Skip to content

Vad är en intressebevakare?

Om den misstänkte i ett brott som riktar sig mot ett barn är barnets vårdnadshavare eller vårdnadshavarens släkting, kan vårdnadshavaren inte företräda barnet. Detta betyder att om en av föräldrarna misstänks för ett brott som riktar sig mot barnet, kan ingendera av föräldrarna vara barnets intressebevakare i ärendet. I dessa fall förordnas det en ställföreträdare för intressebevakaren.

När barnets vårdnadshavare eller vårdnadshavarens närmaste misstänks för brott mot barnet inleds i allmänhet, utöver brottsprocessen, en barnskyddsprocess. Då är det förnuftigt att samma intressebevakare företräder barnet i såväl barnskyddsärendet som i brottmålet.

Myndigheterna sörjer för skaffandet av intressebevakaren. Undersökningsledaren kan inlämna en ansökan till domstol om förordnande av intressebevakare. Ansökan kan även lämnas av åklagaren, magistraten eller socialmyndigheterna. Intressebevakarens förordnande gäller tills det brottmål för vars förundersökning förordnandet har givits har slutbehandlats. De kostnader som förordnandet av en intressebevakare orsakar samt intressebevakarens arvode betalas av staten.

Läs mera

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
Guide till föräldrar: Barn som brottsoffer