Send feedback QuitQuick quit Skip to content

När och var får man domstolens beslut? Kan man överklaga domen?

I brottmål kan domen så att säga avkunnas i slutet av sammanträdet även samma dag, varmed domaren muntligt förklarar innehållet i domen för närvarande parter och allmänheten. I det här skedet kan parten ännu separat be att domen även skickas skriftligt (om parten till exempel behöver en skriftlig dom för att ansöka om skadestånd). Parten ska alltså ge e-postadressen till tingsrätten för att skicka domen. Om parten har ett biträde skickar tingsrätten domen till biträdet.

Oftast ger tingsrätten ändå domen som en kanslidom, dvs. domaren berättar i slutet av sammanträdet vilken dag domen avkunnas. Denna dag infaller vanligtvis inom cirka två veckor från det muntliga sammanträdet. I det här skedet frågar domaren efter de närvarande parternas kontaktuppgifter för att skicka domen och vanligtvis skickas domen per e-post. Om parten har ett biträde skickar tingsrätten kanslidomen till biträdet som sedan meddelar detta till sin huvudman.

Kan man överklaga rättegångens beslut?

Ja, det är möjligt att överklaga tingsrättens dom till hovrätten antingen direkt eller genom att be om tillstånd till fortsatt behandling. I samband med varje dom ger tingsrätten anvisningar för hur man söker om ändring och vart besvärsskriften ska skickas.

Personer som söker ändring i tingsrättens dom ska komma ihåg att först antingen muntligen eller skriftligen anmäla missnöje inom 7 dagar från domens avkunnande till tingsrätten.  Oikeus.fi: Blankett för missnöjesanmälan

Det egentliga skriftliga besväret ska skickas till tingsrätten inom 30 dagar från avkunnandet av domen.

Till vilken rättsinstans lämnas besväret?

Besvärsskriften riktas alltid till följande rättsinstans. Besvär över tingsrättens dom riktas till exempel till hovrätten men besvärsskriften ska skickas till tingsrätten. Läs mer: Domstolsväsendet: Att överklaga tingsrättens avgörande

Besvärstillstånd och överklagan om hovrättens beslut lämnas till högsta domstolen. Också i det här fallet riktas besväret till högsta domstolen men besvärsskriften skickas till hovrätten. Besvärstillstånd och besvär ska lämnas inom 60 dagar från att hovrättens avgörande gavs. Korkeinoikeus.fi: Ansökan om besvärstillstånd och besvär

Hur lämnas besvär?

Då man lämnar besvär är det bra att ta hjälp av en jurist så att det blir korrekt och skickats till rätt instans inom utsatt tid. Ett besvär som lämnas för sent behandlas inte. Läs mer: Domstolsväsendet: Att överklaga (Handläggningsskeden)

Vanliga frågor

Får man veta när gärningsmannen avtjänar sitt fängelsestraff?

Det står i domen om gärningsmannen fängslas genom dom. I annat fall är information om när gärningsmannen ska fängslas inte offentlig. Vissa brottsoffer har dock rätt att be om information om när gärningsmannen friges från fängelset. Läs mer: Oikeus.fi: Uppgift om frigivning av en fånge eller en häktad

Kan anhöriga få handlingar eller protokoll från sammanträden som hållits inom öppna dörrar?

I regel är rättegångar, handlingar och domar offentliga, dvs. vem som helst har rätt att få information om dem. Läs mer om rättegångens och handlingarnas offentlighet: Oikeus.fi: Offentlighet vid allmänna domstolar

Vad kostar det att beställa handlingar?

Kopior av domstolarnas beslut är avgiftsbelagda för utomstående. Om handlingen redan finns i elektroniskt format och man ber om den per e-post debiteras ingen avgift om det inte krävs några särskilda åtgärder för att skicka handlingen (till exempel kryptering av uppgifterna). Information om avgifterna

Sammandrag

Rättegångens avgörande kan ges muntligt i slutet av sammanträdet varmed parten endast får domen skriftligt på separat begäran. Om domen ges senare skickas den i regel till parterna per e-post.

Beslutet kan överklagas till följande rättsinstans och besväret ska lämnas in inom utsatt tid enligt anvisningarna för sökande av ändring. I utarbetandet av besväret är det bra att vända sig till en jurist så det blir korrekt och skickas till rätt instans inom utsatt tid.

Läs mer: Vanliga frågor om rättsprocessen

Kontakta Brottsofferjouren

Brottsofferjouren 116 006
Stödperson från servicestället
Övriga tjänster