Quick quit Skip to content

Varför är det viktigt att hänvisa ett brottsoffer till fortsatt hjälp?

Vem som helst kan bli offer för ett brott, oberoende av ålder, nationalitet eller social ställning. Ett brott leder ofta till psykiska, sociala, fysiska och ekonomiska konsekvenser för offret. För några människor orsakar en brottsupplevelse lite förtret, för andra är det en mycket chockerande upplevelse som leder till en traumatisk kris. Människans egen historia, livssituation, resurser och sätt att hantera det som har skett inverkar på hur han eller hon reagerar. Även tanken på vad som skulle ha kunnat hända väcker starka känslor.

En människa som har blivit offer för ett brott kan utåt verka lugn och samlad, även om det råder fullt kaos under ytan. Ofta skyddar chocken under de första dagarna offret mot svårhanterliga känslor och offret uppför sig verkligt rationellt och ser ut att klara sig bra. Det kan vara svårt för en utomstående att känna igen hjälpbehovet och eventuellt är offret inte själv medveten om behovet. Han eller hon kan inte genast efter att brottet har skett förutse när och hurudan hjälp han eller hon kanske behöver. Han eller hon kan ännu inte känna till sina psykiska reaktioner i framtiden och kan inte veta hurudana frågor en brottsprocess för med sig.

Enligt undersökningar har många brottsoffer, hans eller hennes närmaste och vittnen till ett brott nytta av sakkunnighjälp av någon utanför det egna sociala nätverket. De behöver ofta stöd och detaljerade svar på många frågor. Oftast vet de inte vad de borde känna till eller vilket slag av hjälp de skulle kunna ha nytta av. Lagböckernas svårbegripliga paragrafdjungel öppnas sällan för den som inte är insatt i saken. Missförstånd och brist på kunskap kan leda till att man förlorar även betydande rättigheter. Ett offer i kris har inte bästa möjliga förmåga att tillägna sig den information som ges. Han eller hon måste ändå ta hand om praktiska frågor i rätt tid och hitta svar på de frågor som hör samman med brottsprocessen.

Det är hjälparens uppgift att tålmodigt hjälpa offret att tala och gå vidare i sin överlevnadsprocess. Det är synnerligen viktigt att hänvisa offret till en sådan hjälp där han eller hon kan gå igenom sina känslor. På grund av den traumatiska upplevelsen kan offrets förmåga att tänka och handla förnuftigt försvagas och då blir det svårare att förstå den information som ges.

Offret kan glömma instruktionerna eller komma ihåg dem fel. Beteendet är inte alltid heller till offrets fördel. Till exempel ett offer för sexuellt våld kanske duschar omedelbart även om hon eller han har hört att man ska undvika att tvätta sig före läkarundersökningen.

Med tanke på offrets överlevnadsprocess är det viktigt att de myndigheter och andra hjälpare som han eller hon möter har tillräckligt med kunskap om och förståelse för de konsekvenser och effekter som ett brottsoffer upplever. Hjälparens åsikter om hur allvarligt brottet är eller hur offret mår får inte inverka på erbjudandet om hjälp. Offren ska alltid erbjudas fortsatt hjälp.

Genom att hänvisa din kund till Brottsofferjouren (RIKU) kan du hjälpa honom eller henne att få det stöd och de svar som han eller hon behöver. I RIKU känner man till de konsekvenser som en brottsprocess och en brottsupplevelse ger upphov till. Vi betjänar per telefon, på nätet och vid personliga möten. Vi erbjuder samtalshjälp, vi hänvisar till fortsatt hjälp och vi berättar om vad en brottsprocess för med sig. Vi behov hjälper vi i frågor som rör besöksförbud och skadestånd samt att skaffa ett rättsbiträde och vi beräknar de kostnader detta medför. Vid behov kan en stödperson utses för de olika skedena i brottmålets behandling.

Ofta ställda frågor i RIKU

 • Hur och var gör jag en brottsanmälan?
 • Vad är en förundersökning/åtalsprövning/medling?
 • När kan jag yrka på straff?
 • Vilken betydelse har ett straffyrkande?
 • Hur ansöker jag om skadestånd?
 • Vad händer efter polisförhöret?
 • Hur ansöker jag om besöksförbud?
 • Vem betalar rättegångskostnaderna?
 • För vad behöver jag ett rättsbiträde?
 • Var hittar jag ett rättsbiträde?
 • Vad händer under en rättegång?
 • Hur ska jag förhålla mig till medierna?
 • Var hittar jag praktiska råd?
 • Vem kan ge mig psykiskt stöd?

Tjänsten är gratis för kunden, med undantag för telefonkostnaderna. Tjänsten grundar sig huvudsakligen på frivilligarbete som alltid styrs professionellt. Våra frivilliga är utvalda och utbildade för uppgiften. Ett tätt samarbete med myndigheterna, såsom polisen och andra parter som möter offren utgör en viktig tilläggsresurs.