Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Diskriminering kan vara ett brott

Alla människor har rätt till likabehandling. De grundläggande rättigheterna som tryggas i lagen berör alla människor i Finland och diskriminering kan vara en straffbar gärning enligt strafflagen.

Det är diskriminering om en person behandlas sämre än andra i vissa situationer på grund av en eller flera personliga egenskaper. Orsaken kan vara:

 • ålder
 • etniskt eller nationellt ursprung
 • medborgarskap
 • språk
 • religion
 • övertygelse
 • åsikt
 • hälsotillstånd
 • funktionsnedsättning
 • sexuell läggning
 • eller någon annan orsak förknippad med personen.

I Finland är diskriminering förbjudet enligt grundlagen, diskrimineringslagen, jämställdhetslagen, strafflagen samt flera enskilda speciallagar. Brottsofferjouren erbjuder stöd och rådgivning för diskrimineringsoffer.

Diskriminering förknippas med en stark känslomässig upplevelse och ibland kan det vara svårt att själv bedöma om man utsatts för lagstridig diskriminering. Det första skedet vid bedömningen av diskriminering är att identifiera att olikabehandling har skett och att orsaken är en förbjuden diskrimineringsgrund förknippad med personen.

“Jag tilläts inte komma in på restaurangen med rullstol trots att det fanns plats där.”
”Jag fick inte betjäning i affären för att jag är rom.”
”Jag blir mobbad på arbetsplatsen på grund av min sexuella läggning.”
”Jag fick ingen försäkring för att jag är utländsk medborgare.”
”Jag kan inte avancera i karriären för min arbetsgivare anser att jag är för gammal.”

Diskrimineringsombudsmannen ingriper i diskriminering

Om du misstänker att du blir diskriminerad ska du fundera på följande frågor:

 • Behandlades jag annorlunda än andra?
 • Berodde behandlingen på en förbjuden diskrimineringsgrund?
 • Varför misstänker du att du behandlades annorlunda än andra på grund av dina personliga egenskaper?

Du kan vända dig till ombudsmannen om du misstänker att du utsatts för diskriminering. Diskrimineringsombudsmannen kan ge råd och anvisningar samt hjälpa med utredningen av misstanke om diskriminering. Vid behov vidtar ombudsmannen åtgärder för att trygga diskrimineringsoffrets rättsskydd. Brottsofferjouren samarbetar med diskrimineringsmannens byrå.

Diskrimineringsombudsmannen är en självständig och oberoende myndighet vars uppgift är att främja likabehandling och ingripa i diskriminering.

Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Likabehandling.fi Likabehandling.fi-sidan är en informationsbank om likabehandling och icke-diskriminering som upprätthålls av justitieministeriet.
Vad är ett hatbrott? Information om hatbrott mot personer med funktionsnedsättning

Brottsofferjouren 116 006

RIKUchat
RIKUs övriga tjänster