystnadsplikten ska hon/han om möjligt meddela kontakttagaren om detta.
 • Under samtalet finns handledaren till för kontakttagaren.
 • Under samtalet behandlar handledaren inte egna problem.
 • Den handledning som handledaren ger är vederbörlig och tillförlitlig. Kontakttagaren vägleds vid behov till andra tjänster.
 • Handledaren kan erbjuda alternativ, men fattar inte beslut för kontakttagarens del.
 • Handledaren håller inte kontakt med kontakttagarna utanför arbetstid.

Anmälningsplikt

Vårt arbete styrs vid sidan av de etiska principerna även av bland annat barnskyddslagen. Vår service är huvudsakligen konfidentiell. I vissa situationer åsidosätts tystnadsplikten av den i barnskyddslagen fastställda anmälningsplikten. I dylika fall strävar vi efter att meddela kunden ifall det är vår plikt att kontakta barnskyddsmyndigheterna eller polisen.