Quick quit Skip to content

Vid identitetsstöld använder man en annan persons identitet

Vid identitetsstöld är det frågan om en situation där man använder en annan persons identitet. Gärningsmannen vilseleder uppsåtligen en tredje part genom att använda en annan persons personuppgifter, identifieringsuppgifter eller andra motsvarande uppgifter som identifierar personen. Med detta avses till exempel att använda en annan persons identitet i sociala medier, att göra ett inköp på avbetalning, göra inköp på webben eller prenumerera på en tidning i en annan persons namn.

Identitetsstöld är inte straffbar i strafflagens avsedda mening om detta inte orsakar offret ekonomisk skada eller skada som inte kan anses ringa. Ekonomisk skada kan till exempel uppstå då offret måste utreda situationen. Benämningen skada omfattar även situationer som inte har orsakat offret ekonomisk skada.

Det är alltid frågan om identitetsstöld, till exempel i situationer där det inte finns risk för att man misstar sig. Om man till exempel tydligt kan se att det är frågan om ett skämt eller om satir eller om personen använder ett namn eller en pseudonym för att förbli anonym och det inte är hans eller hennes avsikt att vilseleda någon.

Identitetsstöld blev straffbart den 4 september 2015 och man kan tilldömas böter som straff för detta. Det är vanligt att man med en identitetsstöld begår även andra brott. Identitetsstölden avslöjas först i en situation där andra brott har utförts i en annans namn.

Man kan inte alltid straffas för identitetsbrott när man använder en annans namn, det kan vara straffbart även med stöd av en annan brottsdefinition. Då kan det till exempel vara frågan om bedrägeri, förfalskning, ärekränkning eller spridning av information som kränker privatlivet. Det är viktigt att göra en anmälan om det skedda till polisen som sedan bedömer under vilken brottsdefinition ärendet utreds.

Åklagaren beslutar utifrån åtalsprövningen om identitetsstölden behandlas i domstol. Detta förutsätter att offret för identitetsstöld gör en polisanmälan och att en förundersökning genomförs. Eftersom det är frågan om ett målsägandebrott måste offret även kräva straff för gärningsmannen.

Konsekvenser för offret till en identitetsstöld

Det är viktigt att förstå att identitetsstöld är ett brott som åsamkar offret mycket förtret och svårigheter, ångest och en osäkerhetskänsla. Konsekvenserna av en identitetsstöld kan vara långvariga och man kan behöva individuell hjälp för att kunna gå vidare. Offret kan uppleva att situationen är utom kontroll eftersom han eller hon inte känner till allt som har gjorts eller som kan göras med den stulna identiteten. Det tar ofta lång tid och är arbetsdrygt att utreda och minimera skadorna, vilket inte underlättas av offrets ovisshet och den stress som händelsen orsakar.

Till följd av identitetsstöld och andra brott som har begåtts med hjälp av en stulen identitet, till exempel mobbning och bedrägeri, orsakar offret såväl ekonomisk som psykisk skada. I värsta fall kan offret få lida många år för gärningar som har utförts med en stulen identitet. Brottsofferjouren erbjuder stöd och råd till dem som har fallit offer för identitetsstöld.

Läs mera

Hur kan jag skydda mig mot en identitetsstöld och de risker för andra brott som detta medför?

Om du har fallit offer för en identitetsstöld eller ett annat brott till följd av detta