Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Taageerada Dhibanaha Finland (RIKU) – Servicebroschyr på somaliska

Servicebroschyr, somaliska (pdf)

Esikatselukuva somalinkieliseen palveluesitteeseen

Taageerada Dhibanaha Finland (RIKU) waxay hagaan oo taageeraan dhibanayaasha dambiga, qaraabadooda iyo marqaatiyada dambiga.

Nala soo xiriir haddii:

 • aad tahay dhibanaha dambiga
 • aad la kulantay dambi
 • qaraabadaada uu dhibanaha dambiga yahay
 • aad ka shakisay inaad tahay dhibanaha dambiga oo aad rabtid inaad ka hadashid waaya aragnimadaada iyo/ama aad heshid tallo wax ku ool ah

Adeegyadeena si buuxdo ayay qarsoodi u yihiin. Waxaad nagala soo xiuriiri kartaa taleefon ahaan ama onleenka – sidoo kale si qarsoodi ah. Waxaad sidoo kale ka codsan kartaa kulanka waji ku wajiga mid ka mid ah xafiisyadeena. Ma siineyno warbixin ku saabsan dacwadaada qof walba iyada oo aan jirin ogolaanshahaaga.

ONLEENKA

Websaydka Riku.fi wuxuu ku bixiyaa warbixin luuqado kala duwan ee ku saabsan RIKU iyo ku saabsan nidaamyada dambiilaha.

I-meelka help@riku.fi ee loogu tallogalay taageerada iyo tallada haddii laga shakiyo ka ganacsiga aadanaha ama ka faa’ideysiga shaqada. Waxaad ku soo qori kartaa luuqadaada.

RIKUchat waa adeega waqti dhab ah oo inta badan af Finnish. riku.fi

TALEEFON AHAAN

QADKA CAAWINTA QARANKA 116 006
Isniinta–Jimcaha 9 AM illaa 8 PM (inta badan af Finnish)

Qadka caawinta Tallada Sharciga 0800 161 177
Isniinta–Qamiista 5 PM illaa 7 PM (af Finnish)

WAJI KU WAJI

Xafiisyada RIKU ee agagaarka Finland waxay bixiyaan taageero bilaash ah. Waxaan isticmaali karnaa turjubaan oo ku waajib ah qarsoodi adag. Warbixinta xiriirka ee riku.fi.

Waxaad sidoo kale weydiisan kartaa qof taageero ah, oo kula kulmi karo, kula hadli karo oo bixin karo tallo wax ku ool ah. Waxay sidoo kale kula aadi karaan saldhiga booliska ama maxkamada.

RIKU waa hay’ad aan faa’ido doon aheyn (NGO) oo aan laheyn ku xirnaanshaha siyaasada ama diinta.

RIKU waxay siisaa adeegyo dhibanayaasha oo dhan ee ka ganacsiga aadanaha iyo qaababka kale ee sahminta shaqada

Miyaa adiga ama qaraabadaada kuu dhow la kulanteen kuwa ka mid ah kuwa xiggo?

 • Ma jiraa qof kugu cadaadinayo inaad sameysid wax sharci daro ah ama wax kale ee aadan rabin inaad sameysid?
 • Ma jiraa qof (tusaale ahaan sey, qaraabo, badrooni) xakameynayo waxa aad sameysid ama xiriirkaaga dadka kale?
 • Miyaa la sheegay inaad lacag ka qabtid qof oo imaanshaha Finland ama miyaad horaan qof u siisay lacag
 • Miyaa laguu sheegay in dib laguu celinayo ama aad weyneysid sharciga daganaanshaha haddii aadan u hogaansamin?
 • Miyuu qof kuugu hanjabayaa wadaagista warbixin shaqsi ah ee adiga kugu saabsan?
 • Ma ka baqeysaa in tusaale ahaan badroonigaaga ama saygaaga kugu sababayo adiga ama qaraabadaada waxyeelo haddii aad ku diidid iyaga ama ka tagtid shaqada ama xiriirka?
 • Miyay ku dhaaftay shaqada aad u timid inaad sameysid ama sharuudahee ayay quseysaa?
 • Miyaa laguu balanqaaday mushaar ka sareeyo waxa dhabtii lagu siinayay?
 • Miyaad caadi ahaan shaqeysaa wax ka badan shan maalmood ama wax ka badan 8 saacadood maalintii iyada oo aan jirin lacag bixin dheeraad ah?
 • Miyuu qof ku qaatay deymo magacaaga ama kugu qalqaaliyay inaad saxiixdid dokumintiyo aadan fahmin?
 • Ma jiraa qof isticmaalayo koontada bangigaaga ama xakameynayo dhaqaalahaaga?

Haddii aad ku jawaabtay haa oo mid ka mid ah ama kuwa badan oo su’aalahaan, fadlan la xiriir help@riku.fi oo luuqad walba ama la xiriir mid ka mid ah lambarada ee riku.fi/trafficking.

Servicebroschyr, somaliska (pdf)

LÄS MER

Guider
Servicebroschyrer på olika språk