Skip to content

Ärendets behandling i tingsrätten

För ärendet bestäms en behandlingsdag. Då hålls den egentliga muntliga rättegången vid tingsrätten. Tingsrätten ber målsäganden, det vill säga barnet, dennes vårdnadshavare eller ställföreträdaren för intressebevakaren, att skicka till domstolen sina anspråk mot den åtalade i skriftlig form. Rättegångsbiträdet hjälper till med detta.

Till målsäganden och vittnen skickas en kallelse till rättegång. Av kallelsen framgår om personlig närvaro vid rättegången är nödvändig. Om målsäganden är personligen närvarande vid rättegången, har han eller hon rätt att ha med sig ett biträde och en stödperson. Du kan be om en stödperson via Brottsofferjouren.

Ett barn behöver vanligen inte personligen komma till rättegången, om han eller hon vid tidpunkten för rättegången är under 15 år och om förhöret har videobandats i samband med förundersökningen. Barnet hörs vid en rättegång genom att se på videoupptagningen.

Vid ett brott mot barn under 15 år representeras offret under förundersökningen och rättegången och hans eller hennes talan förs av en förmyndare eller annan laglig representant (t.ex. intressebevakare). Ett barn som är över 15 år har även rätt att vid sidan av sin representant självständigt föra sin egen talan. Om barnet har hunnit fylla 15 år före tidpunkten för rättegången förhörs han eller hon i allmänhet personligen, även om det finns tillgång till en videoupptagning.

När ett barn som är över 15 år hörs vid en rättegång är det möjligt att använda vissa specialarrangemang för att skydda barnet. Offret kan till exempel höras så att den åtalade förs ut från rättegångssalen under förhöret. I detta fall finns den åtalade i ett annat rum där han eller hon kan höra offrets berättelse men inte kan se henne eller honom. I vissa rättegångssalar används flyttbara skärmar för att förhindra ögonkontakt mellan den åtalade och offret. I modernare rättegångssalar finns endast s.k. vittnesbås, där offret kan sitta bakom spegelglas vilket betyder att den åtalade inte kan se henne eller honom. I vissa sällsynta fall kan det vara möjligt att höra offret eller vittnet endast via en videolänk varvid han eller hon inte alls behöver komma till rättssalen.

Det lönar sig att på förhand diskutera förhöret med en advokat och man kan även kontakta domstolen i frågan. Barnet kan vid behov ordnas möjlighet att bekanta sig med domstolens lokaler före rättegången.

Föräldern är inte skyldig att vara på plats vid rättegången när barnet hörs.  Det överenskoms skilt med barnet eller ungdomen om förälderns närvaro vid rättegången. Om barnet har berättat för sina föräldrar om det som har skett ska man vara förberedd på att föräldrarna kan höras som vittnen under rättegången.

För att skydda barnet hålls rättegångar som gäller sexuellt utnyttjande av barn i regel utan bakom stängda dörrar. Då får inga utomstående närvara vid rättegången. Tingsrätten kan också förordna att målsägandens identitet och handlingarna som gäller ärenden samt domen ska hållas hemliga. Den åtalades namn, brottet som han eller hon dömts för, ersättningar som dömts ut samt straffet är dock alltid offentliga uppgifter.

Parter som är missnöjda med tingsrättens beslut kan söka ändring hos hovrätten eller ansöka om besvärsrätt i högsta domstolen. Närmare information om rättegångens framskridande och andra frågor som rör brottsprocessen hittar du under fliken Ofta ställda frågor och i kapitlet om brottsprocess.

Läs mera

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
Guide till föräldrar: Barn som brottsoffer