Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Hedersrelaterat våld

Hedersrelaterat våld (även hedersvåld, hedersbrott) och förtryck syftar på olika former av fysiskt, psykiskt eller socialt våld som begås inom familjen, släkten eller en gemenskap, där ”familjens heder” hänvisas till som motivering för våldet. Konflikten kan uppstå då förväntningarna, som baserar sig på traditionella normer gällande om personens sociala liv, sexualitet eller roll i familjen, inte uppfylls. Ibland kan hederskonflikten uppstå enbart på grund av rykten.

Uppfattningar om vad heder eller samhället innebär varierar och kan förändras i olika skeden av livet. I motsats till vad som ofta antas, är hedersrelaterat våld eller förtryck inte kopplad till någon specifik religion eller etnisk grupp, utan det förekommer i olika samhällen. Hedersrelaterat våld ses ofta som våld mot kvinnor och flickor, men även män, pojkar och personer som hör till sexuella eller könsminoriteter kan uppleva hedersrelaterat våld och förtryck.

Typiska former av hedersrelaterat våld är till exempel hot och utpressning, isolering, begränsande av rörelsefriheten, ekonomiskt utnyttjande och kontroll av vardagslivet. Våldet kan också vara fysiskt eller sexuellt. Dessutom ses ofta tvångsäktenskap och kvinnlig könsstympning som former av hedersrelaterat våld.

Det som försvårar ingripandet i situationer där det förekommer hedersvåld är att personen som blir utsatt för det inte alltid själv är medveten om att det handlar om våld och att det är skadligt för henne/honom. Alla former av hedersrelaterat våld är skadliga även om vissa av dem inte alltid uppfyller kriterier för brott. Även om brottskriterierna inte uppfylls är det viktigt att med låg tröskel ta itu med situationen.

Att förstå tecken på hedersrelaterat våld är viktigt för att man ska kunna förutse hotet och för att hitta ett säkert sätt att lösa situationen och att hänvisa offret till lämpliga tjänster.

Läs mera

Förutom Brottsofferjouren, erbjuder också följande organisationer råd och hjälp till offer för hedersrelaterat våld: