Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Vad är en förundersökning?

När en brottsanmälan har gjorts inleder polisen en förundersökning. En förundersökning måste göras när det finns orsak att misstänka att ett brott har skett. Förundersökningen görs i allmänhet på den polisstation som ligger närmast brottsplatsen. På grund av polisens bristande resurser kan en förundersökning dra ut på tiden.

I förundersökningen utreder polisen vad som har hänt och vilka skador har orsakats brottsoffret. Polisen hör brottsoffret, den misstänkte och eventuella vittnen samt skaffar annat bevismaterial såsom till exempel olika utlåtanden, fotografier och utför en teknisk undersökning. Det är skäl att för polisen berätta även sådant man anser vara småsaker men som hänför sig till brottet.

Man kan komma överens med polisen om tidpunkten för förhöret. Ifall man behöver en tolk ser polisen till att en sådan finns på plats om man har angett detta när man kommer överens om tidpunkten för förhöret. I vissa fall kan polisen även genomföra förhöret per telefon. Under förhöret och senare under rättegången ska offret berätta allt som hör samman med ärendet och han eller hon ska tala sanning.

Över förhöret upprättas ett protokoll och offret ska med sin underskrift bekräfta att informationen för hans eller hennes del är korrekt. Innan protokollet undertecknas kan man efter behov be om korrigeringar och tillägg.

I enkla och tydliga ärenden kan polisen genomföra en så kallad snäv förundersökning om brottet inte förväntas leda till ett strängare straff än böter. Sådana brott är till exempel äventyrande av trafiksäkerheten, snatterier och straffbart bruk av narkotika. Efter förundersökningen sammanställer polisen materialet till ett förundersökningsprotokoll, om detta med tanke på fortsatt behandling av ärendet är nödvändigt, och överlämnar sedan materialet till åklagaren. Offret och den misstänkte har rätt att få en kopia av förundersökningsprotokollet. Ifall offret inte vill att den misstänkte ska få tillgång till hans eller hennes kontaktuppgifter ska han eller hon meddela polisen om detta.