Quick quit Skip to content

Vad ska jag göra om brottet har skett utomlands?

Brottsofferjouren (RIKU) är en organisation som verkar i Finland och som erbjuder stöd och rådgivning till brottsoffer och hans/hennes närmaste samt till vittnen i brottmål.  Det är möjligt att en person som har råkat ut för ett brott utomlands behöver stöd och rådgivning vad gäller brottsprocessen samt krishjälp när han eller hon återvänder till Finland. Även en utlänning som vistas i Finland kan råka ut för ett brott i Finland och behöver hjälp innan han eller hon återvänder till sitt hemland eller för att utreda ärendet från utlandet.

Att ta hand om en brottsprocess från ett annat land är ofta komplicerat. Brottsofferjouren hjälper offren i processens olika skeden och skapar vid behov kontakter med lokala brottsofferorganisationer.

Det går att kontakta brottsofferjourens serviceställen även från utlandet. Du kan kontakta oss genom att fylla i en kontaktbegäran eller ringa direkt till ett serviceställe.

Den alleuropeiska stödtelefonen 116 006 kopplas till en brottsoffertjänst i det land där samtalet rings. Numret är i bruk i cirka tio EU-länder.

De europeiska brottsofferorganisationernas takorganisation Victim Support Europen (VSE) har kontaktuppgifter till aktörer i europeiska länder som erbjuder stödtjänster. Stödorganisationerna i respektive land känner bäst till praxis och lagar i det landet och RIKU samarbetar med dem.

VSE arbetar för att förbättra offrens ställning i Europa och utveckla samverkansnätverk när det gäller praktiska hjälpinsatser.  EU:s brottsofferdirektiv finns bestämmelser om de rättigheter ett offer som vistas i ett annat medlemsland har (17 artikeln).

Läs mera

Information om brottsoffrens rättigheter (Justitieministeriet) suomeksi | på svenska