Skip to content

Stödjande av barn och unga

Vårdnadshavarnas stöd

En traumatisk upplevelse påverkar förutom offret själv även dennes närstående. Det är viktigt att barn och unga upplever att de uppskattas som sådana de är. Uppfattningen om att de själva är värdefulla och accepterade stärker självkänslan och hjälper i svåra situationer. Barn och unga behöver stöd av vuxna för att utveckla och upprätthålla självkänslan och självuppskattningen samt kunskap och färdigheter som hjälper dem att klara av att ta sig igenom svåra situationer.

Då barn eller unga berättar om sina erfarenheter är det bra att säga att de agerat rätt då de berättar om det som skett. Det är viktigt att berätta åt barnet eller den unga att hen inte är skyldig till händelsen och betona gärningsmannens ansvar för brottet. Man ska alltid förhålla sig allvarligt till berättelsen. Det brottsoffret ska aktivt erbjudas stöd och hjälp. Det är bra om vårdnadshavaren frågar om det som skett och ger tid att berätta om och hantera händelsen. Barn eller unga ska inte skuldbeläggas, misstänkas eller förminskas för det som skett. Det viktigaste är att erbjuda en vuxens trygga närvaro samt möjligheten att diskutera och att bli hörd. Barn och unga gagnas också av att vardagen fortsätter som vanligt. En fortsatt vardag och omsorg av grundläggande behov stärker känslan av trygghet och hjälper till att klara sig.

Det är uppskakande och emotionellt belastande för vårdnadshavare då egna barn blir utsatta för brott. Vuxna kan tänka, känna eller processa brottshändelsen på ett annat sätt än den unga. Som närstående till ett brottsoffer kan det vara svårt att uppfatta händelserna och hur barnet fallit offer för brottet. Brottsupplevelsen hos barn och unga kan väcka många olika slags känslor hos de vuxna, såsom skam, skuld och ångest. Känslor av skuld kan även uppstå från att man inte klarat av att skydda barnet. Det är viktigt att även vårdnadshavarna själva får stöd för att orka och klara av att agera trots krisen. På så sätt kan de bäst hjälpa barnet eller den unga att återhämta sig från brottsupplevelsen.

Stödet av en vän

En vän är ofta den första man berättar om en chockerande händelse åt och man söker stöd, hjälp och råd av vännen. En god vän lyssnar, visar medkänsla, finns där som hjälp och stöd i den svåra livssituationen. En person som fallit offer för brott kan uppleva olika och snabbt varierande känslotillstånd. Personen kan uppleva skuldkänslor, skam, hat, hjälplöshet och rädsla. Personen kan ha koncentrationssvårigheter, sömnsvårigheter, mardrömmar eller ökad droganvändning. Det är även normalt att brottsoffret inte orkar hålla kontakten med sina vänner och att hen vill vara ensam. Å andra sidan kan det verka som att brottet inte alls påverkar brottsoffret. Behovet av hjälp syns inte alltid utåt men det är ändå viktigt att finnas där som stöd och hänvisa brottsoffret till hjälp. Stöd din vän att söka hjälp även om du är osäker på om ett brott har skett.

Genom att gång på gång prata om händelsen försöker offret överleva genom att nöta bort det som skett. Även om du skulle tycka att det är tungt att lyssna på samma historia om och om igen kan det ha väldigt stor betydelse för vännen. Genom att berätta för dig visar vännen också att hen tror på att just du förstår situationen. Du ska dock inte bli sårad om din vän inte vill berätta precis allt som skett eller inte berättar något alls. Ibland är händelsen så svår att man inte klarar av att berätta åt någon. Din vän som fallit offer för brott kanske också vill skydda dig och sina övriga närstående från den svåra händelsen. En person som fallit offer för sexuellt våld kan känna skuld, skam eller så kommer hen helt enkelt inte ihåg något av händelsen. Det är bra att uppmuntra offer att tala med någon pålitlig vuxen eller att till exempel kontakta Brottsofferjouren.

Som vän kan du uppleva det svårt att hjälpa. Då du som vän får höra en chockerande händelse kan denna även inverka på ditt eget välbefinnande och orsaka liknande känsloreaktioner som offret. Ta hand om dig själv och bär inte alltför stor börda som vän. Om det som din vän berättar chockerar eller gör dig rädd kan du även söka hjälp åt dig själv genom att tala med någon pålitlig vuxen eller ta kontakt med Brottsofferjouren. Berätta inte till andra vänner om det som din vän berättat åt dig i förtroende.

Professionellt stöd

Det viktigaste vid bemötandet av brottsoffer är human interaktion och äkta omsorg samt bemötande och lyssnande som hjälper offret att hantera sin erfarenhet och inge hopp om att klara sig. Barn och unga behöver en vuxen som tar tag i situationen eftersom barn och unga kan ha svårt att förstå brottet som begåtts. En respektfull och deltagande diskussion ger möjlighet att hantera ärendet och att tryggt berätta om det som skett.

Bemötandet av brottsoffer kan väcka olika känslor hos den professionella, såsom förvirring, misstro, ovisshet. Bemötandet av offer kan inverka både professionellt och personligt på arbetstagaren. Som professionell är det viktigt med tanke på den egna orken att identifiera känslorna och acceptera och hantera dem för att kunna bemöta offren professionellt.

Vid bemötandet av brottsoffer är det viktigt att hålla sig lugn och ge barn eller unga tillräckligt med tid. Om det är första gången som en minderårig berättar om brottet är det viktigast att finnas där som stöd och hänvisa offret att söka hjälp. I det här skedet behövs inga exakta detaljer och de frågorna kan med fördel överlämnas åt polisen. Det är bra att anteckna det som offret självmant berättar. Alltför ingående frågor om brottet kan försvaga polisens möjlighet att undersöka brottet eftersom de kan tolkas som att man leder offret.

Professionella som arbetar med minderåriga är skyldiga att göra barnskyddsanmälan och anmälan till polisen ifall situationen så kräver. Offrets rädsla kan minskas med faktainformation om vad ärendet innebär och vad som eventuellt kan hända i framtiden. Ett ärligt och konfidentiellt bemötande av barn eller unga hjälper dem att klara sig ur brottserfarenheten. Det krävs ingen särskild kompetens av personen som hjälper för att ge ett äkta bemötande och att visa sympati.

Läs mera