Quick quit Skip to content

Till den som funderar på medling

Vad är medling?

Medling i brottmål och tvister är en opartisk, frivillig och kostnadsfri tjänst. Vid en medling konfronteras parterna i en tvist med varandra. De kan med hjälp av utbildade, opartiska och frivilliga medlare med tystnadsplikt diskutera ett brott som har skett eller en tvist. Att dela med sig av upplevelser och känslor är en del av den växelverkan som sker vid medlingen. Vid medlingen behandlas även de psykiska och materiella skador som har orsakats offret och man kan komma överens om en gottgörelse för dessa. Skadestånd kan gottgöras med pengar eller arbete.

Parterna i ett brottmål eller en tvist kan själva påverka behandlingen av ärendet och det beslut som fattas. Medlarna ser till att medlingen resulterar i ett av parterna gemensamt beslut.

En förutsättning för medling är att parterna frivilligt går med på medling och att de förstår vad medling innebär. De har rätt att ta tillbaka sitt samtycke när som helst. Även en minderårig måste ge sitt personliga samtycke. Ett samtycke krävs även av hans eller hennes vårdnadshavare eller annan laglig företrädare.

Vem deltar vid en medling?

Medlingsförhandlingarna ordnas vanligtvis av en eller två opartiska frivilliga medlare. På plats finns även parterna i brottet, eftersom de personligen måste delta i medlingen. Vid den egentliga medlingen finns i allmänhet inga rättsbiträden, men det lönar sig för offret att på förhand kontrollera sitt rättsskydd, bland annat hurudana avtal det lönar sig att godkänna och hurudana skadestånd man har rätt till.

RIKUs personliga stödperson kan vara till nytta i situationer då en medling känns som det rätta beslutet men det känns tufft att delta i en medling ensam. Det är möjligt att ett ärende man medlar i, oberoende av slutresultatet, ändå förs till behandling i domstol. Även för detta är det möjligt att få en stödperson från RIKU, som kan vara ett psykiskt stöd och som kan vägleda offret i alla praktiska frågor som rör brottsprocessen.

Du kan be om en stödperson från RIKU med kontaktbegäran eller vid det närmaste servicestället . Vad gäller skadestånd kan du ställa frågor till den juridiska telefonrådgivningen 0800 161 177  mån-tors kl. 17-19.

Ifall en av parterna vid en medling är ett barn ordnas medlingen i allmänhet så, att den minderåriga har möjlighet att få stöd av sin vårdnadshavare, det vill säga att vårdnadshavaren kan delta i medlingen.

Avtal

Det är viktigt att parterna möts, diskuterar, utreder händelserna i anknytning till tvisten eller brottet och att gärningsmannen tar sitt ansvar. Medlingen avbryts om parterna tar tillbaka sitt samtycke till medling, inte vill fortsätta medlingen eller om det uppdagas att samtycket inte var frivilligt. Medlingen avbryts även om det uppdagas att endera parten upplever påtryckningar till avtal, om förutsättningarna för medling inte i övrigt uppfylls eller om parterna inte förstår medlingens betydelse.

Ifall man når en överenskommelse tecknas ett skriftligt avtal. Innan det slutliga avtalet tecknas kan offret ännu, om han eller hon så önskar, förhandla med en expert om avtalets innehåll. Överenskommelsen kan inverka på en begränsning av förundersökningen, åtalseftergift, beslut om påföljdseftergift eller lindring samt lindrigare straffskal eller ändrat straffslag.

Ifall det är frågan om ett målsägandebrott och offret vid medlingen avstår från att yrka på straff för ärendet inte vidare i brottsprocessen utan ärendets behandling avslutas. Efter att offret har tagit illbaka sitt yrkande på straff kan detta inte förnyas för samma brott även om samma person på nytt skulle göra sig skyldig till ett brott mot offret.

Brottsofferjourens inställning till medling

Enligt Brottsofferjourens åsikt är en medling bra i ett flertal situationer och är ett frivilligt sätt att behandla ett brottmål. En förutsättning för medling är att gärningsmannen är villig att ta ansvar för det han eller hon har gjort och att gottgöra detta, att parterna frivilligt deltar i medlingen och att offret inte känner rädsla för gärningsmannen. Ifall gärningsmannen inte är beredd att ta ansvar för brottet finns inga förutsättningar för en medling.

Brott som bäst lämpar sig för medling är till exempel

 • skadegörelse
 • hemfridsbrott
 • stöld, snatteri
 • ärekränkning
 • olovligt brukande och bruksstöld
 • misshandel mellan vuxna, som inte har lett till allvarliga skador
 • misshandel mellan unga, som inte har lett till allvarliga skador

Vid medling vad gäller våld i närrelationer bär man överväga ärendet noggrant.

Vid medling som gäller våld i närrelationer ska man beakta

1. Brottmålet har framskridit så lånt i förundersökningen att man kan genomföra en medling och det inte enligt förundersökningen finns några tvivel om vem som är skyldig till brottet

2. Båda parterna hänvisas till stödtjänster genast i samband med vägledningen till medling

3. Vid bedömning av om en medling kan ske beaktas

 • upprepat våld
 • hur allvarligt våldet är
 • gärningsmannen erkänner brottet
 • gärningsmannen tar ansvar för det som har skett
 • att deltagandet i medling är frivilligt

4. Medlaren, helst två, är kunniga och känner till fenomenet

5. Först träffar man parterna var för sig

 • offrets kraftresurser säkerställs
 • frivilligt deltagande i medlingen säkerställs
 • offret får information om sina rättigheter
 • offret informeras om medlingsförfarandet och effekterna på hans eller hennes rättsskydd och på en eventuell rättsprocess

6. En stödperson kan delta i medlingstillfället

 • offret erbjuds aktivt möjlighet att ta med sig en stödperson
 • offret informeras om var man kan få en stödperson

7. En plan för fortsatt vård görs upp för offret

 • fortsatt vård efter medlingen planeras tillsammans med offret
 • offret får hjälp med/garanteras tillgång till fortsatt vård

8. Överenskommelse om ersättning av skador

 • även vid medling som gäller våld i en nära relation omfattar offrets rättsskydd ersättning för skador till följd av brott
 • gärningsmannen är motiverad till att gottgöra
 • gärningsmannen har en realistisk ekonomisk möjlighet att betala skadestånd
 • betalningen av skadestånd följs upp

Läs mera

Förbundet för mödra- och skyddshems guide till dem som överväger medling vid våld i en nära relation (PDF på finska)