Quick quit Skip to content

Våld mot kvinnor

Olika våldsformer mot kvinnor är exempelvis sexuellt våld, våld i par- och nära relationer, förföljelse, hedersrelaterat våld, tvångsgifte, kvinnlig könsstympning, tvångsabort, tvångssterilisering samt människohandel med syfte till sexuellt utnyttjande. Vem som helst kan falla offer för så gott som alla ovannämnda våldsformer men oftast är offret en kvinna. Våldshotet kan även öka om man tillhör en minoritet.

Våld mot kvinnor är ett jämställdhetsproblem eftersom det grundar sig på orättvis maktbalans mellan könen. Därför anses det även vara ett specifikt, utbrett människorättsproblem.

Det mest typiska är att kvinnor upplever våld hemma, i andra privata utrymmen och på arbetsplatserna. Allt fler trakasserier och till och med våld sker även på nätet.

Vi vet att upprepat och förnyat våld i parrelationer riktas oftare mot kvinnor än män. Bakgrunden till detta är kvinnors underordnade ställning i förhållande till män vilket påverkas av både kulturella faktorer och skillnader i fysisk styrka. I Finland dör årligen cirka 20 kvinnor till följd av mord som begåtts av nuvarande eller tidigare partner.

Våld mot kvinnor förekommer i alla sociala klasser. I motsats till vad man vanligtvis tror är våldsgärningsmän inte alltid påverkade av alkohol och kan inte identifieras på basis av sin livsstil i övrigt. Enligt en undersökning som myndigheten för grundläggande rättigheter i Europeiska unionen (FRA) publicerat år 2014 har två av fem finländska kvinnor (53 %) upplevt någon form av psykiskt våld av nuvarande eller tidigare partner. I medeltal har cirka 30 procent fallit offer för fysiskt eller sexuellt våld av den nuvarande eller tidigare partner. Cirka 20 procent av de som svarade sade att de upplevt förföljelse.

Europarådets konvention gällande våld mot kvinnor och förebyggandet och avvärjandet av familjevåld (s.k. Istanbul avtalet) trädde i kraft den 1.8.2015 i Finland. Avtalet omfattar alla former av könsbaserat våld riktat mot kvinnor och flickor. I Finland tillämpas det även på män och pojkar som utsatts för familjevåld. Avtalet betonar förebyggandet av våld men omfattar även skyldigheter gällande skyddande och hjälpande av offer samt att straffa gärningsmännen.

Läs mer

Istanbul avtalet