Quick quit Skip to content

Besöksförbud

Om du fruktar för din egen säkerhet, kan du ansöka om besöksförbud för att skydda dig själv och/eller dina barn mot den person som hotar dig. Ett besöksförbud innebär att man för att skydda ditt liv, hälsa, frihet eller frid kan förbjuda en annan att kontakta dig.

Den person som meddelats normalt besöksförbud får inte träffa den person som skyddas eller på annat sätt kontakta eller försöka kontakta honom eller henne. Det är också förbjudet att följa efter och att iaktta den person som ska skyddas. Med utvidgat besöksförbud avses även att vistelse på ett visst område är förbjudet, till exempel i närheten av den stadigvarande bostaden, fritidsbostaden, arbetsplatsen eller en i domstolens beslut angivet särskilt ställe. En person som har meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad skaavlägsna sig från bostaden och får inte återvända till den. Han ellerhon får inte heller träffa eller på annat sätt kontakta den person somförbudet avses skydda. Det är också förbjudet att följa efter och attiaktta den person som ska skyddas. Även ett besöksförbud avseendegemensam bostad kan meddelas som utvidgat till att gälla vistelse påsärskilda platser, till exempel i närheten av den gemensamma bostaden.

 

Besöksförbud kan dock begäras av vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad. Typiska fall, där man kan använda besöksförbud är makens/makans våldsamma beteende, före detta makes/makas eller sambos våldsamma beteende, hot eller trakasserier eller situationer där ett barn som redan är myndigt försöker pressa en förälder på pengar eller misshandlar denna. Ett besöksförbud kan även meddelas när den person som förbudet avses skydda och den person som meddelas besöksförbud bor i samma bostad. Även åklagar-, polis- och socialmyndigheterna kan ansöka om besöksförbud om den hotade personen inte själv vågar eller kan.

Hur ansöker jag om besöksförbud?

Ansökan om besöksförbud inlämnas till tingsrätten, i allmänhet med en separat ansökan. När du ansöker om besöksförbud ska du berätta

 • vilket slag av hot eller trakasserier du har blivit eller håller på att bli utsatt för
 • vem du upplever att hotar eller trakasserar dig
 • din uppfattning om fortsatta trakasserier eller hot om brott i framtiden
 • finns det några vittnen eller några bevis

Bra skriftliga bevis är

 • läkarintyg
 • kopior av sjukjournalen
 • socialmyndigheternas registreringar
 • skyddshemmets registreringar
 • brev
 • e-postmeddelanden och sms
 • samtal och uppringningar du har antecknat: samtalens antal, tidpunkter och innehåll

Det är viktigt att du antecknar händelserna genast och att du som stöd för din ansökan om besöksförbud samlar alla bevis du kan samt vittnens kontaktuppgifter. En eventuell brottsanmälan som rör våld, trakasserier, hot eller brott mot frihet utgör också ett stöd för ansökan om besöksförbud. Ifall polisen har besökt brottsplatsen i dessa situationer ska du även nämna det i din ansökan.

Vid behandlingen av ansökan om besöksförbud spelar det faktum hur omsorgsfullt du har fyllt i din ansökan en betydande roll. Du kan be ditt rättsbiträde eller Brottsofferjouren om hjälp med att fylla i en ansökan.

Om det finns ett omedelbart behov av besöksförbud kan du ansöka om etttillfälligt besöksförbud. Det träder i kraft omedelbart och ärendetbehandlas sedan grundligare i tingsrätten inom några dagar. Du kanansöka om ett tillfälligt besöksförbud hos polisen, åklagaren ellertingsrätten. Vanligtvis ansöker man om detta hos polisen ellertingsrätten. I vissa fall kan polisen i samband med ett hemlarm meddelatillfälligt besöksförbud när en våldsam familjemedlem avlägsnas frånhemmet.

Tillfälligt besöksförbud

Syftet med tillfälligt besöksförbud är att bryta en våldsspiral, förföljelse eller andra trakasserier så snabbt som möjligt. Det går snabbare att ingripa i situationer med besöksförbud som meddelas av polisen men det är även möjligt att begära besöksförbud av tingsrätten och i vissa situationer kan även åklagaren meddela tillfälligt besöksförbud.

Om du är rädd för konsekvenserna som en ansökan om besöksförbud kan medföra eller om du annars upplever det svårt att ansöka om förbudet kan du be polisen meddela tillfälligt besöksförbud. Polisen bedömer situationen och ger dig ytterligare anvisningar.

Då tillfälligt besöksförbud meddelas av en myndighet träder det omedelbart i kraft. Ärendet behandlas mer grundligt de närmaste dagarna i tingsrätten där det kan fastställas till slutligt besöksförbud enligt tingsrättens avgörande. Slutligt besöksförbud innebär att det högst kan gälla under den tid som föreskrivs i lag (se Besöksförbudets giltighet längre ner på sidan].

