Quick quit Skip to content

Vad är ett rasistiskt brott? Råd till offer

Rasism är inte endast ett problem för individen och samhället utan racism inverkar omfattande på samhällets olika delområden. Det finns stöd och hjälp för offren.

Ibland uppfyller en rasistisk handling eller diskriminering rekvisitet för brott. Gränsdragningen är dock inte alltid tydlig. På den här sidan berättar vi om rasistiska brott, deras rättsliga följder och om att söka hjälp.

Om du misstänker att du utsatts för ett rasistiskt brott ska du kontakta polisen och göra en brottsanmälan. Om du misstänker diskriminering ska du kontakta Diskrimineringsmannens byrå. Du kan få stöd och praktiska råd om till exempel att göra en brottsanmälan hos Brottsofferjouren.

Rasistiska brott i Finlands lag och rättsliga följder

I Finlands lagstiftning har ett rasistiskt brott ingen egen brottsrubricering men exempelvis misshandel, hets mot folkgrupp eller ärekränkning kan betraktas som rasistiska gärningar.

I rasistiska brott riktas gärningen mot en individ eller en grupp på grund av etnisk bakgrund, hudfärg, kultur eller annan motsvarande orsak. Motiven i rasistiska brott är rasistiska gärningar som i praktiken kan vara av många slag.

Om ärendet går till rättegång och den åtalade döms kan det rasistiska motivet utgöra en straffskärpningsgrund. Om till exempel motivet till misshandel är rasism riktad mot offret kan straffet skärpas. Straffskärpningsgrunden beror på att rasistiska brott anses vara riktade mot minoriteter som behöver särskilt stöd.

Påföljderna i rasistiska brott kan variera från böter till fängelse och offren kan ha rätt till skadestånd.

Avseende diskriminering regleras ärendet även av diskriminerings- och jämställdhetslagarna. Med till exempel diskrimineringsombudsmannens hjälp kan ett diskrimineringsärende tas upp i diskriminerings- och jämställdhetsnämnden. Det är ett självständigt och oberoende rättsskyddsorgan som övervakar att diskrimineringslagen och jämställdhetslagen iakttas i privat verksamhet och i offentlig förvaltnings- och affärsverksamhet.

Olika rasistiska brott

Rasistiska brott förenas av att den brottsliga gärningen riktas mot objektet på grund av etnisk bakgrund, hudfärg, kultur eller annan motsvarande orsak. I praktiken kan väldigt olika typer av gärningar betraktas som rasistiska brott. De kan till exempel vara:

  • Ärekränkning eller olaga hot i form av verbal rasism: Till exempel att ropa eller kalla någon vid öknamn
  • Diskriminering på arbetsplatsen
  • Hets mot folkgrupp i form av rasistiska inlägg på sociala medier.
  • Misshandel: Fysiskt våld kopplat till rasistiska motiv

Även om den straffrättsliga gränsdragningen inte alltid är tydlig har rasism och diskriminering en psykologisk inverkan på människorna som utsätts. Rasism påverkar brottsoffer på många sätt och offer som utsatts för rasism kan ha behov av särskilt stöd.

Anmäl brottet och sök hjälp

År 2022 registrerade polisen 1 245 brottsanmälningar om misstänkta hatbrott. Det är 21 procent fler än år 2021. Tre av fyra brottsanmälningar gällde brottsmisstankar vars motiv var kopplade till offrets etniska eller nationella bakgrund. Läs mer: Polisyrkeshögskolan: Hatbrott

Många hatbrott och diskriminering anmäls inte.

Enligt justitieministeriets utredning i Finland år 2022 anmälde endast cirka 30 procent av de som utsatts för trakasserier eller hatretorik detta till någon instans. Läs mer: Utredning om hatretorik och trakasserier och hur dessa påverkar olika minoritetsgrupper (på finska)

Tröskeln för att göra en brottsanmälan kan höjas av misstron och utanförskapet som människor med utländsk bakgrund, etniska minoriteter och rasifierade människor kan uppleva i samhället.

Alla människor har rätt till likabehandling. De grundläggande rättigheterna som tryggas genom finsk lag gäller alla människor i Finland. Alla brottsoffer har även rätt till stödtjänster där man konfidentiellt kan gå igenom frågor relaterade till brottet.

Brottsofferjouren ger praktiska råd och stöd i rättsprocessen:

Om du behöver en tolk ska du nämna detta redan i samband med kontaktbegäran. Brottsofferjouren beaktar olika situationer såsom exempelvis oro relaterad till uppehållstillstånd.

Läs mer

Annanstans på nätet