Send feedback QuitQuick quit Skip to content

Minderårig i rättsprocessen

Förhör av barn i förundersökning

Som brottsoffer, dvs. målsägande, har barn samma rättigheter och skyldigheter som andra offer.

 • Rätt till skadestånd för skador
 • Rätt att inte svara på frågor som ställs men om hen yttrar sig är hen skyldig att tala sanning

Utredningen av brottet får inte orsaka ytterligare skada för barnet. Barnet ska alltid bemötas enligt ålder och utvecklingsnivå. Det är viktigt att förhöra barnet.

 • Förhöret sker antingen hos polisen eller en rättspsykiatrisk undersökningsenhet för barn och ungdomar särskilt då det är fråga om små barn
 • Innan barnet förhörs träffas personen som förhör vanligtvis barnets föräldrar
 • För att få en så tillförlitlig berättelse om händelserna som möjligt förhörs barnet vanligtvis 1-3 gånger
 • Barnets lagliga företrädare (vanligtvis vårdnadshavaren eller den ställföreträdande intressebevakaren) underrättas om förhöret av barnet
 • Företrädare för barn under 15 år har rätt att närvara med barnet vid förhöret om inte företrädaren själv är misstänkt för brottet

Föräldrarnas närvaro i förhörsrummet rekommenderas dock inte. Närvaro kan t.ex. genomföras via video från ett annat rum. Det är ofta lättare för personen som förhör att skapa ett samarbetsband med barnet utan föräldrarnas närvaro och det kan vara naturligare för barnet att självständigt berätta om det som hänt. Barn kan oroa sig för föräldrarnas reaktioner och barnet kan till och med låta bli att berätta något för att skydda sina föräldrar. Det kan vara svårt för en tonåring eller en ung som närmar sig tonåren att berätta om vissa saker som är väsentliga med avseende på förundersökningen om föräldrarna är närvarande i samma rum.

Inspelning av förhöret

 • Om offrets berättelse har spelats in redan under förundersökningen och den misstänkte har reserverats tillfälle att ställa frågor behöver man nödvändigtvis inte vara på plats under rättegången i vissa situationer
 • Förhör med barn under 15 år spelas vanligtvis in på en ljud- och bildupptagning oberoende av om förhöret sker hos polisen eller vid en rättspsykiatrisk enhet för barn och unga
 • Inspelningen skrivs upp ord för ord och texten bifogas till förundersökningsprotokollet
 • I allmänhet behöver inte barn under 15 år personligen närvara vid domstolen för att berätta om händelsen
 • Den brottsmisstänkte har rätt att genom personen vid rättspsykiatriska enheten för barn och unga eller polisen ställa frågor till barnet
 • Förhör med 15–17-åriga barn kan även spelas in på ljud- och bildupptagningar och inspelningen kan användas som bevis i rättegången om barnet behöver särskilt skydd i synnerhet med beaktande av hens personliga omständigheter och brottets natur eller om det är fråga om sexualbrott som avses i 20 kap 1, 2, 4, 5, 6, 7 eller 7 b § i strafflagen och barnet inte vill komma till rättegången för förhör
 • Förhör med ett offer för sexualbrott, som avses i 20 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 eller 7 b § i strafflagen, som fyllt 18 kan även spelas in om förhör under rättegången kan äventyra hens hälsa eller orsaka annan motsvarande betydande skada

Hur diskuterar man med barnet före ett förhör?

 • Diskutera så lite som möjligt med barnet just före förhöret
 • Om barnet berättar något kan du anteckna detta
 • Ställ inte ledande frågor: ”Utsatte hen dig för något hemskt?”
 • Du kan berätta om förhöret enligt barnets åldersnivå “Du ska till ett ställe där du kan diskutera om allt möjligt. Du får berätta om skolan, hemmet, kompisarna osv. Det är många barn och unga i olika åldrar som är där och diskuterar!”
 • Kom även ihåg att förhörstiden passat in i barnets dagliga rutiner och att barnet har vilat och ätit före förhöret

Behandlingen av brottmål i tingsrätten

Om åklagaren beslutar att väcka åtal behandlas brottmålet i tingsrätten. En behandlingsdag bestäms för ärendet då den egentliga muntliga rättegången hålls i tingsrätten. Tingsrätten ber barnets vårdnadshavare eller ställföreträdande intressebevakaren att skicka sina anspråk mot den åtalade till domstolen. Rättsbiträdets uppgift är att utarbeta och lämna in anspråken.

 • Ett barn under 15 år som fallit offer för brott företräds av vårdnadshavaren eller någon annan laglig företrädare, t.ex. en intressebevakare, i förundersökningen och domstolen.
 • En minderåriga som har fyllt 15 år använder sin vårdnadshavare eller annan laglig företrädare vid sidan av sin självständiga rätt att föra talan
 • Ett barn behöver vanligtvis inte vara på plats personligen vid rättegången om hen vid tidpunkten för rättegången är under 15 år och om förhöret har spelats in på ljud- och bildupptagning i samband med förundersökningen och om den åtalade reserverats tillfälle att ställa frågor
 • Förhör av barn under en rättegång sker genom att man tittar på ljud- och bildupptagningen.
 • På samma sätt kan man även förhöra 15–17-åriga barn om barnet är i behov av särskilt skydd eller om det är fråga om sexualbrott som avses i 20 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 eller 7 b § i strafflagen och om barnet inte vill komma till rättegången för förhör
 • På samma sätt kan man även förhöra ett offer för sexualbrott, som avses i 20 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7 eller 7 b § i strafflagen, som fyllt 18 om förhör under rättegången kan äventyra offrets hälsa eller orsaka annan motsvarande betydande skada

Då ett barn över 15 år personligen förhörs under rättegången är det möjligt att använda sig av specialarrangemang för att skydda barnet.

