Quick quit Skip to content

Vad betyder medling?

Medling i brottmål är en avgiftsfri tjänst där parterna i ett brott kan behandla de psykiska och fysiska olägenheter som brottet har orsakat brottsoffret samt komma överens om gottgörelse av dessa via en opartisk medlare. Det är alltid frivilligt att delta i medlingen och båda parterna har rätt att avbryta medlingsprocessen när som helst.

I de flesta fallen styr polisen eller åklagaren ärendet till medling. Parterna kan även själva ta initiativet till att lösa ärendet genom medling och kontakta den lokala medlingsverksamheten. Endast en myndighet kan ta initiativ till medling när det gäller våld i en närrelation. De vanligaste ärenden man medlar i är misshandel, skadegörelse, egendomsbrott och lindriga tvister.

Vid medling möts parterna i brottet och en eventuell uppnådd förlikning kan vad gäller lindrigare brott leda till beslut om att inte väcka åtal. I detta fall avslutas ärendets behandling och man undviker rättegång. Medling kan även leda till domseftergift eller till ett lindrigare straff. Ifall man inte uppnår en förlikning kan åklagaren väcka åtal och på så sätt normalt föra ärendet till behandling i domstol. Åklagaren kan väcka åtal mot den misstänkte även om man har uppnått en förlikning. Även vid förlikning kan man komma överens om skadeersättning.

Du får mer information om medling sett ur offrets synvinkel på alla RIKUs serviceställen. Det lönar sig för brottsoffret att utreda vilken rätt till skadestånd eller andra rättigheter han eller hon skulle kunna ha utanför medlingen innan medlingsprocessen inleds så att han eller hon kan ställa detta i proportion till vad man eventuellt kan uppnå i en medling. Du hittar mer information om medling på Institutet för hälsa och välfärds webbplats .