Send feedback QuitQuick quit Skip to content

องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมใน ฟินแลนด์ (RIKU) – Servicebroschyr thai

Servicebroschyr, thai (pdf)

Esikatselukuva thainkielisestä palveluesitteestä

องค์กรช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมใน ฟินแลนด์ (RIKU) ให้คำแนะนำและช่วยเหลือผู้ เสียหายจากอาชญากรรม ผู้ใกล้ชิด และพยานผู้รู้
เห็นอาชญากรรม

ิดต่อเราหาก:

 • คุณเป็นผู้เสียหายจากอาชญากรรม
 • คุณเป็นพยานผู้รู้เห็นอาชญากรรม
 • คนใกล้ชิดของคุณเป็นผู้เสียหายจาก อาชญากรรม
 • คุณสงสัยว่าคุณอาจเป็นผู้เสีายจากอาชญากรรม และต้องการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์และ/ หรือต้องการคำแนะนำ

บริการของเรานั่นเป็นความลับอย่างแท้จริง คุณ สามารถติดต่อเราผ่านทางโทรศัพท์หรือทาง ออนไลน์โดยสามารถติดต่อมาแบบไม่ระบุตัวตนได้
นอกจากนั้นคุณยังสามารถขอรับบริการเป็นการ ส่วนตัวที่สำ นักงานของเรา เราจะเก็บรักษาความ ลับไว้และจะไม่เผยแพร่รายละเอียดส่วนตัวของ
คุณให้แก่ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณ

ออนไลน์

เว็บไซต์ Riku.fi มีข้อมูลจำ นวนมากในภาษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับริคุและกระบวนการทางอาญา

อีเมล help@riku.fi สำ หรับการให้ความช่วย เหลือและให้คำแนะนำ หากคุณสงสัยว่ามีการค้า มนุษย์หรือขูดรีดแรงงาน คุณสามารถเขียนอีเมลถึงเรา
ด้วยภาษาของคุณเอง

RIKUchat เป็นบริการแบบเรียลไทม์ที่ให้บริการ ส่วนใหญ่ในภาษาฟินน์ riku.fi

โทรศัพท์

สายด่วนช่วยเหลือทั่วประเทศ 116006
จันทร์ – ศุกร์ 9:00 น. ถึง 20:00 น. (ส่วนใหญ่เป็นภาษาฟินน์)

สายด่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำ ด้านกฎหมาย ทั่ว 0800161177
จันทร์ – ศุกร์ 17:00 น. ถึง 19:00 น. (เป็นภาษาฟินน์)

รับบริการเป็นการส่วนตัว

สำ นักงานริคุทั่วฟินแลนด์มีบริการให้ความช่วย เหลือโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย พวกเราสามารถใช้ ล่ามที่มีความน่าเชื่อถือได้เสมอ สามารถหาข้อมูล ได้ที่
เว็บไซต์ riku.fi

คุณสามารถขอพบกับเจ้าหน้าที่ให้ความช่วย เหลือประจำตัว ซึ่งเจ้าหน้าที่จะพบปะพูดคุยกับ คุณ และให้คำแนะนำ เกี่ยวกับขั้นตอนการดำ เนินการ
อีกทั้งยังสามารถอยู่กับคุณทั้งในการสอบสวนโดยเจ้า หน้าที่ตำ รวจและในการไต่สวนในชั้นศาลได้

RIKU (ริคุ) องค์กรที่ไม่ใช่องค์กรของรัฐ (NGO) โดยไม่แสวงผลในทางการเมืองหรือศาสนา

RIKU มีให้บริการแก่ผู้ถูกเอารัดเอา เปรียบหรือผู้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์

คุณหรือคนใกล้ชิดของคุณเคยเผชิญกับเหตุการณ์ต่อ ไปนี้หรือไม่

 • มีคนกดดันให้คุณทำสิ่งที่ผิดกฎหมายหรืออย่างอื่นที่ คุณไม่ต้องการทำ หรือไม่
 • มีใครบางคน (เช่น คู่สมรส ญาติ นายจ้าง) ควบคุม สิ่งที่คุณทำ หรือการสื่อสารกับผู้อื่นหรือไม่
 • มีใครบางคนบอกคุณว่าคุณเป็นหนี้ใครบางคนจาก การมาฟินแลนด์หรือคุณจ่ายเงินให้ใครไปแล้วหรือ ไม่
 • คุณเคยได้รับแจ้งว่าคุณจะถูกเนรเทศหรือสูญเสียใบ อนุญาตพำ นักอาศัยหากคุณไม่ปฏิบัติตามหรือไม่
 • มีคนข่มขู่คุณให้แชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่
 • คุณกลัวว่านายจ้างหรือคู่สมรสของคุณจะทำ ให้คุณ หรือคนใกล้ชิดได้รับอันตราย หากคุณไม่เห็นด้วย กับพวกเขา ออกจากงาน หรือจบความสัมพันธ์
  หรือไม่
 • มีการตกลงกันว่าจะให้คุณทำ งานอย่างอื่น ที่เป็น คนละอย่างกับงานที่คุณจำ เป็นต้องทำ นี้หรือไม่
 • มีการสัญญาว่าจะจ่ายเงินเดือนให้คุณมากกว่าเงินที่ คุณได้รับจริง ๆ หรือไม่
 • คุณทำ งานมากกว่าห้าวันต่อสัปดาห์หรือมากกว่า 8 ชั่วโมงต่อวันโดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลาหรือไม่
 • มีใครมาทวงหนี้ที่เป็นชื่อของคุณหรือให้คุณเซ็น เอกสารที่คุณไม่เข้าใจหรือไม่
 • มีคนใช้บัญชีธนาคารของคุณหรือควบคุมการเงิน ของคุณหรือไม่

หากตอบว่าใช่หนึ่งข้อหรือมากกว่า กรุณาติดต่อ help@riku.fi ด้วยภาษาใดก็ใด หรือติดต่อโทรศัพท์ ไปยังหมายเลขใน riku.fi/trafficking

Servicebroschyr, thai (pdf)

LÄS MER

Guider
Servicebroschyrer på olika språk