Quick quit Skip to content

Personer med utländsk bakgrund som brottsoffer

På denna sida hittar du information om brottsprocessen samt anvisningar och råd för utlänningar och personer med utländsk bakgrund som blivit brottsoffer och deras närstående. Avsnittet är särskilt avsett för de människor som inte känner till Finlands myndighetsverksamhet och rättssystem från förr. På andra ställen på RIKUs webbplats får du mer detaljerad information om olika brott och straffprocessen.

RIKU har en särskild stödtjänst för offer för människohandel och liknande utnyttjande. Du kan kontakt tjänsten på vilket språk som helst om du funderar över om du kan ha fallit offer för människohandel eller liknande utnyttjande. Läs mer: Människohandel. Läs också om stödfrågorna i vår servicebroschyr.

I Finland är straffprocessen samma oberoende människans bakgrund, förmögenhet, kön, sexuell läggning, hälsotillstånd eller annan aspekt förknippad med personen. I Finland är korruption ovanlig och myndigheter såsom polisen ska behandla alla människor jämlikt. Alla brottsoffer har rätt att göra en brottsanmälan samt vid behov till stödtjänster, skydd och juridiskt bistånd, såsom rättsbiträde i en straffprocess.

Ett främmandespråkigt offer ska kunna använda det språk hen kan i alla situationer där brottet utreds. Vid behov ska myndigheten ordna avgiftsfri tolkning för offret på det språk hen kan. Det egna känslospråket är viktigt, även om du i princip skulle klara dig genom processen på finska eller svenska. Att skaffa en tolk för brottsoffret är myndighetens ansvar, men du måste berätta om behovet av en tolk för myndigheten på förhand.

Från brottsofferjouren kan man få praktiska råd och stöd i brottsprocessen. I brottsofferjouren tar man hänsyn till olika slags situationer, såsom till exempel frågor gällande uppehållstillstånd. Du kan ta kontakt med RIKU till exempel med en kontakbegäran. Om du behöver en tolk är det bra att nämna detta redan i samband med att du tar kontakt.

Att göra en brottsanmälan

En brottsanmälan kan göras på vilken polisstation som helst. Om du har finländska nätbankskoder för inloggning kan du också göra en brottsanmälan elektroniskt på polisens webbplats: Polisen: Elektronisk tjänst I brottsofferjouren kan du få råd och stöd för att göra en brottsanmälan.

Polisen i Finland kan i regel endast utreda brott som inträffat i Finland. Om brottet har skett utomlands eller på webben kan du göra en brottsanmälan, men ärendets framskridande kan vara osäkert, eftersom det kan vara svårt att nå gärningsmannen från Finland.

Att bli offer för ett brott eller göra en brottsanmälan påverkar i och för sig inte ärenden som gäller uppehållstillståndet. Det är dock bra att observera att en familjerelation eller ett anställningsförhållande som är villkoret för uppehållstillståndet upphör, kan detta ha betydelse för uppehållstillståndet.

Straffprocessen

Straffprocessen kallas den process som inleds när man lämnar en brottsanmälan. Straffprocessen i sin helhet omfattar förundersökning, åtalsprövning, rättegång och verkställighet av straff. Syftet med straffprocessen är att utreda om ett brott har begåtts och vem som är skyldig, hurdant straff som utfärdas för brottet och om offret har rätt till skadestånd.

Mer information om brottsprocessen får du exempelvis från broschyren: Brottsoffer i en straffprocess

Att använda rättsbiträde

Vid brottsärenden som behandlas i Finland har brottsoffret, det vill säga målsägaren rätt att använda rättsbiträde och få rättshjälp enligt den finländska lagstiftningen – oberoende målsägarens nationalitet eller hemvistland. En advokat eller ett rättsbiträde som beviljats tillstånd kan agera som rättsbiträde.

Möjligheten att få rättshjälp från statliga medel beror på sökandens inkomster. Personer med små inkomster har oftast rätt att få rättshjälp för att täcka utgifterna helt eller delvis. Juridisk hjälp beviljas oftast inte om den sökande har en rättsskyddsförsäkring från vilken utgifterna kan ersättas. En person som fallit offer för ett allvarligt brott riktad mot personen kan få ett biträde som finansieras helt med statliga medel, oberoende inkomst. Dessa brott kan vara till exempel allvarliga våldsbrott, de flesta sexualbrotten, närståendevåld som är allvarligare än lindrigt samt människohandel.

