Skip to content

Barn och ungdomar som brottsoffer

Barn och unga möter brott i olika vardagliga situationer och miljöer, såsom hemma, i skolan, på fritiden och på nätet. Brotten kan vara olika våldsformer eller så kan de riktas mot till exempel egendom. Barn och unga är ofta i svagare ställning än vuxna då de faller offer för brott eftersom de inte alltid nödvändigtvis förstår att de fallit offer för brott eller känner till sina rättigheter. Ofta identifierar de inte heller att de behöver hjälp och de vet inte var de kan få hjälp.

Exempel på brott mot barn och ungdomar:

  • Misshandel (t.ex. slå)
  • Kränkningar (till exempel spridning av falsk information)
  • Spridning av information som kränker integriteten (till exempel spridning av privat information)
  • Våldtäkt (till exempel tvång till samlag)
  • Sexuella trakasserier (till exempel sexuell beröring)
  • Skada (t.ex. förstörelse av egendom)

Barn och unga kan få olika slags symptom på grund av brottserfarenheten och det är viktigt att symptomen identifieras. Vårdnadshavarna och de professionella kan stöda barn och unga som blivit utsatta för brott. Man kan försöka förebygga brott mot barn och unga. Man tar särskild hänsyn till barn och unga i brottsutredningar och brottsprocessens olika skeden.

Läs mera