Quick quit Skip to content

Att täcka kostnaderna för ett rättsbiträde

Den egentliga rättegången orsakar inga kostnader i mål där åklagaren har väckt åtal. Kostnaderna kan i vissa fall uppstå främst på grund av utgifter för ett rättsbiträde.  Ett rättsbiträde kan vara bra att ha om offret har skadeståndskrav. Ibland lönar det sig att skaffa ett biträde redan under förundersökningen, men helst senast då förundersökningen är klar. Särskilt i våldsbrott kan kostnaderna för ett biträde oftast täckas med en försäkring eller med statliga medel, antingen helt eller delvis.

Brottsofferjouren ger råd till brottsoffret individuellt och enligt varje specifikt fall.  Du kan skicka kontaktbegäran med blanketten här bredvid. I dessa frågor betjänar Brottsofferjouren även via den juridiska rådgivningen, tfn 0800 161 177  mån-tors kl. 17-19.

Rättsskyddsförsäkring

Ifall offret har en rättsskyddsförsäkring (ingår ofta i hemförsäkringen). Den täcker kostnaderna för ett rättsbiträde. Då kan man som biträde använda vilken privat advokat som helst eller en annan jurist med tillstånd. Rättshjälpsbyråns tjänster med biträden är i detta fall inte tillgängliga.

Allra först lönar det sig att kontrollera rättsskyddsvillkoren hos försäkringsbolaget. En förutsättning för rättsskydd kan vara att offret har skadeståndskrav eller yrkar på straff för brottet i fråga. En förutsättning kan även vara att ärendet är tvistigt, det vill säga att offret och den motsatta parten har olika uppfattningar om vad som har skett eller olika krav i ärendet.

I försäkringar ingår vanligtvis en självriskandel som offret måste betala. Man kan eventuellt få tillbaka självriskandelen senare från Statskontoret, såvida även övriga skadestånd betalas därifrån. Om den person som har blivit offer är mindre bemedlad och därmed berättigad till rättshjälp kan han eller hon ansöka om rättshjälp för självriskandelen. Rättsskyddsförsäkringen täcker inte kostnaderna för ett biträde under förundersökningen.

Statlig rättshjälp

Rättshjälp betyder att en medborgare kan få ett biträde som hjälp vid behandlingen av ett rättsligt ärende, antingen helt eller delvis med statliga medel. Rättshjälpen täcker alla rättsliga ärenden.

Inkomster och förmögenhet inverkar på möjligheten att få rättshjälp. I allmänhet kan låg- och medelinkomsttagare få rättshjälp. Då betalas rättsbiträdets arvode, beroende av inkomsterna, antingen helt eller delvis med statliga medel.

Man kan ansöka om rättshjälp vid alla statliga rättshjälpsbyråer. Där utreds den sökandes ekonomiska situation. Rättshjälpen omfattar bland annat rådgivning och biträdande vid en rättegång. Som biträde kan du välja ett offentligt rättsbiträde som arbetar vid en statlig rättshjälpsbyrå, en privat advokat eller en annan jurist med tillstånd. Du kan få rättshjälp i ärendets alla skeden.

Rättshjälp beviljas inte om offret har en rättsskyddsförsäkring som täcker ärendets behandling och som måste användas i första hand. Ifall offret dock enligt rättshjälpsbyråns kalkylschema vad gäller inkomster och förmögenhet helt skulle vara berättigad till ett rättsbiträde, vars arvoden betalas med statliga medel, kan han eller hon ansöka om rättshjälp även för försäkringens självriskandel. Rättshjälpsbyråerna finns i allmänhet på samma orter som tingsrätterna.

Läs mera

Biträde med statliga medel – oberoende av inkomst

Ifall offret har yrkanden i ett av åklagaren väckt åtal kan domstolen bevilja honom eller henne ett rättsligt biträde för förundersökningen och rättegången, oberoende av inkomster. Detta är möjligt då det är frågan om ett sexualbrott eller våldshandling av en närstående person (med undantag av lindrig misshandel). Lagen gäller även brott mot liv, hälsa eller frihet då man anser detta vara välgrundat med beaktande av brottets allvarlighetsgrad, dina personliga omständigheter eller av andra orsaker. Detta kan även komma i fråga när det gäller till exempel en funktionshindrad, äldre eller ung person.

I detta fall betalas biträdets arvode med statliga medel. Då kan du vända dig till vilken privat advokat som helst eller till en annan jurist med tillstånd. Han eller hon skaffar ett förordnande om biträde från domstolen. Domstolen kan bevilja ett biträde redan för förundersökningen.