Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Åtalsprövning

Åklagaren är en statlig myndighet vars uppgift är att ombesörja att det straff som avses i lagen utdöms för brottet. Vid de allvarligaste brotten deltar åklagaren i förundersökningen från allra första början. Åtalsprövning är en av åklagaren utförd åtgärd, där man beslutar om man ska väcka åtal mot en person eller inte. Ett åtal måste väckas när det föreligger sannolika skäl som talar för att den för brottet misstänkte är skyldig.

Ifall åklagaren väcker åtal upprättar han en stämningsansökan varefter ärendet överförs till tingsrätten för behandling. Åklagaren kan även styra ärendets behandling till medling, utdöma böter eller fatta beslut om att inte väcka åtal. De vanligaste orsakerna till beslut om att inte väcka åtal är att det inte föreligger tillräcklig bevisning, brottet är lindrigt eller man har uppnått förlikning via medling i ärendet. Enligt lagen kan man inte heller väcka åtal gällande ett brott som har preskriberats.

Målsägaren, det vill säga offret, har en sekundär rätt att väcka åtal. Om åklagaren har fattat beslut om att inte väcka åtal kan målsägande välja att själv väcka åtal gällande brottet och föra ärendet vidare till behandling i domstol. I detta fall för målsägaren sin egen talan i ärendet på eget ansvar. Som förlorande part kan han eller hon bli tvungen ersätta kostnaderna för både den egna och motpartens rättsbiträde.