Quick quit Skip to content

Brott mot liv

Ett plötsligt dödsfall försätter offrets närstående i en svår situation. Sorgen är stor samtidigt som man måste klara av att systematiskt ta hand om många praktiska saker. På den här sidan hittar du praktisk information om nödvändiga åtgärder och stödtjänster för offrets närstående.

Brott mot liv innebär förorsakande av en annan persons död genom våld. De vanligaste brottsrubriceringarna i den finska strafflagen, som innefattar en annan persons död genom våld, är mord, dråp, dråp under förmildrande omständigheter, barnadråp och en kombination av brottsrubriceringarna grov misshandel och dödsvållande.

Anhöriga till personer som fallit offer för brott mot liv är indirekta offer för brottet. De ska ha tillgång till alla samma tjänster som brottsoffer i allmänhet. Vid brott mot liv är de närstående tvungna att möta både massivt trauma och massiv sorg. Spektrumet av känslor är väldigt brett. Offrets närstående kan till exempel känna hat, bitterhet, depression, extrem sorg, skam och hämndlust. Känslorna kan vara motstridiga och alla reagerar på sitt eget sätt, oavsett hur relationen till offret varit.

Det så kallade traumaarbetet och sorgearbetet blandas samman i människans sinne och humöret går upp och ner. Vissa återhämtar sig bättre och andra kanske aldrig återhämtar sig helt.

Den gradvisa utvecklingen av en traumatisk kris är inte okomplicerad. Nya rättegångar i högre rättsinstanser, sådant som påminner om händelsen, dödsfall i bekantskapskretsen eller andra brott mot liv som behandlats i media kan ge upphov till ångest och andra symptom. Situationerna varierar från person till person. Läs mer: Mieli.fi: Från chock till en ny start

Fysiska, psykiska och sociala följder

Symptomen leder ofta också till utveckling av kroniskt posttraumatiskt stressyndrom vilket innebär att återhämtningen förhindras eller avtar väsentligt. Man så att säga fastnar i känslorna under krisfaserna. Traumat förhindrar att den naturliga sorgeprocessen inleds och framskrider. Ett obehandlat trauma utgör en risk för både den psykiska och fysiska hälsan och kan orsaka långvarig arbetsoförmåga eller avbrott i studier.

Det är vanligt att offrets närstående också får fysiska symptom, såsom skakningar, svettningar, värk, smärta, andnöd, hjärtsymptom och högt blodtryck. Existerande besvär kan aktiveras och förvärras då personens smärttröskel sänks på grund av den traumatiska stressen. Dessutom kan närstående uppleva sömnlöshet, mardrömmar, aptitlöshet och en känsla av törst och kyla.

Typiska sociala följder kan vara överaktivitet, utestängning från allt, koncentrationssvårigheter i arbetet och andra aktiviteter, minnessvårigheter, förlust av självkänslan och självförtroendet, isolering från andra människor och missbruk av rusmedel.

Vilka ersättningar har offrets närstående rätt till?

Offrets närstående kan ställas inför ekonomiska svårigheter om offret för brott mot liv till exempel var familjens huvudsakliga försörjare eller om en lång sjukfrånvaro eller bestående arbetsoförmåga försvagar ekonomin. Dessutom medför begravningskostnader, terapikostnader och andra kostnader till följd av brottet mot liv extra utgifter.

Offrets närstående har rätt till ersättning för vissa skador som föreskrivs i skadeståndslagen till följd av den närståendes död.

Ersättning från gärningsmannen

Ersättning ska yrkas av gärningsmannen i samband med rättegången. Om offrets anhöriga har ett rättegångsbiträde så hjälper biträdet till med yrkandet av ersättning.

Utdömda ersättningar kan drivas in frivilligt eller genom utmätning av gärningsmannen. Vissa ersättningsyrkanden kan ansökas direkt från Statskontoret utan att man försöker driva in dem av gärningsmannen.

I samband med utarbetandet av ersättningsyrkandet ska man noggrant klargöra vilken typ av eventuella utgifter som brottet och dödsfallet orsakar den närstående. Det är viktigt att spara alla kvitton över kostnaderna, men det är möjligt att kräva ersättning även om alla kvitton inte har sparats.

