Quick quit Skip to content

Barn som brottsoffer

Barn som har blivit offer för ett brott och hans eller hennes föräldrar behöver alltid hjälp.

Ett barn som brottsoffer, i början av sin livstig, är som allra sårbarast. Han eller hon är beroende av andra och fysiskt svagare än en fullvuxen. I ett känsligt utvecklingsstadium är han eller hon mottaglig på både gott och ont. En brottsupplevelse som sker i barndomen eller ungdomen kan få konsekvenser långt in i framtiden.

Ett barn kan bli offer för exakt likadana brott som en vuxen. Barnets ålder, låga utvecklingsnivå och bristen på livserfarenhet gör att barnet kan utsättas för olika former av utnyttjande och våld. Enligt undersökningar utsätts ett barn för fysiskt våld oftare än en vuxen.

En minderårig behöver alltid hjälp och uppmuntran av en vuxen. Utan hjälp kan barnet traumatiseras och hans eller hennes utveckling kan avstanna. Barn känner inte själv igen behov av hjälp och kan kanske inte heller be om hjälp. Det kan hända att barnet ser ut att inte alls reagera på det som har hänt eller kan uttrycka sina känslor genom många olika symtom.

Barn kan sällan öppet prata om sina känslor. Även om barnet redan är i tonåren vill han eller hon inte nödvändigtvis tala om sin situation. Han eller hon kan känna så kraftiga skuldkänslor, sådan skam och ångest att det känns omöjligt att tala om saken. Barn vill kanske också skydda sina föräldrar mot sin ångestfyllda upplevelse. Brottet kan även ha inkluderat otillåtna handlingar av barnet självt, vilket också kan hindra barnet från att tala om saken. Därför är det viktigt att berätta för barnet att han eller hon inte kommer att straffas för det som han eller hon har berättat.

Om brottet påverkar barnets vardag är det skäl att söka hjälp. Barnet behöver hjälp om han eller hon inte klarar av att gå i skolan eller till daghemmet, om han eller hon är ständigt rädd, irriterad och arg eller plågas av kraftiga skuldkänslor för det som har hänt. Också avståndstagande, aggressivitet, sömnproblem eller kraftig ångest är tecken på att barnet behöver hjälp.

När ett barn blir offer för ett brott berörs alltid även föräldrarna och andra närstående. Föräldrarna har en nyckelroll vad gäller att stödja barnet. Barnets välmående beror även i stor omfattning på föräldrarnas förmåga att hantera den chockerande händelsen. Även vid sådana brott som berör hela familjen (t.ex. inbrott) ska man ta hänsyn till barnets situation separat.

Även ett litet barn förstår mycket. Han eller hon förstår kanske inte allt som har hänt i verkligheten, men förnimmer föräldrarnas rädsla och ångest. Man ska med beaktande av barnets ålder förklara för barnet vad som skett. Man ska även berätta för barnet att han eller hon nu kan känna sig trygg och att vuxna kommer att ta hand om honom eller henne. Ifall den ena av barnets föräldrar har gjort sig skyldig till ett brott ska man även berätta för barnet vad som kommer att hända med den föräldern i framtiden och att brottet inte är barnets fel. Barnet kan även känna rädsla för att själv hamna i fängelse. Det är också viktigt att man uppmärksammar de andra syskonen.

Brott mot barn är en krissituation och det är helt normalt att reagera på en sådan. Det kan även kännas traumatiskt för föräldrarna. Därför är det viktigt att också föräldrarna ber om hjälp till sig själva. Ofta krävs även professionell hjälp. När barnet, syskonen och närstående vuxna vid behov får professionell hjälp och tillräckligt med stöd även av sina närmaste har de goda chanser att klara sig bra genom det som hänt.

Det brukar vara till nytta för barnet att föräldrarna skaffar information och hjälp till sig själva. Via Brottsofferjouren kan man få information och stöd i alla skeden av behandlingen. Ett brottsoffer, dennes närstående eller ett vittne i ärendet har möjlighet att avgiftsfritt få en stödperson. Stödpersonen hjälper och ger stöd i praktiska frågor som rör brottsprocessen. Man kan begära att få en stödperson genom att fylla i blanketten för kontaktbegäran. Det lönar sig även att be om stöd till hela familjen från barnskyddsmyndigheterna.

Läs mera

Brottsprocessinformation till unga brottsoffer
Guide till föräldrar: Barn som brottsoffer