Quick quit Skip to content

Leder varje brottsanmälan till rättegång?

Nej. I vissa fall kan en brottsutredning avbrytas redan under förundersökningen, till exempel om brottet anses vara så ringa att det inte är möjligt att binda resurser till utredningen eller om man inte kan fastställa vem gärningsmannen är.

En förundersökning kan också avbrytas om det gäller ett målsägandebrott och offret inte yrkar på straff. Målsägandebrott är vanligtvis lindrigare brott där offret kan bestämma om ärendet förs vidare till domstol. Undantaget utgörs av sådana målsägandebrott där man anser att det ligger i allmänt intresse att väcka åtal.

Åklagarens åtalsprövning kan resultera i beslut om åtalseftergift, vilket betyder att ärendet inte heller behandlas i domstol. Beslutet kan grunda sig på att brottet är ringa, brist på bevis eller att brottet som brottmål är preskriberat.

Brottsoffret har rätt att använda sig av sin sekundära åtalsrätt och själv föra ärendet till behandling i tingsrätten. Då uppstår även en större kostnadsrisk för offret. Ifall han eller hon förlorar målet kan det hända att han eller hon är tvungen att betala kostnaderna för såväl sitt eget som den motsatta partens rättsbiträde. Innan man använder sig av rätten att väcka åtal är det skäl att konsultera en lagfaren expert.

Du kan till exempel ställa frågor till Brottsofferjourens Juridiska telefonrådgivning (på finska).