Om du själv eller med stöd av ditt rättegångsbiträde ansöker om tillfälligt besöksförbud eller om du annars anges som sökande i ansökan ska du som sökande själv närvara vid tingsrätten då ärendet behandlas. Annars kan ärendet inte behandlas varmed förbudet inte kan fastställas som slutligt. Om polisen eller åklagaren har meddelat tillfälligt besöksförbud är det inte helt nödvändigt att den skyddade måste närvara vid rättegången. Om du ändå har möjlighet att närvara personligen och berätta om behovet av förbudet och vad som lett till det, kan det vara till stor nytta vid fastställande av förbudet. Det är bra om du pratar med den myndighet som meddelat det tillfälliga besöksförbudet.

Besöksförbudets innehåll

Besöksförbudet gäller inte kontakter för vilka det finns en saklig grund. Kontakt är, trots förbudet, tillåtet till exempel när ett gemensamt barn plötsligt insjuknar. Vad gäller situationer som kan förutses – som till exempel konfrontationer som hör samman med kontakt med barn – ska dessa tas i beaktande redan när man fattar beslut om besöksförbud.

Ett meddelande om besöksförbud avseende gemensam bostad innefattar inte ekonomiska förpliktelser, såsom betalning av hyra, bostadens ägar- eller hyresförhållanden eller en delning av hemmets lösa egendom. Ett meddelande om besöksförbud har heller inte några rättsliga konsekvenser vad gäller vårdnad av gemensamma barn, umgängesrätt eller underhåll. Man bör separat komma överens om umgängesrätten.

Förutsättningarna för meddelande om besöksförbud avseende gemensam bostad är striktare än för normalt besöksförbud. Besöksförbudet kan endast meddelas i syfte att avvärja brott eller hot mot liv, hälsa eller frihet. Besöksförbud meddelas inte om det är frågan om brott mot frid eller trakasserier.

Besöksförbudets giltighet

Ett besöksförbud gäller under den tid tingsrätten har fastställt, dock högst ett år. Ett besöksförbud kan vid behov förnyas, dock för högst två år. Ett förnyande förutsätter att en ansökan inlämnas och att den behandlas i tingsrätten. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan dock meddelas för högst tre månader och det kan förnyas för högst tre månader. Giltigheten avgörs från fall till fall.

Behandling av besöksförbud i tingsrätten

Ansökningar om besöksförbud behandlas i tingsrätten som skyndsamma. Ärendet behandlas i tingsrätten på samma sätt som ett brottmål där man går igenom den utredning av ärendet som har inlämnats samt hör båda parter och eventuella vittnen. Ett meddelande om besöksförbud grundar sig på omständigheterna, den egna upplevelsen av hot samt eventuella vittnens berättelser. En våldshandling kan anse som vägande grund, men är inte en förutsättning för meddelande om besöksförbud. Även trakasserier eller hot mot person till exempel hemma, på arbetsplatsen eller på offentliga platser kan utgöra en tillräcklig grund för meddelande om besöksförbud.

Tingsrätten kan avgöra ärendet trots att den person mot vilken förbudet avses gälla uteblir från rättegången. Besöksförbudet träder i kraft omedelbart efter att det har fastställts – oberoende av överklagande till hovrätten. Om besöksförbudet vid en senare tidpunkt visar sig vara onödigt ber man tingsrätten upphäva det. Parterna kan inte sinsemellan komma överens om att besöksförbudet upphör.

Vad kostar det att ansöka om besöksförbud?

För en ansökan om besöksförbud debiteras en avgift på 270 euro (avgiften år 2022). Avgiften debiteras endast ifall ansökan förkastas. Inkomster och förmögenhet inverkar på om man kan få offentlig rättshjälp för avgiften. Den ansöker man om från rättshjälpsbyrån.

I allmänhet ansvarar båda parterna för de egna rättsbiträdenas arvoden. Du kan fråga vid rättshjälpsbyrån om du har möjlighet att få ett rättegångsbiträde helt eller delvis betalat av statens medel. Detta avgörs av inkomster och förmögenhet samt omständigheterna i fråga.

De flesta rättsskyddsförsäkringarna ersätter inte kostnaderna för ett biträde i besöksförbudsärenden. Det lönar sig att kontrollera de egna försäkringsvillkoren hos ditt försäkringsbolag. Statskontoret ersätter inte heller kostnaderna för ett biträde i besöksförbudsärenden.

Man ska inte avstå från att ansöka om besöksförbud även om det inte är möjligt att använda ett biträdes tjänster. I praktiken behandlas besöksförbudsärenden så grundligt att ett biträde nödvändigtvis inte ens behövs.

Brott mot besöksförbud

Alla besöksförbud registreras i polisens personregister. Om hot, trakasserier eller motsvarande fortsätter efter att besöksförbud har meddelats ska detta anmälas till polisen. Om polisen kallas till platsen är det viktigt att nämna att ett besöksförbud har utfärdats.

Den som bryter mot ett besöksförbud kan straffas med böter eller högst ett års fängelse. Brott mot besöksförbud är ett brott som faller under allmänt åtal som åklagaren har rätt att dra inför rätta.

Läs mera

Om besöksförbud på olika språk
Begäran om besöksförbud