Brottsofferjouren kan hjälpa och ge råd åt brottsoffer för att hitta ett rättsbiträde samt för att ta reda på eventuella kostnader.

Brott riktade mot utlänningar eller personer med utländsk bakgrund

Utländska medborgare eller personer med utländsk bakgrund som bor stadigvarande i Finland kan bli offer för brott precis som resten av befolkningen. Utgångspunkten är att lagarna och brottsprocessen är samma för alla människor. I praktiken finns det dock situationer där brottsoffrets kultur, etniska bakgrund eller till exempel frågor gällande uppehållstillstånd kan spela en roll.

  • Ett fördomsfullt eller rasistiskt förhållningssätt kan till exempel leda till diskriminering i arbets- eller bostadssökning. Diskriminering kan uppfylla rekvisitet för ett brott. I frågor gällande diskriminering kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen. Ifall ett annat brott såsom hot eller våld har ett rasistiskt motiv, kan det vara ett så kallat hatbrott.
  • Oklarheter i anslutning till anställningsförhållanden förekommer särskilt i situationer där arbetstagaren inte känner till villkoren för arbete och lön i Finland. Ibland kan arbetstagaren ha blivit offer för brott i dessa situationer. Här kan du läsa om former av utnyttjande i arbetet eller se en animerad video på flera olika språk om arbetstagarens rättigheter. Ifall du misstänker att du själv eller någon annan har blivit offer för människohandel kan du kontakta till exempel Brottsofferjourens tjänst för offer för människohandel och närliggande brott. Du kan ta kontakt anonymt och på ditt eget modersmål om du vill. Vid behov använder man sig av en tillförlitlig tolk inom tjänsten.
  • Med människohandel avses en situation där en person genom att utnyttja hot, skrämsel eller att utnyttja en svår livssituation har drivits till en svår situation där hen inte fritt kan fatta beslut om sina egna handlingar. Det finns många slags människohandel och det kan framgå till exempel som arbetsrelaterat eller sexuellt utnyttjande, att tvinga till brottslighet eller tvinga till äktenskap. Ifall du misstänker att du själv eller någon annan har blivit offer för människohandel kan du kontakta till exempel Brottsofferjourens tjänst för offer för människohandel och närliggande brott. Du kan ta kontakt anonymt och på ditt eget modersmål om du vill. Vid behov använder man sig av en tillförlitlig tolk inom tjänsten. Tjänsten ger även råd om uppehållstillstånd för personer som fallit offer för människohandel eller liknande utnyttjande.
  • Hedersrelaterat våld (även hedersvåld, hedersbrott) och förtryck syftar vilken som helst form av våld som begås inom familjen, släkten eller en gemenskap, där hedersnormer hänvisas till som motivering för våldet. Våld kan förekomma i situationer där en eller flera familjemedlemmar har upplevt att en annan familjemedlem kränkt familjens heder i gemenskapens ögon. Förutom fysiskt våld kan hedersrelaterat våld vara hot och utpressning, påtryckningar, isolation, att begränsa rörligheten samt kontroll över vardagen och ekonomin. I Finland finns flera olika aktörer som erbjuder hjälp och stöd vid frågor som handlar om våld i familjen samt frågor förknippade med heder i en gemenskap och konflikter i anknytning med detta. Läs mer: Hedersrelaterat våld

Ärenden i familjen eller släkten

Enligt Finlands lag angår ärenden inne i familjen också myndigheterna. Till exempel våld riktat mot en familjemedlem, även att slå sina barn, är ett brott enligt lagen. Ifall du upplever våld eller hot om våld av en familjemedlem eller någon annan närstående, har du rätt att söka dig till ett skyddshem. Skyddshem från Brottsofferjouren får du stöd och råd. Om du vill kan du kontakta Brottsofferjouren anonymt.

Var och en har rätt att bestämma om sin egen kropp i Finland. Någon annan får inte blir tvingad eller pressad till sexuella gärningar ens i en situation där parterna är i ett äktenskap med varandra. Var och en har också rätt att själv fatta beslut om sitt giftermål och att skilja sig från äktenskapet enligt Finlands lagar.

Enligt lagen har människan i Finland alltid rätt till att göra en brottsanmälan oberoende reglerna i den egna gemenskapen. Vid behov får du hjälp och stöd för detta från Brottsofferjouren. Om du vill diskutera den utmanande situationen i din familj eller släkt kan du också till exempel kontakta socialtjänsterna i din egen kommun. Kolla även de nyttiga länkarna till hjälpande tjänster nedanför.

Tjänster och stöd i olika situationer