Vanligtvis presenterar rättegångsbiträdet ersättningsyrkandet skriftligen genom att lämna in yrkandeskriften till tingsrätten och därifrån till den åtalade för kännedom redan före rättegången.

Statskontoret kan betala en del av det utdömda skadeståndet

Statskontoret kan betala ersättning i enlighet med brottsskadelagen till offrets närstående. Dessa är bland annat:

 • Begravningskostnader enligt skäliga kostnader, såsom kista, gravplats, minnesstund, dödsannons. Kostnader från dödsboets boutredning, såsom bouppteckningskostnader, ersätts inte som begravningskostnader.
 • Kostnader relaterade till begravningen, dvs. bland annat den närståendes resekostnader till begravningen, blomsterarrangemang och sorgkläder.
 • Sjukvårdskostnader, terapikostnader och kostnader för medicinsk rehabilitering direkt relaterad till sjukvård. Till exempel terapikostnader är bra att lyfta fram redan i samband med rättegången även om terapin just har börjat och de totala kostnaderna ännu inte är kända.
 • Inkomstbortfall, om offrets närstående har varit tvungen att till exempel ta ut oavlönad sjukfrånvaro.
 • Förlust av underhåll (till minderåriga barn).
 • Rättegångskostnader, i vissa fall. Läs mer: Statskontoret: Ersättningar för rättegångs- och ansökningskostnader.

Enligt brottsskadelagen ersätter Statskontoret inte heller psykiskt lidande som dödsfallet orsakat den avlidnes närstående. Om domstolen har beslutat om ersättning för psykiskt lidande kan ersättningen drivas in av den dömda gärningsmannen via utmätning.

Anhöriga till offret bör alltid vända sig till en jurist. Du kan även be om råd från Brottsofferjouren.

Uhrin omaisen oikeus korvauksiin | Huoma ry
Statskontoret
Skadestånd för brottsskada

Återhämtning

Efter ett brott mot liv kan det vara bra för vissa närstående att ta en paus från arbetet för att ta sig igenom den mest akuta fasen, att i lugn och ro bearbeta det som skett och sköta om de praktiska arrangemangen. Då återhämtningen kommit i gång är det bra att fundera på att återgå till arbetet eftersom rutiner ofta främjar återhämtningen.

Vissa återgår snabbt till arbetet medan det för andra kan ta flera år. En del klarar aldrig av att återvända till arbetet.

Vad som hjälper återhämtningen hos närstående till offer

 • Professionell hjälp, såsom akut krishjälp, individuell psykoterapi, Brottsofferjourens tjänster och professionellt handledda kamratstödsgrupper.
 • Långvarig möjlighet till samtal för de som upplever att det hjälper
 • Möta andra i samma situation
 • Stöd från nära och kära
 • Att någon står vid din sida, håller i alla trådar och ser till att allt sköts om. Särskilt vid dödsfall kan skötseln av praktiska frågor kännas överväldigande.
 • Påminna närstående om deras egna kraftkällor, till exempel religion, naturen, musik, husdjur, motion, sätt för att lugna ner sig inför sömn eller vad som helst som tidigare gjort dem gott.

Praktiska frågor relaterade till dödsfall

Begravning

Mitt i all chock och sorg kan det kännas som en oöverkomligt tung uppgift att arrangera begravningen. Det finns dock hjälp att få. Begravningsbyråerna erbjuder ofta alla tjänster som behövs för de praktiska arrangemangen kring ett dödsfall.

Det krävs alltid ett begravningstillstånd av en läkare för att begrava den avlidne. Vid brott mot liv utförs alltid en rättsmedicinsk obduktion av den avlidne för att fastställa dödsorsaken. Beroende på orten kan detta ta några veckor i anspråk. Läkaren som utfört obduktionen utfärdar en dödsattest och ett begravningstillstånd.

