Quick quit Skip to content

Besöksförbud

Om du fruktar för din egen säkerhet kan du ansöka om besöksförbud för att skydda dig själv och/eller dina barn mot personen som hotar dig. Besöksförbud innebär att du kan förbjuda en annan person att kontakta dig för att skydda ditt liv, din hälsa, din frihet eller frid.

Personen som meddelats normalt besöksförbud får inte träffa personen som skyddas eller på annat sätt kontakta eller försöka kontakta denna. Det är också förbjudet att följa efter och iaktta personen som ska skyddas.

Utvidgat besöksförbud innebär även att vistelse på ett visst område är förbjudet, till exempel i närheten av den skyddade personens stadigvarande bostad, fritidsbostad, arbetsplats eller ett annat i domstolsbeslutet separat angivet ställe.

Övervakat besöksförbud blir tekniskt möjligt från och med den 1 oktober 2023 för att effektivisera det utvidgade besöksförbudet och domstolen kan på initiativ av en anhållningsberättigad tjänsteman meddela om besöksförbudet om det är nödvändigt för att avvärja brott mot liv, hälsa eller frihet. I dessa situationer beaktas det hotande brottets allvar och omständigheterna kring personen som ställs under övervakning. Då kan till exempel ett tekniskt övervakningsband installeras på den som meddelas besöksförbud och personen ska bära med sig en lokaliseringstelefon med hjälp av vilken Brottspåföljdsmyndigheten övervakar att förbudet iakttas.

En person som meddelats besöksförbud avseende gemensam bostad måste avlägsna sig från den gemensamma bostaden och inte återvända dit. Personen får heller inte träffa eller på annat sätt kontakta personen som skyddas. Det är även förbjudet att följa efter och iaktta personen som skyddas. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan även meddelas som utvidgad för att omfatta vistelse på viss annan plats, till exempel i närheten av den gemensamma bostaden.

Besöksförbud kan begäras av vem som helst som av grundad anledning känner sig hotad eller trakasserad. Även åklagar-, polis- och socialmyndigheten kan ansöka om meddelande om förbud för personen som behöver skydd.

Typiska fall där besöksförbud kan tillämpas är makens/makans våldsamma beteende, före detta makens/makans eller sambons våldsamma beteende, hot eller trakasserier samt situationer där ett myndigt barn försöker pressa en äldre förälder på pengar eller misshandlar denna. Besöksförbud kan även meddelas då personen som skyddas och personen som meddelas besöksförbudet bor i samma bostad.

Hur ansöker jag om besöksförbud?

Besöksförbud ansöks vanligtvis från tingsrätten genom en separat ansökan. Då du ansöker om förbud ska du berätta

 • vilken form av hotelser eller trakasserier du fallit eller håller på att falla offer för
 • vem du upplever att hotar eller trakasserar dig
 • din uppfattning om fortsatta trakasserier eller hot om brott i framtiden
 • om det finns vittnen eller bevis i ärendet

 

Starka skriftliga bevis

 • brottsanmälningar
 • läkarintyg
 • kopior av sjukjournalen
 • socialmyndigheternas registreringar
 • skyddshemmets registreringar
 • brev
 • e-postmeddelanden och textmeddelanden
 • antecknade samtal och uppringningar: antalet samtal, tidpunkter och innehåll

Det är viktigt att du genast antecknar händelserna och samlar in alla eventuella bevis samt vittnen och deras kontaktuppgifter som stöd till din ansökan om besöksförbud. En eventuell brottsanmälan avseende våld, trakasserier, hot eller brott mot friheten stöder även ansökan om besöksförbud. Det är bra att nämna i ansökan om polisen har besökt brottsplatsen i dessa situationer.

Vid behandlingen av besöksförbudsärendet är det av betydelse hur omsorgsfullt du har fyllt i din ansökan. Du kan be ditt rättsbiträde eller Brottsofferjouren om hjälp med att fylla i ansökan.

Tillfälligt besöksförbud

Om behovet av besöksförbud är akut ska du överväga att ansöka om ett tillfälligt besöksförbud. Syftet med tillfälligt besöksförbud är att bryta en våldsspiral, förföljelse eller andra allvarliga trakasserier så snabbt som möjligt. Det är dock inte möjligt att ansöka om ett tillfälligt tekniskt övervakat besöksförbud.

