Skip to content

Barnskyddet

Vad är barnskydd?

Syftet med barnskyddet är att hjälpa och stöda personer under 18 år i svåra livssituationer. Barnskyddets uppgift är även att stöda hela familjen och den närmaste kretsen. Barnskyddsmyndigheterna är kommunens eller stadens socialarbetare som är verksamma och fattar beslut på basis av barnskyddslagen.

Vad sker efter en barnskyddsanmälan?

En barnskyddsanmälan kan göras av vilken vuxen som helst som är orolig för den minderåriga eller dennes familj. En minderårig kan även be någon vuxen att göra en anmälan i dennes namn. Barnskyddsanmälan görs till exempel genom att ringa till socialkontoret. Under veckoslut samt i brådskande fall kan anmälan göras till socialjouren.

Vuxna som arbetar med minderåriga är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om oro väcks. Dessutom måste de även göra en anmälan till polisen om de misstänker att en minderårig blivit utsatt för ett allvarligt brott, till exempel sexualbrott eller misshandel.

Vad sker efter en barnskyddsanmälan?

TÄHÄN KUVA

Efter anmälan utreder barnskyddsmyndigheten om den minderårigas situation förutsätter åtgärder av barnskyddet eller eventuell brådskande hjälp. Därefter fattar socialarbetaren beslut om eventuell barnskyddsutredning.

Då behov om barnskyddsutredning framkommer hör det till praxisen att den görs tillsammans med den minderåriga och vårdnadshavarna. Man träffar familjen, den minderåriga och vårdnadshavarna personligen. Den minderåriga ges möjlighet att berätta sin egen synvinkel och ge sina egna önskemål i ärendet. Under gemensamma träffar funderar man över eventuella förändringsbehov i familjen samt vid behov kommer överens om fortsatta åtgärder. Om det i utredningen inte framkommer behov av åtgärder av barnskyddet avslutas barnskyddsåtgärderna där.

Det är endast i extremfall som situationen kan vara så problematisk att den minderårigas välmående måste tryggas genom brådskande omhändertagande eller placering. Den här typen av problem kan till exempel vara hemförhållanden eller allvarlig försummelse gällande skötseln eller omvårdnaden av den minderåriga, till exempel misshandel eller sexuellt utnyttjande. Ibland kan även den minderårigas egna problematiska beteende såsom till exempel brottslighet, självdestruktivitet eller väldigt aggressiva beteende eller användning av droger orsaka brådskande placering.

Barnskyddsklientens rättigheter

Barnskyddsklienten har rätt att få information om barnskyddsåtgärder gällande sig själv. Personer över 12 år har även rätt att föra talan gällande frågor som berör personen själv. Rätten att föra talan berättigar till att berätta sin åsikt och sina önskemål gällande beslut som berör en själv. Minderåriga har rätt att veta vilka beslut som ska fattas och varför och kunna överklaga besluten. Besluten kommer skriftligen och vanligtvis medföljer även anvisningar för överklagan. En person under 12 år har även rätt att yttra sina egna åsikter och önskemål gällande ärenden och beslut som berör personen själv.

Läs mera