Det kan vara överraskande dyrt att arrangera en begravning. Den avlidnes egna tillgångar räcker inte alltid till för att arrangera begravningen. Begravningsbidrag kan utbetalas från arbetspensionsanstalten om den avlidnes arbetsgivare har tilläggspensionsförsäkring. Du kan även be den avlidnes arbetsgivare eller arbetspensionsanstalten om begravningsbidrag. En del fackförbund beviljar begravningsbidrag. Om villkoren för utkomststöd uppfylls kan begravningsbidrag även beviljas från stadens socialförvaltning.

Dessutom kan man ansöka om stöd från den egna församlingens diakoniarbete. Ersättningar för begravningskostnader och begravningsrelaterade kostnader kan ansökas från Statskontoret via systemet för ersättning brottsskador.

Andra praktiska ärenden som ska skötas

 • omdirigering av post
 • uppsägning av tidningsprenumerationer, avtal och medlemskap
 • webbtjänster (t.ex. social media, streamingtjänster)
 • banken
 • försäkringsbolag
 • skattemyndigheten
 • uppsägning av eventuellt bostadshyresavtal
 • bouppteckning

Bouppteckningen ska färdigställas inom tre månader från dödsdagen men det är möjligt att ansöka om tilläggstid. Vero.fi: Ansökan om tilläggstid för upprättande av bouppteckning eller för inlämning av bouppteckningsinstrument

Närstående ska meddela om dödsfallet till bland annat följande:

 • släktingar och vänner (polisen meddelar endast en nära anhörig)
 • arbetsgivaren
 • bostadsbolaget
 • vissa sociala medietjänster där den avlidne haft ett konto (t.ex. Facebook etc.)

Mer information om begravning, dödsfall och relaterade arrangemang samt arvskatt

Huoma ry – vertaistukea henkirikoksen uhrin läheiselle (kamratstöd för närstående till offer för brott mot liv på finska)

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry erbjuder kamratstöd till personer vars anhöriga avsiktligt har dödats av en annan person, till exempel som offer för dråp eller mord. Föreningen erbjuder servicevägledning, delar information och strävar efter att förbättra ställningen för offrens anhöriga. Huoma.fi

Hjälpande instanser och ytterligare information

Brottsofferjouren 116 006 och RIKUchatten

Brottsofferjouren har serviceställen på 31 orter. Du hittar närmare information om dessa här.

Via Brottsofferjouren är det möjligt att få en avgiftsfri stödperson som hjälper dig att se och sköta praktiska frågor och stöder dig under hela rättsprocessen. Stödpersonen kan till exempel vara med i olika myndighetsmöten och rättegångar. Stödperson från servicestället

Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry – 050 401 2230 (på finska)
Opas henkirikoksen uhrin läheiselle | Huoma ry (på finska)
MIELI Psykisk Hälsa Finland rf – riksomfattande kristelefon 09 2525 0111
Rättshjälpsbyrån Rättshjälpsbyråerna ger kostnadsfri rådgivning om vilken typ av rättsliga frågor du kommer att ställas inför.
Kyrkans samtalshjälp
Suomen Nuoret Lesket ry (på finska)
KÄPY – Barndödsfamiljerna rf
Sorgbandet – kamratstöd för närstående till personer som begått självmord
Toivon polulla -vertaistukiryhmät läheisensä menettäneille | Mieli ry (på finska)

Källor

Då brott mot liv inträffar – Handbok för bemötande av närstående till offer för brott mot liv (2017), Opas henkirikoksen uhrin läheiselle | Huoma ry (på finska), Uhrin omaisen oikeus korvauksiin | Huoma ry (på finska)

Läs mer

Henkirikoksen aiheuttama trauma (på finska)
Praktisk rättsguide för våldsoffer (uppdaterad 2021)
Skadestånd för brottsskada

Om ämnet på annat håll

Traumatisk sorg | Mieli ry
Rutiner underlättar återhämtningen efter en upprörande händelse | Mieli ry
Kriser är en del av livet | Mieli ry
Sorgen är en del av livet | Mieli ry
Uhrin omaisen oikeus korvauksiin | Huoma ry (på finska)