Du kan be om meddelande av ett tillfälligt besöksförbud av polisen, åklagaren eller tingsrätten. Oftast ber man om besöksförbud från polisen eller tingsrätten. Polisen eller någon annan anhållningsberättigad tjänsteman ska meddela tillfälligt besöksförbud även på eget initiativ om behovet av skydd för personen vars liv eller hälsa är i fara uppenbart förutsätter skyddet.

Då tillfälligt besöksförbud meddelas av en myndighet träder det omedelbart i kraft. Ärendet behandlas mer grundligt de närmsta dagarna i tingsrätten där ärendet behandlas och avgörs, huruvida besöksförbud meddelas och för hur lång tid (se Besöksförbudets giltighet och förnyande av förbudet längre ner på sidan).

Besöksförbudets innehåll

Besöksförbudet hindrar inte kontakt som sker på sakliga och särskilda grunder. Trots förbudet är det tillåtet att ta kontakt till exempel när ett gemensamt barn plötsligt insjuknar. Situationer som kan förutspås – såsom exempelvis att hämta ett barn från den andra föräldern för umgänge – ska tas i beaktande redan vid beslutet om besöksförbud.

Meddelandet om besöksförbud har som sådant heller inga rättsliga konsekvenser avseende vårdnaden av gemensamma barn, umgängesrätt eller underhåll. Om besöksförbudet skyddar barnet från sin egen förälder kan umgänge mellan barnet och föräldern ändå vara möjligt under exempelvis övervakning. Då beslutar man i samband med besöksförbudsärendet hur och hur ofta barnets och förälderns umgänge i praktiken ska genomföras under förbudets giltighetstid.

Förutsättningarna för besöksförbud avseende gemensam bostad är striktare än vid vanligt besöksförbud. Förbudet kan endast meddelas för att avvärja brott eller hot om brott mot liv, hälsa eller frihet. Förbudet meddelas inte om det är fråga om brott mot frid eller trakasserier.

Besöksförbud avseende gemensam bostad omfattar inte parternas ekonomiska skyldigheter som till exempelvis betalning av hyran, bostadens ägar- eller hyresförhållande eller fördelningen av hemmets lösa egendom.

Besöksförbudets giltighet och förnyande av förbudet

Besöksförbudets giltighet begrundas från fall till fall. Normalt och utvidgat besöksförbud är i kraft under den tid som tingsrätten har fastställt, dock högst i ett år. Besöksförbud avseende gemensam bostad kan meddelas för högst tre månader och tekniskt övervakat besöksförbud för högst sex månader.

Förnyelse av meddelande om besöksförbud ansöks i tingsrätten. Förnyelse av förbudet kan vid behov ansökas redan innan det tidigare förbudet upphör. Ett normalt och utvidgat besöksförbud kan vid behov förnyas för högst två år. Besöksförbud avseende gemensam bostad och tekniskt övervakat besöksförbud kan förnyas för högst tre månader.

Behandling av besöksförbud i tingsrätten

Ansökan om besöksförbud behandlas som brådskande i tingsrätten. Ärendet behandlas i rättegång på samma sätt som ett brottmål, där man går igenom utredningen av ärendet samt hör närvarande parter och eventuella vittnen. Meddelande om besöksförbud grundar sig på omständigheter, den egna upplevelsen av hot samt eventuella berättelser av vittnen. En våldsgärning kan anses som vägande grund men utgör inte en förutsättning för besöksförbud. Även trakasserier eller hot mot en person i hemmet, på arbetsplatsen eller på offentliga platser kan utgöra en tillräcklig grund för meddelande om besöksförbud.

Om du själv eller med stöd av ditt rättegångsbiträde ansöker om besöksförbud eller om du annars anges som sökande i ansökan ska du som sökande själv närvara vid tingsrätten då ärendet behandlas. Om polisen på din begäran meddelar tillfälligt besöksförbud ska du även då själv närvara vid tingsrätten, men om polisen har meddelat tillfälligt besöksförbud på eget initiativ behöver du nödvändigtvis inte närvara vid rättegången. Om du ändå har möjlighet att närvara personligen och berätta om behovet av förbudet och vad som lett till det, kan det vara till stor nytta vid fastställande av förbudet. Det är bra om du pratar med den myndighet som meddelat det tillfälliga besöksförbudet.

