Skip to content

Förhör med barn i förundersökningen

I egenskap av brottsoffer, det vill säga målsägande, har barnet samma rättigheter och skyldigheter som alla andra offer. Barnet har rätt till skadeersättning för de skador som har orsakats honom eller henne. Barnet har rätt att låta bli att svara på de frågor som ställs och han eller hon är även skyldig att tala sanning. Utredningen av brottet får inte orsaka barnet ytterligare skada. Barnet ska alltid behandlas enligt ålder och utvecklingsnivå.

Det är viktigt att höra barnet. Förhöret genomförs hos polisen, eller särskilt när det är frågan om små barn, vid en rättspsykiatrisk undersökningsenhet för barn och unga. Största delen av förhören med barn hålls hos polisen. Vid en rättspsykiatrisk undersökningsenhet hörs barnet av en psykolog som specialiserat sig på att intervjua barn. Innan barnet förhörs träffar förhöraren vanligen barnets föräldrar.

Barnet förhörs vanligen 1–3 gånger. Syftet är att på ett så pålitligt sätt som möjligt höra barnets egen berättelse om vad som har hänt. Man använder mycket tid för att skapa en kontakt. Det kan hända att själva brottsmisstanken inte alls behandlas under det första förhöret.

När ett barn förhörs ska hans eller hennes lagliga företrädare (vanligen barnets vårdnadshavare eller ställföreträdaren för intressebevakaren) underrättas om förhöret. Företrädaren har rätt att vara närvarande vid förhöret, om inte denna person själv misstänks för det brott som undersöks.

Det rekommenderas dock att föräldrarna inte är närvarande i förhörsrummet. Det är oftast lättare för förhöraren att skapa ett samarbetsförhållande med barnet om föräldrarna inte är närvarande, och det kan också vara lättare för barnet att berätta om händelsen självständigt. Barnet kan oroa sig för föräldrarnas reaktioner och till och med låta bli att berätta om vissa saker för att skydda sina föräldrar. För tonåringar eller barn som närmar sig tonåren kan det vara svårt att berätta om vissa saker som är viktiga för förundersökningen i föräldrarnas närvaro. Föräldern får absolut inte vara närvarande om det finns en risk att föräldern har ett eget intresse i saken, till exempel om det samtidigt pågår en vårdnadstvist.

Om barnet intervjuas av en psykolog följer polisen intervjun via en videoförbindelse i ett annat rum. Även åklagaren, barnets biträde, ställföreträdaren för intressebevakaren, den misstänktes biträde eller personer som hör till den rättspsykiatriska undersökningsenhetens personal kan följa intervjun via en videoförbindelse.

Förhör med ett barn som är under 15 år videobandas i allmänhet oberoende av om förhöret sker hos polisen eller vid en rättspsykiatrisk undersökningsenhet. Ett barn som är under 15 år behöver vanligen inte vara närvarande vid domstolen för att berätta om händelsen, om hans eller hennes berättelse har videobandats i samband med förundersökningen. Den som misstänks för brottet har rätt att ställa frågor till barnet via den rättspsykiatriska undersökningsenhetens intervjuare eller polisen.

När ett barn har kallats in för förhör ska han eller hon inte ”tränas” inför förhöret. Man kan, enligt barnets utvecklingsnivå, säga att han eller hon ska gå till ett ställe där han eller hon får prata med en tant/farbror/polis, och att många barn och unga går till detta ställe för att prata. Där får barnet prata och berätta om olika saker som hör till hans eller hennes liv, såsom skolan, kompisarna, hemmet osv. Föräldrarna ska boka förhörstiden så att den passar in i barnets dagsrutiner och se till att barnet har vilat och ätit före förhöret.

Läs mera

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
Guide till föräldrar: Barn som brottsoffer