Quick quit Skip to content

Anmälningsskyldigheter

Då man jobbar med minderåriga råkar man ut för situationer där man måste göra en barnskydds- och/eller brottsanmälan om barnet eller den unga. Personer som arbetar med barn och unga ska göra barnskydds- och brottsanmälan om de i sitt arbete möter en minderårig som har fallit offer för till exempel misshandel eller sexualbrott. Det är bra att fördjupa sig i anmälningsskyldigheterna redan på förhand så att man vet hur man ska agera i situationen. Det är bra att komma ihåg att minderåriga behöver vuxna i sitt liv som ingriper i allvarliga situationer och säkerställer att de får hjälp.

Personer som arbetar med barn och unga ska göra barnskydds- och brottsanmälan om de i sitt arbete möter en minderårig som fallit offer för till exempel misshandel eller sexualbrott.

Då oro väcks för en minderårig
•    Tala om oron
•    Ta reda på barnets eller den ungas situation
•    Säkerställ barnets eller den ungas säkerhet
•    Berätta om dina eventuella skyldigheter
•    Berätta vad anmälningarna innebär och vad de eventuellt leder till
•    Gör anmälan till barnskyddet
•    Gör anmälan till polisen
•    I akuta situationer ringer du nödcentralen
•    Följ med till tjänsterna och säkerställ fortsatt hjälp
•    Ta även hand om din egen ork

Det är viktigt att på förhand reda ut hur och vart anmälan görs så att man vet hur man agerar då situationen uppkommer. Det är bra att ta reda på polisens och socialkontorets kontaktuppgifter med avseende på anmälan. Man kan göra upp egna direktiv om anmälningarna på arbetsplatsen. Polisen och barnskyddet kan alltid konsulteras utan att nämna barnets eller den ungas namn då oro väckts. Nätverkande med myndigheterna förbättrar samarbetet och underlättar anmälningarna.

“Polisen och barnskyddet kan alltid konsulteras utan att nämna barnets eller den ungas namn då oro väcks!”

 Barnskyddsanmälan:

 • Gör en anmälan då du bedömer att det finns skäl att utreda en under 18-årings behov av barnskydd
 • Grunden till anmälan kan utgöras av väldigt olika orosmoment som är relaterade till behovet av barnets vård och omsorg, omständigheter som äventyrar utvecklingen eller eget beteende
 • Gör anmälan trots att barnet eller vårdnadshavarna motsätter sig
 • Informera barnet och vårdnadshavarna om anmälan om det inte är klart farligt för barnet
 • Berätta för den minderåriga vad en barnskyddsanmälan innebär och vilka eventuella åtgärder den leder till, till exempel stöd för familjen
 • Betona att syftet med barnskyddsanmälan är att hjälpa barnet
 • Påminn att barnskyddets utgångspunkt alltid är barnets bästa

Anmälan till polisen:

 • Gör en anmälan till polisen om du får kännedom om att till exempel en minderårig utsatts för sexualbrott eller misshandel
 • Gör anmälan trots att barnet eller vårdnadshavarna motsätter sig
 • Informera barnet och vårdnadshavarna om anmälan om det inte är klart farligt för barnet
 • Berätta för den minderåriga vad anmälan till polisen innebär och vilka åtgärder den eventuellt leder till, till exempel inledande av undersökning av misstanke om brott
 • Betona att polisens och andra myndigheters syfte är att hjälpa barnet
 • Påminn om att man får hjälp av Brottsofferjouren i en eventuell brottsproces

Om du får kännedom om planer på ett grovt brott ska detta anmälas antingen till myndigheterna eller till den som hotas av faran. Ett grovt brott under planering kan till exempel vara planering av våldtäkt, dråp eller grov misshandel. Det kan också vara fråga om till exempel skolhot.

Lagarna som stöder anmälningsskyldigheten

Barnskyddslagen (417/2007)

5 kap. Inledande av klientrelationer inom barnskyddet

25 § (12.2.2010/88) Anmälningsskyldighet

“Är skyldiga att utan dröjsmål och trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till det organ som ansvarar för socialvården i kommunen, om de i sin uppgift fått kännedom om ett barn för vars del behovet av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller barnets eget beteende kräver att behovet av barnskydd utreds.”

Barnskyddslagen (417/2007)

5 kap. Inledande av klientrelationer inom barnskyddet

25 § (12.2.2010/88) Anmälningsskyldighet

“Skyldighet att trots sekretessbestämmelserna göra en anmälan till polisen, när de på grund av omständigheter som de har fått kännedom om i sin uppgift har skäl att misstänka att ett barn utsatts för: 1) en gärning som är straffbar som sexualbrott enligt 20 kap. i strafflagen (39/1889), eller 2) en gärning som är straffbar som brott mot liv och hälsa enligt 21 kap. i strafflagen och vars föreskrivna maximistraff är fängelse i minst två år.”

Strafflagen (39/1889)

15 kap. Om brott mot rättskipning (24.7.1998/563)

10 § (24.7.1998/563) Underlåtenhet att anmäla grovt brott

“Den som vet att *lista med brott* är på färde, men underlåter att i tid medan brottet ännu kan förhindras underrätta myndigheterna eller den som hotas av brottet, ska, om brottet eller ett straffbart försök därtill sker, för underlåtenhet att anmäla grovt brott dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.”