Även om personen som meddelats besöksförbud inte kommer till rätten kan tingsrätten avgöra besöksförbudsärendet. Besöksförbudet träder i kraft genast då det meddelats – oberoende om det överklagas till hovrätten. Om besöksförbudet vid en senare tidpunkt visar sig vara onödigt ber man tingsrätten upphäva det. Parterna kan inte sinsemellan komma överens om att besöksförbudet upphör.

Vad kostar det att ansöka om besöksförbud

Ingen rättegångsavgift uppbärs för ansökan om besöksförbud.

Tingsrätten kan förordna ett rättegångsbiträde till den som ansöker om besöksförbud eller till den som förbudet avser skydda om det grundar sig på misstanke om brott mot den skyddades liv, hälsa eller frihet och förordnandet av biträdet ska anses vara grundat med avseende på det misstänkta brottets allvarlighet, den skyddades personliga omständigheter och andra faktorer. Arvodet för ett sådant biträde betalas av statliga medel.

Om besöksförbudet ansöks på grund av trakasserier ansvarar den sökande själv för eventuella kostnader för sitt rättegångsbiträde. Då kan man ta reda på möjligheten till offentlig rättshjälp. Den sökandes inkomster och förmögenhet inverkar på möjligheten till rättshjälp. Rättsskyddsförsäkringar täcker vanligtvis inte kostnader för besöksförbudsärenden. Avstå inte från att ansöka om besöksförbud även om det inte finns möjlighet att använda sig av ett rättegångsbiträdes tjänster. I praktiken behandlas besöksförbudsärenden i tingsrätten så grundligt att ett biträde nödvändigtvis inte behövs.

I vissa fall om man anser att ansökan om besöksförbudet är ogrundat och med avsikt att bråka kan den förlorande parten av vägande skäl åläggas att delvis eller helt ersätta motpartens skäliga rättegångskostnader.

Hänvisning av parterna i ett besöksförbudsärende till stödtjänster

Polisen eller åklagaren ska fråga personen som skyddas av tillfälligt besöksförbud om hen samtycker till att kontaktuppgifterna lämnas till stödtjänsteleverantörer. Då polisen fått tillstånd ska den skyddade personens kontaktuppgifter utan onödigt dröjsmål förmedlas till stödtjänsten.

Brottsofferjouren kan ge råd och stöd i alla besöksförbudsärenden, såsom i frågor relaterade till möjligheten att få ett rättegångsbiträde och en stödperson till rättegången.

Polisen eller åklagaren ska även informera personen som meddelats tillfälligt besöksförbud om tillgängliga stödtjänster.

Brott mot besöksförbud

Alla besöksförbud registreras i ett särskilt personregister hos polisen. Det är bra att meddela polisen och göra en brottsanmälan om hot, trakasserier eller motsvarande fortsätter efter att förbudet meddelats. Om polis kallas på plats är det viktigt att nämna det meddelade besöksförbudet.

Brott mot besöksförbud och/eller tillfälligt besöksförbud kan straffas med böter eller högst ett års fängelse. Brott mot besöksförbud är ett brott som faller under allmänt åtal varmed åklagaren har rätt att dra ärendet inför rätta oberoende av den skyddade personens vilja.

Personer som meddelats förbud kan också dömas för brott mot besöksförbudet om hen bryter mot skyldigheterna som fastställs i avgörandet om det tekniskt övervakade besöksförbudet och på så sätt förhindrar ibruktagandet eller genomförandet av den tekniska övervakningen.

Brottmål avseende brott mot besöksförbud ska behandlas som brådskande om brottet mot förbudet inte kan anses vara lindrigt bedömt som helhet. I praktiken innebär detta att polisens förundersökning och åklagarens åtalsprövning ska genomföras brådskande så att ärendet vid behov behandlas snabbare än vanligt även i tingsrätten.

Läs mera

Om besöksförbud på olika språk
Begäran om besöksförbud