Quick quit Skip to content

RIKU-lehti 2/18 – TEMA: Egendomsbrott

Ekonomisk brottslighet

Ekonomisk brottslighet och bedrägeri är ett komplext och ökande problem som medför enorma kostnader för samhället. Till exempel så uppskattas de årliga skatteförlusterna uppgå till över 500 biljoner dollar världen över. Ekonomisk brottslighet skapar även orättvisa konkurrensförhållanden och urholkar samhällsmoralen vilket skadar medborgarnas förtroende för stat, myndigheter och för näringslivet.

Men vad är egentligen ekonomisk brottslighet? Ekonomisk brottslighet innebär vilseledande av en annan part, till exempel ett företag, en annan individ eller den offentliga förvaltningen, för att uppnå en orättvis eller olaglig fördel. Ekonomisk brottslighet involverar många olika sorters brott som alla kan benämnas bedrägeri (på engelska ”fraud”) och omfattar bland annat förskingring, mutbrott, korruption, upphandlingsbedrägeri, bokföringsbrott, penningtvätt och skattebrott. Av dessa är det vanligaste ekonomiska brottet i Finland skattebedrägeri, som står för cirka hälften av alla ekonomiska brott i landet.

Den ekonomiska brottsligheten har även fått en allt mer internationell dimension då individer idag lätt kan förflytta pengar mellan olika länder och därmed utnyttja olikheter i rättssystem och övervakning. Också drastiska politiska händelser såsom Storbritanniens val att lämna EU och resultaten från det senaste presidentvalet i USA har påverkat den internationella marknaden och skapat ekonomisk osäkerhet, instabilitet och långsammare ekonomisk tillväxt. Denna ekonomiska och politiska osäkerhet skapar en osäker marknad där individer och företag kan bli tvungna att ta till drastiska oetiska åtgärder för att överleva den hårda konkurrensen.

Gråzon i ekonomin

Ekonomisk brottslighet är ett allvarligt problem eftersom bedrägeri är väldigt komplext och svårt att upptäcka då det handlar om en så kallad gråzon i ekonomin. Stora delar av den ekonomiska brottsligheten förblir fortfarande dold: endast omkring tio procent av den ekonomiska brottsligheten kommer polisen till kännedom i Finland. Detta beror delvis på att de som blir offer för bedrägeri oftast inte är medvetna om vad som pågår och därför inte upptäcker brottet eller brotten som de utsätts för. Sannolikheten för att någon väcker åtal för bedrägeri är också̊ liten eftersom detta kräver komplexa utredningar och ibland även internationellt samarbete mellan myndigheter.

Så vad kan då orsaken vara till att individer begår ekonomiska brott? Bedrägeri begås oftast då individen har ett behov av att begå brott, till exempel till följd av ekonomisk knipa eller press från någon annan individ att begå brottet. Det behövs även möjlighet eller tillfälle till brott för att bedrägeri skall begås. Till exempel ineffektiv övervakning eller möjlighet till att förbigå övervakning möjliggör ekonomisk brottslighet. Slutligen behöver individen även förmåga att rationalisera, det vill säga vara kapabel till att rättfärdiga eller bortförklara den olagliga handlingen, för att brottet skall begås. Rationalisering av ekonomiska brott är lättare då företagskulturen i företaget är slapp och oetisk men också då ”alla andra gör det”.

Då dessa tre faktorer: behov, möjlighet och rationalisering är närvarande, så begås ofta ekonomiska brott. Om en av de tre faktorerna fattas, till exempel ifall övervakningen av kontanter är stark i ett företag, så har individen inte möjlighet till att begå bedrägeri utan att bli upptäckt och då kommer brottet inte att begås.

Förebyggandet av ekonomiska brott

Hur kan man då förhindra ekonomisk brottslighet? Det finns redan omfattande föreskrifter och regelverk kring ekonomisk brottslighet samt stränga straff och påföljder, men den ekonomiska brottsligheten fortsätter ändå att öka. Därför borde samhället istället sträva till att förändra de bakomliggande orsakerna till ekonomisk brottslighet. För genom att förstå vilka faktorer som inverkar på beslutet att begå bedrägeri kan samhället bättre förebygga, motverka och upptäcka bedrägeri.

Genom att se till så att brott inte längre lönar sig, till exempel genom att effektivare motverka bedrägeri och inrätta bättre kontrollsystem som upptäcker bedrägeri, skulle fler individer välja laglig inkomst framom brott eftersom risken för att bli upptäckt då är högre. Också genom att se till så att individer inte har behov av att begå brott, till exempel genom att inte utöva press på att leverera ett visst resultat, att det inte finns tillfälle till att begå brott genom effektiv övervakning samt genom att tillämpa en företagskultur med goda etiska värderingar som gör att individen inte kan rättfärdiga brottet skulle antalet ekonomiska brott minska.

Ellinor Granberg
Studerande vid Svenska Handelshögskolan i Vasa


Läs mera:

Egendomsbrott
Bedrägerier
Kärleksbedrägerier på nätet