Send feedback QuitQuick quit Skip to content

RIKU-lehti 3/18 – TEMA: Våldsbrott

Mina upplevelser av att gästchatta i “Sluta panta”


När Brottsofferjouren fick förfrågan i början av året att fungera som gäster i brottsrelaterade teman för Sluta panta chatten var jag som frivillig stödperson inte sen med att tacka ja. Dels för att det kändes som en bra kanal för att nå ut med Brottsofferjourens stöd och information till unga, men även för att jag personligen känner att det många gånger är en lättare uttrycksform att skriva anonymt till någon.

En erfarenhet jag även har från min yrkesroll inom barnskyddet, där det framkommit att tröskeln ofta känns lägre för ungdomar att söka information och hjälp via en skärm än verbalt. Sluta panta chatten är ett gratis forum för unga i svenskfinland, som består av både handledare och olika experter som lyssnar och stöder den unga som kan vara helt anonym. Chatten drivs huvudsakligen av Ungdomsakademin i samarbete med Svenska Yle.

Jag deltog som gästchattare i Sluta panta 26.2 (då tillsammans med en annan frivillig) och 5.6, i februari var temat sexualbrott och i juni lag och brott. Inför chatten marknadsförde Sluta panta oss och temat på sina Facebook- och Instagramkanaler. Inför chatten i juni skrev jag en text rörande tillvägagångssätt vid misstanke om utsatthet för brott, som publicerades på deras kanaler.

Under själva chatten hade ungdomarna möjlighet att chatta privat med mig rörande mer personliga frågor, men även via ett öppet forum där alla kunde delta i diskussionen. Under båda mina turer, men framförallt i februari, var det väldigt aktivt i det öppna forumet. I forumet fick jag många frågor om Brottsofferjouren i allmänhet, stödpersonernas uppgifter, ämnen kopplade till rättspsykologi och kriminologi, en del lagfrågor men också intressanta diskussioner fördes gällande t.ex. terrorism.

Under de båda turerna hade jag ett par privata chattar. Någon ville diskutera och höra mina åsikter kring Metoo-kampanjen, medan andra hade svårare bekymmer som exempelvis hur man bäst stöder en anhörig som blivit utsatt för sexuella övergrepp eller hur man kan hjälpa sin förälder att polisanmäla och komma ur ett destruktivt förhållande.

Behovet och intresset för att prata om dessa frågor kunde konstateras vara stort bland de unga, speciellt angående temat sexualbrott hade jag svårt att hinna med och ge ett snabbt svar på alla frågor. För att knyta ihop mina intryck som gästchattare vill jag använda mycket givande, intressant och framförallt roligt. Positivt var även att en stor del var nyfikna och intresserade av det jobb som Brottsofferjouren och de frivilliga gör och hurudant stöd vi erbjuder. Få visste även om den svenskspråkiga telefonjouren som jag passade på att informera om, men som jag även hänvisade till åt de som kunde tänkas behöva få mer stöd.

Slutligen upplever jag att funktionen som Sluta panta chatten fyller är mycket viktig, och trots att det till stor del är de samma ungdomarna som söker sig till chatten behöver också de en plats där de blir lyssnade på och tagna på allvar. Eftersom utsatthet för brott och frågetecken kring brottsprocessen är vanligt förekommande bland unga, vore nya samarbeten med både Sluta Panta och övriga forum för ungdomar att rekommendera.

Nathalie Wingren
Frivillig stödperson för Brottsofferjouren i Vasa

Läs mera:

Våldsbrott
Hedersrelaterat våld
Våld i närrelationer