 • Vid tingsrätten finns fristående skärmar som man kan be om som insynsskydd i salen
 • Offret kan t.ex. förhöras så att den åtalade under förhöret flyttas från salen till ett annat rum där hen kan höra offrets berättelse men inte se offret
 • I nyare rättssalar finns vittnesbås för de som är rädda där offret kan sitta bakom ett spegelglas där den åtalade inte kan se offret
 • I vissa sällsynta fall kan det vara möjligt att höra offret eller vittnet enbart via videoförbindelse varmed de inte alls behöver närvara i rättssalen

Det lönar sig att på förhand tala om förhöret med eget biträde som sedan kan be om t.ex. insynsskydd till tingsrätten. Vid behov är det möjligt att låta barnet bekanta sig med domstolens utrymmen

Vad är offentligt och vad är hemligt?

 • Rättegångar som gäller sexualbrott ordnas vanligtvis bakom stängda dörrar
 • Då tillåts inga utomstående, dvs. publik, i sessionssalen
 • Offrets identitet förordnas att hållas hemliga och likaså handlingarna, men domen hemlighålls nödvändigtvis inte helt
 • Den åtalades namn, brottet som hen dömts för, ersättningar som dömts ut samt straffet är offentliga uppgifter

Närmare information om rättegången och andra frågor avseende rättsprocessen finns under spalten vanliga frågor och under rättsprocessen-avdelningen.

Vad är en intressebevakare?

Om den brottsmisstänkte i brott mot minderårig är vårdnadshavaren, vårdnadshavarens släktning eller annan närstående person kan vårdnadshavaren inte företräda barnet. Detta innebär att om en av föräldrarna misstänks för brott mot barnet kan ingen av föräldrarna vara intressebevakare i fallet. Då förordnas en ställföreträdande intressebevakare åt barnet.

Då barnets vårdnadshavare eller en närstående person till denna misstänks för brott mot barnet inleds vanligtvis också en barnskyddsanmälan utöver rättsprocessen. Det kan vara klokt att samma intressebevakare företräder barnet i både barnskyddsärendet och i brottmålet.

 • Myndigheterna ordnar intressebevakaren
 • Undersökningsledaren kan göra en ansökan till domstolen om förordnande av intressebevakare
 • Åklagaren eller socialmyndigheten kan också göra ansökan
 • Rättsbiträdet kan till exempel vara barnets intressebevakare
 • Förordnandet av intressebevakaren är i kraft till brottmålet är färdigt behandlat
 • Kostnaderna för intressebevakaren samt intressebevakarens arvode betalas av staten

Varifrån får man juridisk hjälp och vad kostar det?

Ett barn som fallit offer för brott behöver ett rättsbiträde som vid behov även kan vara barnets intressebevakare. Det lönar sig att skaffa biträdet genast efter brottsanmälan. Det kan antingen vara en privat advokat asianajajat.fi, ett offentligt rättsbiträde från rättshjälpsbyrån eller ett rättegångsbiträde med tillstånd.

 • Arvodet till biträdet för sexualbrottsoffer, offer för våld i nära relationer eller offer för allvarligt våld kan huvudsakligen betalas med statliga medel oberoende av om målsäganden har inkomst eller förmögenhet
 • Vid andra brott kan barnet få rättshjälp oberoende av inkomst och förmögenhet, då kan staten betala biträdets arvode i sin helhet eller delvis
 • Vid beräknandet av barnets inkomster och förmögenhet tas inte föräldrarnas inkomster och förmögenhet i beaktande

Ungdomen och dess närstående kan få en avgiftsfri stödperson från Brottsofferjouren som vid sidan av rättsbiträdet är med i alla skeden av rättsprocessen. Man kan be om en stödperson från Brottsofferjourens närmaste serviceställe eller genom att fylla i denna kontaktblankett.

Beslut om att inte väcka åtal

Ibland kan polisen behöva fatta beslut om att inte fortsätta en utredning, eller så gör åklagaren ett beslut om att inte väcka åtal. Ibland framskrider inte ärendet i brottmålsprocessen, till exempel på grund av att det inte finns tillräckligt med bevis för att gå vidare.

Detta betyder inte att offret inte har tros vara trovärdigt eller att situationen inte har varit mycket obehaglig. Om brottmålsprocessen inte framskrider kan situationen kännas ångestfylld och orättvis. Det är viktigt att prata om dessa frågor med någon man litar på. Även om brottmålsprocessen inte framskrider, har offret och hans eller hennes närstående fortfarande rätt att få hjälp med att hantera ärendet.