Quick quit Skip to content

Behöver jag ett rättsbiträde vid en rättegång?

Enkla och tydliga brottmål, där det inte är frågan om komplicerade och omfattande skador kan även behandlas utan rättsbiträde. Till exempel vid bedrägerier eller skadegörelse, där skadorna kan påvisas med till exempel kvitton, behövs inte alltid ett biträde.

Åklagaren lägger fram åtalet och yrkandet på skadestånd vid en rättegång. Offret kan be åklagaren att samtidigt även lägga fram hans eller hennes yrkande på skadestånd. Man kan lämna begäran till polisen redan vid förundersökningen. I detta fall kan det räcka med att offret skickar sina individualiserade och specificerade yrkanden på skadestånd skriftligt till tingsrätten. Ifall man inte vill höra offret i så kallat bevissyfte behöver han eller hon inte nödvändigtvis alla vara närvarande vid rättegången.

Ifall brottet har orsakat större skador kan det vara förnuftigt att använda ett biträde. Särskilt vad gäller yrkande på skadestånd i vålds- eller sexualbrott måste yrkandena ofta motiveras grundligare. Övriga motsvarande situationer kan till exempel vara ärekränkning eller hemfridsbrott. Rättsbiträdena berättar hurudana skadestånd man kan yrka på, med vilka motiveringar och till vilket belopp.

Offret yrkar inte alltid på skadestånd, men vill att gärningsmannen ska ställas till svars för sin handling. Även i detta fall kan ett rättsbiträde närvara vid rättegången. Ett rättsbiträde behövs särskilt i de fall den åtalade förnekar brottet. Då kan ett rättsbiträde hjälpa till vid utredningen av brottmålet.