Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Sexualbrott

Nya sexualbrottslagen

Den förnyade sexualbrottslagen togs i bruk from. början av 2023. Lagförändringen stärker den sexuella självbestämmanderätten och skyddar allas personliga sexuella integritet.

Läs mer på justititeministeriets webbsida: Sexualbrottslagen – Justitieministeriet (oikeusministerio.fi)

Sexuella trakasserier

Avser en sådan sexuell handling som kränker den sexuella självbestämmanderätten och som man ska dömas för, såvida det inte i övrigt har fastställts ett straff för gärningen.

Tvingande till sexuell handling

Det är frågan om tvingande till sexuell handling om gärningsmannen med våld eller hot om våld tvingar en annan person till annan sexuell handling än samlag eller tvingar en annan person att underkasta sig annan sexuell handling och handlingen väsentligen kränker den andras sexuella självbestämmanderätt eller om gärningsmannen har utnyttjat en annan persons hjälplösa tillstånd.

Våldtäkt

Våldtäkt är en gärning där en annan person tvingas till samlag med våld eller hot om våld. För våldtäkt ska också den dömas som genom att utnyttja att någon till följd av medvetslöshet, sjukdom, funktionsnedsättning, rädsla eller något annat hjälplöst tillstånd inte kan försvara sig eller förmår utforma eller uttrycka sin vilja, har samlag med honom eller henne.

Det är frågan om grov våldtäkt om gärningsmannen har orsakat offret svår kroppsskada, allvarlig sjukdom eller har försatt honom eller henne i livshotande läge, offret orsakas synnerligen kännbart psykiskt eller fysiskt lidande, brottet begås på ett synnerligen rått, grymt eller förnedrande sätt, om gärningsmannen använder livsfarliga hjälpmedel eller på annat sätt hotar med grovt våld eller om offret är ett barn under aderton år.

Försök till våldtäkt är straffbart.

Sexuellt utnyttjande

Det är frågan om sexuellt utnyttjande om gärningsmannen genom att utnyttja sin ställning eller ålder förmår ett barn under aderton år, som står under gärningsmannens bestämmanderätt, till samlag eller annan sexuell handling. Om gärningsmannen till exempel sexuellt utnyttjar en annan person som på grund av berusning är omedveten om detta eller som är sjuk, har funktionsnedsättningar eller på annat sätt är hjälplös.

Sexuellt utnyttjande av barn

Det är frågan om sexuellt utnyttjande av barn om gärningsmannen har samlag med eller utför annan sexuell handling mot ett barn under sexton år, såvida inte gärningsmannen är lika gammal. Det är även frågan om sexuellt utnyttjande av barn om barnets förälder eller annan person som står i en ställning som motsvarar en förälder utnyttjar ett 16–17 år gammalt barn som bor i samma hushåll.

Grovt sexuellt utnyttjande av barn

Det är frågan om grovt sexuellt utnyttjande av barn om gärningsmannen har samlag med ett barn under sexton år eller om det är frågan om ett barn under aderton år och gärningsmannen är en förälder eller en annan person som står i en ställning som motsvarar en förälder och som bor i samma hushåll. Det är även frågan om grovt sexuellt utnyttjande om offret är ett barn och brottet på grund av barnets ålder eller utvecklingsnivå är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada, brottet begås på ett synnerligen förödmjukande sätt eller brottet är ägnat att orsaka barnet synnerlig skada på grund av det speciella förtroende som barnet hyser för gärningsmannen eller på grund av att barnet på något annat sätt står i särskilt beroende ställning till gärningsmannen.

Köp av sexuella tjänster av ung person

Det är frågan om köp av sexuella tjänster av ung person om gärningsmannen genom att utlova eller ge en ersättning får någon som är under 18 år att ha samlag eller företa någon annan sexuell handling.

Lockande av barn i sexuella syften

Det är frågan om lockande av barn i sexuella syften om gärningsmannen föreslår ett möte eller andra kontakter med barnet för att tillverka bilder eller bildupptagningar som kränker barnets sexuella sedlighet eller om syftet är att utsätta barnet för sexuellt eller grovt sexuellt utnyttjande eller att köpa sexuella tjänster av ett barn under aderton år.

Besökande av en barnpornografisk föreställning

Det är frågan om besökande av en barnpornografisk föreställning om gärningsmannen besöker en anordnad tillställning där ett barn som inte har fyllt aderton år uppträder på ett sedlighetssårande sätt.