Quick quit Skip to content

Barnskyddet

Syftet med barnskyddet är att hjälpa och stöda personer under 18 år i svåra livssituationer. Barnskyddets uppgift är även att stöda hela familjen och den närmaste kretsen. Barnskyddsmyndigheterna är kommunens eller stadens socialarbetare som är verksamma och fattar beslut på basis av barnskyddslagen.

Vad är en barnskyddsanmälan?

En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst som är orolig för den minderåriga eller dennes familj. En minderårig kan även be någon vuxen att göra en anmälan i dennes namn. Barnskyddsanmälan görs till exempel genom att ringa till socialkontoret. Under veckoslut samt i brådskande fall kan anmälan göras till socialjouren.

En barnskyddsanmälan kan göras av vem som helst som är orolig över den minderåriga eller dennes familj

Vuxna som arbetar med minderåriga är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om oro väcks. Dessutom måste de även göra en anmälan till polisen om de misstänker allvarligt brott riktat mot en minderårig, till exempel sexualbrott eller misshandel.

Vad sker efter en barnskyddsanmälan?

 • Efter anmälan utreder en socialarbetare eller annan arbetstagare inom barnskyddet omedelbart behovet av brådskande barnskydd och genomför eventuella brådskande barnskyddsåtgärder
 • Därefter utreder socialarbetaren eller annan barnskyddsmyndighet hurudana tjänster eller stödåtgärder som behövs samt utreder behovet av barnskydd
 • Utredningen görs i samarbete med den minderåriga och dennes vårdnadshavare samt vid behov med andra nära människor till den minderåriga
 • Familjen, den minderåriga och vårdnadshavarna träffas personligen
 • Den minderåriga ges möjlighet att berätta sin egen synvinkel och ge sina egna önskemål i ärendet
 • Under gemensamma träffar funderar man över eventuella förändringsbehov i familjen samt vid behov kommer överens om fortsatta åtgärder
 • Om det i utredningen inte framkommer behov av åtgärder av barnskyddet avslutas barnskyddsåtgärderna där

Det är endast i extremfall som situationen kan vara så problematisk att den minderårigas välmående måste tryggas genom brådskande omhändertagande eller placering. Den här typen av problem kan till exempel vara hemförhållanden eller allvarlig försummelse gällande skötseln eller omvårdnaden av den minderåriga, till exempel misshandel eller sexuellt utnyttjande. Ibland kan även den minderårigas egna problematiska beteende såsom till exempel brottslighet, självdestruktivitet eller väldigt aggressiva beteende eller användning av droger orsaka brådskande placering.

Barnskyddsklientens rättigheter

 • Barnskyddsklienten har rätt att få information om barnskyddsåtgärder om sig själv.
 • Barn över 12 år har även talan i ärenden som rör dem själva vilket ger dem rätt att uttrycka sina åsikter och önskemål om beslut som rör dem själva
 • Barn under 12 år har också rätt att uttrycka sina egna åsikter och önskemål om ärenden och beslut som rör dem själva
 • Minderåriga har rätt att veta vilka beslut som fattas och varför
 • Klienten har rätt att överklaga beslutet (besluten kommer skriftligen och vanligtvis medföljer anvisningar för överklagande)

Läs mera